Üldine

Pindala
238 391 km2
Rahvaarv
19, 6 mln
Riigikeel
Rumeenia
Riigikord
Poolpresidentaalne vabariik
Riigipea
Klaus Iohannis
Pealinn
Bukarest
Rahaühik
Leu
Telefoni suunakood
+40

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanik ei vaja Rumeenias elamiseks elamisluba. Kui riigis viibimine ületab 3 kuud, tuleb pöörduda Rumeenia Migratsiooniameti  piirkondliku osakonna poole ning taotleda elamisõigust tõendavat dokumenti. 

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

2023 mai seisuga oli Rumeenias registreeritud töötuse määr 5,5%.  

Tööturu ülevaate leiab siit 

Töö leidmine

Kirjeldus

Töö leidmiseks soovitame võtta ühendust Rumeenia riikliku tööhõiveasutuse esindusega. Piirkondlikud esindused pakuvad teavet, nõustamist ning töövahendust nii tööotsijatele ja töötutele kui ka potentsiaalsetele tööandjatele. Pakutavad teenused on tasuta. Riiklik andmebaas sisaldab reeglina kõiki olemasolevaid tööpakkumisi, sest vastavalt Rumeenia seadustele on tööandjad kohustatud kõik tööpakkumised tööhõiveasutuses registreerima. Lisaks abistavad tööotsijaid Rumeenia EURES nõustajad, kelle kontaktid on leitavad siit.

Töökoha leidmisel pakuvad tööotsijatele abi töövahendusfirmad, lisaks avaldatakse tööpakkumisi nii riiklikes kui ka kohalikes päevalehtedes ning tööotsinguportaalides.

Tööotsinguportaale internetis:

www.myjob.ro
www.ejobs.ro
www.bestjobs.ro

Maapiirkondades ning eelkõige lühiajalistele tööpakkumistele kandideerides, soovitame võtta tööandjaga otse ühendust.

Õigused

Kirjeldus

Tööleping on kirjalik ja sõlmitakse vastavalt Rumeenia tööseadusandlusele. Reeglina peavad töölepingus olema fikseeritud järgmised punktid:

  • 1) poolte andmed (nimi, isikukood või registreerimisnumber, elu- või asukoht);
  • 2) töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg;
  • 3) töö nimetus ja tööülesannete kirjeldus;
  • 4) töötegemise koht;
  • 5) tähtajalise töölepingu korral lepingu kestus;
  • 6) puhkuse kestus;
  • 7) tööajanorm;
  • 8) palgatingimused
  • 9) töölepingu lõpetamistähtajad;
  • 10)viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta jne.

Individuaalsed töölepingud registreeritakse Rumeenia Tööinspektsiooni registris. Lisaks on tööandja kohustatud väljastama töötajale töölepingu koopia, mis on allkirjastatud nii tööandja kui ka töötaja poolt.

Kui töölepingut muudetakse, peab tööandja teavitama töötajat kirjalikult tehtud muudatustest. Samuti peab tööandja teavitama muudatustest 5 päeva jooksul Tööinspektsiooni.

Tööleping võib olla tähtajaline ja tähtajatu, täiskoormusega või poole koormusega.

Tööaeg

Tööpäev kestab reeglina 8 tundi ja tööaeg nädalas on 40 tundi. Vastavalt seadusele ei tohi tööaeg ületada 48 tundi nädalas. Katseaeg: 90 kalendripäeva kvalifitseerimata töötajatele, ~120 kalendripäeva juhtivale ametikohale, kuni 6 kuud diplomeeritud spetsialistidele. Ületunnitöö eest makstakse lisatasu (mitte vähem kui 75% palgamäärast). Noortel (18-aastased ja alla selle) ei ole lubatud teha ületunde või öötööd. Iganädalane puhkus koosneb tavaliselt kahest päevast: laupäevast ja pühapäevast. Puhkepäevad on ka riiklikud pühad.

Puhkuse kestus on vähemalt 20 tööpäeva vastavalt tööseadusele või 21 tööpäeva vastavalt Rahvuslikule Kollektiivlepingu seadusele. Täpne puhkepäevade arv on fikseeritud töölepinguga. Vastavalt seadusele on töötajal õigus puhkusele ka perekondlikel põhjustel või tervislikel põhjustel (puhkus haiguse tõttu, tööõnnetuse või ametihaigustega põhjustatud haigus ja töövõimetus, puhkus seoses lapse haigusega, raseduspuhkus jne).

Palk koosneb reeglina põhipalgast ning palgalisadest. Tööandja on kohustatud tagama täistööajaga töötajale palga vähemalt riikliku miinimumpalga ulatuses ehk 2300 RON kuus (~471,75 EUR). Rumeenias on kõik teenistujad ja ettevõtjad kohustatud maksma makse seoses sotsiaalkindlustusega, tervisekindlustusega, töötuskindlusega ning samuti riiklikku tulumaksu.

Rohkem palkade kohta: https://tradingeconomics.com/romania/wages

Riigipühad

1 and 2 January, 24 January,

Easter Day and Easter Monday,

1 May,

Whit Sunday and Whit Monday,

15 August,

30 November,

1 December,

Christmas Day and Boxing Day

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Palun vaata infot: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

MISSOC on ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem, mis hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 28 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis, sealhulgas võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus. Tabelites on välja toodud maksmistingimused ja summad.

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Maksuaasta ühtib Rumeenias kalendriaastaga. Rumeenias on kõik teenistujad ja ettevõtjad kohustatud maksma makse seoses sotsiaalkindlustusega, tervisekindlustusega, töötuskindlusega ning samuti riiklikku tulumaksu.

Töötaja palgast mahaarvatav sotsiaalkindlustusmaks (pensionikindlustusssteemi) on 25%. 

Töötaja tasub ravikindlustuse eest 10% brutopalgast.

Üksikisiku tulumaksu määr (PIT) on 10%, see võib teatud juhtudel erineda.

Käibemaksu määr on 19%. Vähendatud käibemaksu määr on 9% ja 5%.

Rumeenia rahandusministeerium

Elamiskulud

Kirjeldus

Sobiv eluase on võimalik leida kas üürimise või ostutehingu teel. Üüripinnad jagunevad sisustusega ning sisustuseta eluasemeteks. Rumeenias on võimalik rentida ka näiteks üks tuba korterist või majast, kus omanik sees elab. Üürihinnad on kõrgemad Bukarestis ning suuremates linnades (Timişoara, Iaşi, Cluj). Üürilepingud peavad olema kirjalikult vormistatud, allkirjastatud üürileandja ja üürniku poolt ning notariaalselt kinnitatud. Enamikel juhtudel makstakse üüri sularahas ning igal kuul kindlal kuupäeval. Kommunaalkulud ei ole reeglina üürihinna sisse arvestatud ning need kulud on üürniku kanda. Üürihind sõltub eluaseme asukohast (linn-maapiirkond, kesklinn-äärelinn, turismipiirkond või mitte), transpordiühendusest, eluaseme seisukorrast, krundi suurusest ning teistest näitajatest.

Kinnisvarakuulutusi:

www.imobiliare.ro

Info Rumeenia elukallidusest leiad siit 

Haridus

Kirjeldus

Rumeenia haridussüsteem võimaldab lapsevanematel valida riiklike- ning eraharidusasutuste vahel.  Kuni põhikooli tasemeni (kaasaarvatud) kehtib piirkonnakoolide reegel, mistõttu on lapsevanematel soovitatav võimalikult varakult tutvuda tulevase elupiirkonna õppeasutuste võimalustega. Soovitame kaasa võtta lapse haridustaset selgitavad dokumendid. Sisseastumiskatseid ei pea sooritama lasteaialapsed ning põhikooli õpilased, sisseastumiseksameid rakendatakse keskkooli ning ülikooli tasemel. Riiklik haridus on tasuta, eraharidus on tasuline. Lisainfot haridussüsteemi kohta jagavad kohaliku omavalitsuse üksused. Täiendavat infot on võimalik leida Rumeenia haridusministeeriumi kodulehelt.