Üldine

Pindala
312 696 km2
Rahvaarv
37,8 mln
Riigikeel
poola
Riigikord
parlamentaarne vabariik
Riigipea
Andrzej Sebastian Duda
Pealinn
Varssavi
Rahaühik
zlott (PLN)
Telefoni suunakood
+48

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikud võivad Poola territooriumile siseneda nii kehtiva passi kui ka ID-kaardi alusel.

Riiki reisimisega seotud täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda riigi esinduste poole, mille kontaktid on leitavad siin.

EL kodaniku elamisõigust registreerimata on Eesti kodanikel võimalik Poolas viibida kuni kolm kuud.

Kui Eesti kodanik soovib Poola elama, tööle või õppima asuda ning riigis soovitakse viibida kauem kui kolm kuud, tuleb end EL kodaniku tähtajalise elamisõiguse omandamiseks registreerida hiljemalt kolme kuu möödumisel riiki sisenemise päevast arvates. Täiendavat informatsiooni registreerimise, selle võimaluste ning nõutavate dokumentide kohta on võimalik leida siin.

Kui EL/EMP riigi või Šveitsi kodanik on Poolas pidevalt elanud viis aastat, on tal õigus taotleda EL kodaniku alalist elamisõigust.

Poola elama ning tööle asumise küsimustes pakub tööotsijatele tuge ning nõustab Poola EURES võrgustik

Lisainfo:

Registreerimisprotseduurid

Välismaalaste amet

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Veebruar 2023 seisuga oli Poolas töötuse määr 2,6%.

Poola töötuse määr on madalam võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, mis oli veebruar 2023 andmetel 6,1%.

Erinevate publikatsioonidega Poola tööturu olukorra ning elu- ja töötingimuste kohta on võimalik tutvuda siin.

Töö leidmine

Kirjeldus

Euroopa tööalase liikuvuse portaalis avaldavad töökohti EURES võrgustiku riiklikud liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööturuasutused.

Soovitame tööotsijatel, kes pole veel Poola saabunud võtta ühendust Poola EURES nõustajatega, kes pakuvad personaalset nõustamist tööotsingute ja tööle kandideerimise osas.

Poolas olevad tööotsijad võivad end registreerida Poola tööturuametis. Tööpakkumistega on võimalik tutvuda riikliku tööturuameti tööpakkumiste andmebaasi kaudu.

Lisaks on kasulikku infot Poola tööturu, tööle kandideerimise nõuete ja erinevate toetuste kohta võimalik leida Poola riikliku tööhõiveministeeriumi veebileheküljelt.

Teateid vabade töökohtade kohta avaldatakse ka ajakirjanduses, samuti on võimalik pöörduda eratöövahendusagentuuride poole või kontakteeruda otse tööandjatega.

Lisaks on võimalik tööpakkumisi leida:

Kandideerimisdokumendid

Tööle kandideerimisel soovitame pühendada piisavalt aega kandideerimisdokumentide koostamisele, pöörata tähelepanu õigekirjale ning veenduda, et esitatud andmed on õiged.

CV koostamisel on üheks võimaluseks kasutada Europassi CV vormi, kus on võimalik koostada oma CV erinevates keeltes.

CV pikkuseks on soovitatav 1-2 lk ning CV allosas peab paiknema isikuandmete töötlemise nõusolek

Hea tava on lisada CV-le ka kaaskiri, milles on välja toodud järgmised punktid:

 • pöördumine ettevõtte/asutuse juhi poole;
 • pealkiri, mis viitab konkreetsele vabale töökohale;
 • kinnitus, et soovite osaleda konkursil;
 • lühike selgitus, miks arvate, et võiksite sobida pakutavale töökohale.

Kaaskiri on kuni 1 lk pikk ning peab olema käsikirjaliselt allkirjastatud.

Juhiseid tööotsinguteks ning kandideerimisdokumentide koostamise soovituste ning näidistega on võimalik tutvuda siin.

Töökohale kandideerimise üldlevinud korda Poolas (sh. teistes Euroopa riikides) tutvustab teatmik  "Kas oled valmis minema välismaale tööle?".

Õigused

Kirjeldus

Tööleping

Tööle asudes sõlmitakse töötaja ning tööandja vahel kirjalik tööleping. Tööleping vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale.

Tööseadus näeb ette kolme tüüpi töölepinguid:

 • tähtajatu tööleping
 • tähtajaline tööleping
 • tööleping katseajaks (lepingu kestus ei ületa 3. kuud)

Reeglina sõlmitakse töölepingud määramata tähtajaks, kui töö eripärast lähtuvalt ei tulene teisiti:

 • hooajatööd
 • palgalise töötaja asendamine
 • erakorralised tööülesanded, mis ei kuulu ettevõtte igapäevategevuse alla
 • lühiajaline töömahu suurenemine jt

Töölepingus peab kirjas olema:

 • töötaja ja tööandja nimed, töötaja isikukood ning elukoht, tööandja rekvisiidid
 • töösuhte alguskuupäev ning töö tegemise koht
 • eeldatav töösuhte kestus (kui tööleping sõlmitakse tähtajaliselt)
 • ametinimetus ning üldine tööülesannete kirjeldus
 • palgamäär ja palga maksmise sagedus
 • töötunnid
 • puhkust puudutav info
 • töötaja ning tööandja etteteatamisajad töösuhte lõpetamiseks
 • viide asjakohasele kollektiivlepingule

Aastal 2023 on Poolas kehtestatud riiklik miinimumpalk EUR 746 kuus (bruto).

Palka makstakse reeglina vähemalt kord kuus.

Tööaeg

Tavapärane tööaeg Poolas on 8 tundi päevas, 40 töötundi nädalas, 5 tööpäeva. Tööaja arvestus jookseb 4-kuulise arvestusperioodi järgi.

Ületundide arv ei tohi töötaja kohta ületada 150. tundi kalendriaastas.

Lisainfot töötamisega seotud õiguste kohta Poolas (puhkus, töösuhte lõpp, töövaidlused) on võimalik leida siin ning www.gov.pl.

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Töötushüvitiste saamise õiguse kohta leiate infot Poola riikliku tööhõiveministeeriumi veebileheküljelt.

Poola sotsiaalkindlustussüsteemi ülevaade (inglise keeles)

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Poolas on viisteist erinevat maksuliiki, mis jagunevad otsesteks ja kaudseteks maksudeks.

Poola maksusüsteemi ning maksumääradega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Lisainfo:

Rahandusministeerium

Maksuportaal

Sotsiaalkindlustusamet

Elamiskulud

Kirjeldus

Üürilepingut sõlmides on reeglina nõutav deposiit vähemalt ühe kuu rendisumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui 12 kuu eest. Üürileping peab kindlasti olema kirjalikult vormistatud.

Üürihinnad on erinevad ja sõltuvad kinnisvara piirkonnast, seisukorrast, suurusest jne. Kõige kallim on elamine Varssavis ja teistes suuremates linnades. Reeglina ei sisalda pakkumistes välja toodud üürihinnad kommunaalkulusid ehk need lisanduvad üüriarvele. 

Kinnisvarapakkumisi on võimalik leida:

Eluaseme leidmine ja eluasemega seotud kulud Poolas

Elukalliduse taset oma elukoha ning Poola vahel (sh. teiste riikidega) on võimalik võrrelda siin ja siin.

Haridus

Kirjeldus

Poolas on lapsed koolikohuslased vanusevahemikus 7 - 18/19 eluaastat.

Poola haridussüsteem koosneb alljärgnevatest astmetest:

 • Alusharidus (przedszkole) 3-6 a.
 • Põhiharidus (szkoła podstawowa) 7 – 15 a.
 • Keskharidus (szkoła ponadpodstawowa) 15-18/19 a.

Lapsele lasteaia- või koolikoha leidmiseks tuleb esmalt pöörduda kohaliku omavalitsuse või piirkondliku haridusosakonna poole, kus jagatakse infot valikuvõimaluste ning ootejärjekordade kohta.

Poola haridussüsteemi korraldusega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Erinevate riikide haridussüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel.

Lisainfo:

Õppimisvõimalused Poolas

Kõrgharidus Poolas

Haridusministeerium

Akadeemiline tunnustamine

Lisainfo

Kirjeldus

Poola turismiinfo