Üldine

Pindala
385 207 km2
Rahvaarv
5,5 mln
Riigikeel
norra keel (bokmål ja nynorsk), saami keeled
Riigikord
konstitutsiooniline monarhia
Riigipea
kuningas Harald V
Pealinn
Oslo
Rahaühik
kroon (NOK)
Telefoni suunakood
+47
rahaühik
kroon (NOK)

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikule on Norrasse reisimine viisavaba. Eesti kodanikud võivad siseneda Norra territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Isikut tõendav dokument peab kehtima kogu reisi vältel.

Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Norrasse reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba.

Riiki reisimisega seotud täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda riigi esinduste poole, mille kontaktid on leitavad siin.

Norras elama ning tööle asumise küsimustes pakub tööotsijatele tuge ning nõustab Norra EURES võrgustik.

Juhul kui Eesti kodanik soovib Norras elama, tööle või õppima asuda pikemaks perioodiks kui 3 kuud, tuleb oma riigis viibimine Norra politseis registreerida.

Registreerimise juhend ning vajalikud avalduste vormid on leitavad siin.

Töösuhte eesmärgil registreerimiseks on vajalik registreerimise avaldus, ID-kaart või pass, kehtiv tööleping või selle puudumisel tööandja poolt vormistatud tõend "ansettelsesbevis".

Kui Teie dokumendid on mõnes teises keeles kui norra, inglise, saksa või prantsuse keel, tuleb dokumentidele teha notariaalne tõlge norra või inglise keelde.

EL kodaniku tähtajaline elamisluba omandatakse kuni viieks aastaks.

Kui EL/EMP riigi või Šveitsi kodanik on Norras pidevalt elanud viis aastat, on tal õigus taotleda EL kodaniku alalist elamisõigust.

EL/EMP kodanike registreerimine

E-teenindus eelregistreerimiseks ning politseis aja broneerimiseks

Elamisõigus ning politseiameti info (ooteajad, bürood, kontaktid)

Norras töötamiseks vajate Norra maksukaarti.

Tööandja kasutab maksukaarti töötaja palgalt maksete mahaarvamiseks.

Maksukaardile on märgitud ka Teie Norra isikukood või D number (juhul kui töötate Norras vähem kui 6 kuud).

Maksukaardi taotlemiseks on vaja läbida ID kontroll. ID kontrolliks vajalikud dokumendid on asjakohane avaldus, isikuttõendav dokument ehk ID-kaart või pass, millelt on võimalik tuvastada kodakondus ja sugu ning millele on lisatud Teie foto. Lisaks on vajalik esitada ametlik alus, mille tõttu maksukaarti vajate ehk norra- või ingliskeelne tööleping või eelleping. Maksukaardi taotlemise juhised on leitavad siin.

Soovitame tutvuda ka Norra Maksuameti juhendiga võõrtöötajatele, kes soovivad Norras tööle asuda.

Norra maksusüsteemi ülevaade

Oluline on teavitada asjakohaseid ametiasutusi oma korrektsest postiaadressist ning juhul kui kavatsete viibida Norras järjest kauem kui 6 kuud registreerida ka elukoht. Elukohaga seotud vajalike toimingutega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Lisainfo:

Work in Norway

New in Norway

Politseiamet

Maksuamet

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Veebruar 2023 seisuga oli Norras töötuse määr 3,4%.

Norra töötuse määr on oluliselt madalam võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, mis oli veebruari 2023 andmetel 6,1%

Statistiliste andmetega Norra tööturu kohta on võimalik täiendavalt tutvuda NAV veebilehel.

Lisainfo:

Statistikaamet

Töö leidmine

Kirjeldus

Euroopa tööalase liikuvuse portaalis avaldavad töökohti EURES võrgustiku riiklikud liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööturuasutused.

Norras pakutavate vabade töökohtadega on võimalik tutvuda Norra tööturuasutuse NAV veebileheküljel, mis on ühtlasi Norra suurim vabade ametikohtade andmebaas. Kui olete registreerinud end portaali kasutajaks ning laadinud üles oma CV, saadetakse Teile regulaarselt kokkuvõtteid Teie töösoovile ning kvalifikatsioonile vastavate uute tööpakkumiste kohta. 

Täiendavad võimalused tööpakkumiste leidmiseks:

Kandideerimisdokumendid

Tööle kandideerimisel soovitame pühendada piisavalt aega kandideerimisdokumentide koostamisele, pöörata tähelepanu õigekirjale ning veenduda, et esitatud andmed on õiged. Soovitatav CV pikkus on 1-2 lk.

CV koostamisel on üheks võimaluseks kasutada Europassi CV vormi, kus on võimalik koostada oma CV erinevates keeltes.

Hea tava on lisada CV-le ka kaaskiri, milles on välja toodud järgmised punktid:

  • pöördumine ettevõtte/asutuse juhi poole;
  • pealkiri, mis viitab konkreetsele vabale töökohale;
  • kinnitus, et soovite osaleda konkursil;
  • lühike selgitus, miks arvate, et võiksite sobida pakutavale töökohale.

Kaaskiri on kuni 1 lk pikk.

Juhiseid tööotsinguteks ning kandideerimisdokumentide koostamise soovituste ning näidistega on võimalik tutvuda siin.

Enne tööle kandideerimist soovitame tutvuda Norra tööturuameti juhistega tööotsijatele nõuandeid tööotsinguteks Norras.

Kvalifikatsiooni tunnustamine

Teatud ametialade puhul võib enne tööle asumist osutuda vajalikuks eelnev kvalifikatsiooni tunnustamine.

Lisainfot ning vajalikud juhised leiate Norra hariduse kvaliteedi tagamise agentuuri (NOKUT) veebileheküljelt.

Lisainfo:

Norra tööturuamet

NOKUT

Töökohale kandideerimise üldlevinud korda Norras (sh. teistes Euroopa riikides) tutvustab teatmik  "Kas oled valmis minema välismaale tööle?".

Õigused

Kirjeldus

Norras töötades on Teil õigus turvalisele töökohale, mis vastab Norra seadustele. Lisainfo tööohutuse ja töötervishoiu kohta Norras.

Norra töötingimuste ülevaatega (tööleping, palk, tööaeg, puhkus ja töökeskkond) on võimalik tutvuda Norra Tööinspektsiooni veebilehel.

Norras ei ole kehtestatud riiklikku miinimumpalka, kohustuslikud palgamäärad sektorite lõikes on kehtestatud valdkondlike kollektiivlepingutega.

Palk ja töötasu alammäärad

Tööle asudes sõlmitakse töötaja ning tööandja vahel kirjalik tööleping. Tööleping vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale.

Tööleping (sh eestikeelne töölepingu vorm)

Tavapärane tööaeg Norras on 40 tundi 7 päeva jooksul ning 9 tundi 24 tunni jooksul. Kui töötate vahetustega, öösiti või pühapäeviti on tavaline tööaeg 38 või 36 tundi nädalas.

Tööaega puudutav info peab olema fikseeritud töölepingus. Öötöö ja pühapäeval töötamine on lubatud ainult juhul, kui see on tingitud töö iseloomust.

Tööaeg ja ületunnitöö

Töötajal on õigus saada vähemalt 25 tööpäeva puhkust igal aastal. Alates 60. eluaastast on töötajal õigus ühele lisanädalale. Samuti on õigus saada puhkusetasu. Kalendriaasta jooksul peab tööandja töötaja palgast kinni 10,2 % puhkusemakset „feriepenger“ ning maksab selle töötajale välja siis, kui töötaja puhkusele läheb. Üle 60-aastaste töötajate jaoks on vastav määr 12,5%.

Puhkus ja puhkusetasu

Norrasse lähetatud töötaja

Kui tööandja ei maksa palka või puhkusetasu

HSE kaart puhastusteeninduse ja ehituse valdkonnas

Kui asute tööle puhastusteeninduse või ehituse valdkonnas, vajate Norra Tööinspektsiooni väljastatud HSE kaarti. Kaardi taotlemise eest vastutab Teie tööandja.

Lisainfo HSE kaardi kohta ehituse valdkonnas

Lisainfo HSE kaardi kohta puhastusteeninduse valdkonnas

Masinaoperaatori litsents

Norras töötavad isikud peavad olema registreeritud töötajate registris (Aa-registeret). Töötaja registreerimise eest vastutab tööandja, töötajal on võimalik registreeringu olemasolu kontrollida siin.

Kui Teil on töökorraldusega seoses probleeme, arutage neid alati esmalt oma ülemusega. Kui see tulemusi ei anna, peaksite pöörduma töökaitseinspektori (verneombud), tööandja usaldusisiku (tillitsvalgt) või ametiühingu poole. Kui see lahenduseni ei vii, paluge abi Tööinspektsioonilt.

Ametiühingud

Kui Teil on töötingimuste või palga kohta küsimusi, saate abi ametiühingult. Ametiühingusse võivad astuda kõik, kes Norras töötavad. Ametiühingusse kuulumine pole Norras kohustuslik, kuid on siiski laialdaselt levinud.

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

UNIO

YS

Akademikerne

Lisainfo:

Tööinspektsioon

Work in Norway

New in Norway

Altinn - riigiteenused veebis

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Kui olete EL/EMP riigi kodanik ja asute Norras tööle, saate tööle asumise päevast arvates Norra riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi liikmeks.

Kui olete Norra riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi liige, on Teil õigus tervishoiuteenustele ja Norra tööturuameti (NAV) hüvitistele.

Töötushüvitiste saamise õiguse kohta Norras jagab infot Norra tööturuamet (NAV).

Töötuks registreerimise ning töötushüvitiste kohta leiate täpsemat infot siit.

Pensioniõigused Euroopas

Norra pensionisüsteem

Norra sotsiaalkindlustussüsteemi ülevaade (inglise keeles)

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Oluline on teada, et asudes elama ja tööle teises liikmesriigis, saate enamasti ka selle riigi residendiks maksustamise tähenduses. Residentsuse määratlus on liikmesriigiti erinev. Et välja selgitada, millises riigis on Teie töötasu ja muu sissetulek maksustatav ja milliste määradega, soovitame võtta ühendust nii Norra kui ka Eesti Maksuametiga. Maksuasutuste nõustajad oskavad Teid juhendada formaalsuste osas, mis Teil täita tuleb.

Norras töötamiseks vajate Norra maksukaarti.

Tööandja kasutab maksukaarti töötaja palgalt maksete mahaarvamiseks.

Maksukaardile on märgitud ka Teie Norra isikukood või D number (juhul kui töötate Norras vähem kui 6 kuud).

Maksukaardi taotlemiseks on vaja läbida ID kontroll. ID kontrolliks vajalikud dokumendid on asjakohane avaldus, isikut tõendav dokument ehk ID-kaart või pass, millelt on võimalik tuvastada kodakondsus ja sugu ning millele on lisatud Teie foto. Lisaks on vajalik esitada ametlik alus, mille tõttu maksukaarti vajate ehk norra- või ingliskeelne tööleping või eelleping. Maksukaardi taotlemise juhised on leitavad siin.

Soovitame tutvuda ka Norra Maksuameti juhendiga võõrtöötajatele, kes soovivad Norras tööle asuda.

Norras rakendatakse progressiivset astmelist tulumaksu ehk maksumäärad sõltuvad sissetulekute suurusest.

Norra maksumäärade koondülevaade

Näitlik maksukalkulaator on leitav siin.

Tuludeklaratsioon

Märtsi lõpus, aprilli alguses saadetakse Teile kokkuvõte eelmise aasta sissetulekutest, varadest ja võlgadest. Selleks et Te ei maksaks liiga palju ega liiga vähe makse, peate kontrollima kas Teie maksudeklaratsioonis sisalduv teave on õige. Tuludeklaratsiooni andmeid saate kontrollida siin

Kui teie deklaratsioon on töödeldud, saadetakse Teile maksuhinnang. Maksuhinnang näitab Teie sissetulekut, millelt maks arvutati ja kas olete maksu võlgu või saate maksu tagasi. Kui töötate Norra tööandja heaks, saate maksuhinnangu tavaliselt juunis. Kui Teil on välismaine tööandja, saate maksuhinnangu oktoobris.

Norra maksusüsteemi ülevaade

Lisainfo:

Maksuamet

Tervishoid

Kirjeldus

Norra sotsiaalkindlustussüsteem tagab elanikele vajaduse korral arstiabi.

Norra tervishoiusüsteemi ning perearsti (fastlege) valiku kohta leiate täiendavat informatsiooni aadressil www.helsenorge.no ning siin.

Kõigil alla 18-aastastel lastel on Norras õigus tasuta hambaraviteenustele. Täiskasvanute hambaravi on üldjuhul tasuline.

Hädaolukorras on kiirabiteenus (ka lennutransport) tasuta. Hädaolukorras helistage 113.

Norras töötades ei laiene Teile Eesti sotsiaalkindlustuskaitse. Euroopa ravikindlustuskaart Norrast

Lisainfo:

www.helsenorge.no

NAV

www.helfo.no

www.helsedirektoratet.no

www.regjeringen.no

Arstiabist välisriigis

Elamiskulud

Kirjeldus

Elamispinna otsimisega on soovitav hakata tegelema juba varakult, enne riiki saabumist.

Lisaks kinnisvaraportaalidele on pakkumisi majutuse leidmiseks võimalik leida ka suurematest päevalehtedest, näiteks www.aftenposten.no. Otsida tasub ka kohalikest ajalehtedest ning veebiaadressilt www.gulesider.no rubriigi "eiendomsmegling" alt.

Üürileping sõlmitakse kirjalikult. Lepingus fikseeritakse üüri suurus ning tähtaeg kui pikaks ajaks korter üüritakse, samuti kas kommunaalmaksed sisalduvad üüri hinnas või tuleb need lisaks tasuda. Nõutav tagatisraha ehk deposiit ei tohi ületada summaarselt 6 kuu üürisummat. Üüri makstakse kord kuus ettemaksena, tavaliselt kuu alguses. Üürilepingut on võimalik lõpetada oma soovist 3 kuud kirjalikult ette teatades, kui üürilepingus ei ole märgitud teisiti.

Üürilepingu näidis

Majutus Norras

Leieboerforeningen

Elukalliduse taset oma elukoha ning Norra vahel (sh teiste riikidega) on võimalik võrrelda siin ning siin.

Haridus

Kirjeldus

Norras on põhihariduse omandamine kohustuslik.

Kui Teil on 6-15-aastane laps, peate koolikoha saamiseks pöörduma elukohajärgse omavalitsuse alg- või põhikooli poole.

Norra haridussüsteemi ülevaade (lapsed, koolisüsteem, toetused)

Erinevate riikide haridussüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel.