Üldine

Pindala
41 543 km²
Rahvaarv
17,28 mln
Riigikeel
hollandi
Riigikord
Konstitustiooniline monarhia
Riigipea
Willem-Alexander
Pealinn
Amsterdam
Rahaühik
euro
Telefoni suunakood
+31
Hädaabinumber
112

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Hollandis kui Euroopa Liidu ja Schengeni liikmesriigis kehtib ELi kodanike suhtes isikute ja tööjõu vaba liikumise printsiip. Kui viibimine kestab alla 90 päeva, siis on EL kodanikel vaja vaid passi või ID kaarti. Viibimisel üle 90 päeva peab EL kodanik end registreerima kohalikus omavalitsuses. Juhul kui EL kodanik kavatseb mitmeks aastaks Hollandisse elama jääda, tuleb pöörduda Migratsiooniameti (IND) esindusse elamisloa kleebise saamiseks (tasuta toiming).

Informatsiooni viisade ja töölubade taotlemise kohta leiate Hollandi migratsiooniameti ja Hollandi tööturuameti (UWV Werkbedrijf) kodulehelt.

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Tööstuses domineerivad peamiselt toiduainete töötlemine, keemiatööstus, nafta töötlemine ja elektriseadmete tootmine. Euroopa suurim maagaasi maardla asub Madalmaades, Slochterenis.

Madalmaad on üks kolmest suuremast põllumajandussaaduste eksportijast Euroopa Liidus. Piimakarjakasvatus ja põllumajandussaaduste kasvatamine ja turustamine on peamised põllumajanduslikud tegevused. Kõrgelt mehhaniseeritud põllumajandussektoris leiab tööd praegu vaid ca 4% riigi tööjõust, samas aga varustab põllumajandus suurt osa Madalmaade toiduainetetööstusest ja on suur ekspordiartikkel. Suure osa Madalmaade põllumajanduse ekspordist moodustavad lõike- ja potililled.

Teised tähtsad valdkonnad majanduses  on rahvusvaheline kaubavahetus, pangandus ja transport. Madalmaade kaubavahetusele ja ekspordile on soodsaks pinnaseks maa strateegiliselt hea asukohta (Põhjameri ja Reini jõgi). Rotterdami sadam on üks maailma tähtsamaid transpordi keskusi maailmas. 

Madalmaades on kehtestatud miinimumpalk, mis sõltub töötaja vanusest. Minimaalse kuupalga nõue töötajatele vanuses 22 ja vanemad on alates 1. juulist 2023 1995 EUR-i kuus, 460.40 EUR-i nädalas ja 92.08 EUR-i päevas. Töönädala pikkus on tavaliselt 40 tundi. Lisainfo leiad siit.

Madalmaades on enamasti palgad määratud kollektiivlepingutega. Erinevate kollektiivlepingutest tulenevate detailidega saate tutvuda siin: Tööhõive- ja Sotsiaalministeeriumi, Government või Collective Agreement.

Töö leidmine

Kirjeldus

Ülevaade tööturust on siin 

Peamiselt kasutatakse töö otsingutel järgmisi kanaleid

Tööhõiveamet UWV Werkbedrijf toetab ja abistab tööotsijaid. Registreerimine tööhõiveametis ei ole kohustuslik, kuid kui soovite end seal tööotsijana registreerida, siis piisab EL kodaniku staatusest.

Eratöövahendusbürood

Riiklike töövahendajate kõrval eksisteerib Madalmaades ka suur hulk töövahendusega tegelevaid erafirmasid, mida nimetatakse „uitzendbureaus“. Need mitteriiklikud personaliotsingufirmad vahendavad reeglina piiratud kestvusega töösuhteid. Samuti on kasvanud töötamine lähetuste alusel. Tähtajaline töösuhe võib uitzendbureau kaudu lõpuks ka tähtajatu töölepinguni viia. Vahendustasu töövõtja maksma ei pea.

Lisinfot eratöövahendusfirmade kohta:

Klienditeenindussektori tööpakkumised (Inglise keeles):

Bakalaureuse- ja magistrikraadiga tööpakkumised:

Spetsialiseerunud kindlale valdkonnale:

Ehitussektor, metallitööstus (metaan) põllumajandus- ja aiandus:

Hooldus:

Hooajatööd: 

Ajalehed: 

Infot vabadest töökohtadest saab ka ajalehtedest. Enamuse ajalehtedes avaldatavatest vabadest töökohtadest võib leida üleriigiliste ajalehtede laupäevastest lisadest:

Internet: 

Järjest rohkem tööandjaid ja töövõtjaid kasutavad töötajate/tööandjate leidmiseks internetti. Paljude firmade kodulehtedel on võimalus täita online avaldus või kasutada CV andmebaase nagu näiteks EURES. Kui te soovite teavet tööpakkumiste kohta Madalmaades, on teile abiks EURES portaal > Tööotsijad > Otsi töökohta, mille andmebaas sisaldab kõikide EL riikide vabasid töökohti. Kui Te valdate hollandi keelt, siis saate ka kasutada UWV Werkbedrijf andmebaasi.

Tööotsing kohapeal  vormiga U2: 

Isik, kes on töötu ja kellele on Eestis määratud  töötukindlustushüvitis, saab minna ükskõik millisesse Euroopa Liidu liikmesriiki tööd otsima maksimaalselt kolmeks kuuks, ilma et ta kaotaks õiguse töötuskindlustushüvitisele. Selleks peab ta pöörduma Eesti Töötukassasse ja esitama avalduse vormi U2 taotlemiseks. Väljasõidu heakskiitmise korral on inimesel 7 päeva aega, et pöörduda Hollandis vastava piirkonna tööbüroosse, esitada vorm U2 ja ennast töötuks registreerida. Nii ei katke töötuskindlustushüvitise maksmine. Lisainfot leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Tööle kandideerimine

Hollandi- või ingliskeelse CV näidise leiate aadressilt www.europass.ee. Europassi kodulehel on võimalik täita elektrooniliselt CV ja selle täitmist lihtsustavad juhendmaterjalid ning näited.

Õigused

Kirjeldus

Teavet tööalastest õigustest ning elamis- ja töötamistingimuste kohta saate Hollandi Tööhõiveametis. UWV toetab, abistab ja annab informatsiooni tööotsijaile. Registreerimine tööhõiveametis ei ole kohustuslik, kuid kui soovite end seal tööotsijana registreerida, siis piisab EL kodaniku staatusest. Juhul, kui Te ei valda hollandi keelt, on soovitav algul pöörduda personaliotsingu agentuuride poole, mis on spetsialiseerunud välisriikidest tööjõu värbamisele nagu Undutchables.

Tööleping

Hollandis on inimestel õigus töötada alates 16. eluaastast. Hollandis on ametlikult kehtiv ka suuline tööleping, kuid siiski on soovitatav sõlmida töölepingud kirjalikult. Põhiliselt kasutatakse kahte tüüpi töölepinguid: 
• tähtajaline tööleping; 
• tähtajatu tööleping.

Tähtajaline tööleping 

Lõpeb automaatselt kokkulepitud ajal. Kui soovitakse lõpetada varem, siis peavad mõlemad, nii tööandja kui töövõtja, kinni pidama etteteatamisajast. 

Tähtajatu tööleping 

Lõpetamise võib algatada nii tööandja kui töövõtja ja vajalik on etteteatamise periood. Tööandja peab järgima etteteatamise perioodi, mis sõltub töötamise pikkusest. Töövõtja puhul on etteteatamise periood normaalselt 1 kuu. Kokkuleppel on võimalik ka nii lühem kui pikem etteteatamise periood (maksimaalselt 6 kuud). Mõningatel juhtudel vajab tööandja töösuhte lõpetamiseks (töövõtja vallandamiseks) luba Hollandi tööhõivetalituselt UWV werkbedrijf.

Tööandja võib esitada UWV werkbedrijfle avalduse töötaja vabastamiseks peamiselt kahel põhjusel:

1) majanduslikud põhjused:

 • liiga vähe tööd;
 • firmade ühinemine;
 • firma sulgemine;
 • reorganiseerimine.

2) muud põhjused:

 • pikaajaline haigestumine;
 • kui töötaja on tihedalt haiguspuhkusel;
 • pidev töötingimuste rikkumine.

Töövõtjal on õigus esitada vastuargumendid kahe nädala jooksul.

Neljal juhul on tööandjal õigus lõpetada tööleping ilma UWV werkbedrijf nõusolekuta:

 • katseajal;
 • leping on tööjõurendiettevõttega;
 • lõpetamine mõjuval põhjusel;
 • tööandja pankroti korral.

Töötasu

Hollandis on kehtestatud riiklik miinimumpalk töötajatele vanuses 21 ja vanemad ning noorte miinimumpalk töötajatele, kes on nooremad kui 21 aastat. Minimaalse kuupalga nõue töötajatele vanuses alates 21-65 aastat on alates 1.juulist 2023 1995 EUR kuus, 460.40 EUR nädalas ja 92.08 EUR päevas. Noorte miinimumpalga kohta saab teavet siit.

Tööaeg                                                                                                                                              

Tööaeg on reguleeritud Töötundide Akti (Arbeidstijdenwet-ATW). ATW-ga on kehtestatud järgmised standardid:

 • maksimaalne töötundide arv;
 • minimaalne puhkamisperiood;
 • öötöö;
 • puhkepausid;
 • ületunnid;
 • pühapäeval töötamine;
 • väljakutsed.

Lubatud töötunnid ja kohustuslik puhkeaeg varieeruvad olenevalt tehtavast tööst. Tulenevalt seadusest ei tohiks töötada rohkem kui üheksa tundi päevas (vahetusetustega töö puhul on vahetuse maksimaalseks pikkuseks 12 tundi) ja mitte rohkem kui 45 tundi nädalas. Ületunnitöö tegemine aegajalt on lubatud. Tööaja Määruses (Arbeidstijdenbesluit – ATB) sisaldab erandeid ja täiendavaid eeskirju ATW-le (nt. kaevandus-, tervishoiu-, transpordi- ja mõningate teiste sektorite töötajatele kehtivad erireeglid).

Töönädala tundide arv ei ole seadusega kehtestatud, kuid tavaliselt on 36, 38 või 40 tundi.

Puhkused

Puhkusega seonduvaid küsimusi ja probleeme reguleerib The Work and Care Act (CWA), mille kohaselt on kõigil töötajail õigus minimaalsele tasulisele puhkusele. Ühe aasta järel on õigus saada puhkust vähemalt neli korda nii mitu päeva, kui on tööpäevi töönädalas (tavaliselt 4 x 5 = 20 päeva). Paljudel juhtudel on töötingimused ja muud suhted tööandja ja töötaja vahel reguleeritud ametiühinguorganisatsioonide ja tööandjaorganisatsioonide vaheliste kollektiivlepingutega (Collectieve Arbeidsovereenkomst - CAO). 

Kasulikud lingid:

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Hollandis töötamise ajal kuulute te Hollandi sotsiaalkindlustussüsteemi alla. Kõik isikud, kes Hollandis töötavad või elavad, on automaatselt kindlustatud. Kindlustusmaksed peab tööandja kinni teie palgast. 
On oluline, et töötuks jäädes registreerib isik ennast kohe kohalikus tööhõiveasutuses UWV WERKbedrijf ning samuti taotleb on-lines töötutoetust.

Kes saavad töötutoetust

Hollandis töötuks jäämise korral on Teil õigus taotleda töötutoetust. Seda juhul kui: 
• olete töötanud vähemalt 6 kuud Hollandis või mõnes teises EL riigis. Viimasel juhul peate esitama kindlasti ka U1 vormi; 
• olete vanuses alla 65 eluaasta; 
• Teie töösuhe ei ole lõppenud töödistsipliini rikkumisega.
Eelnevast töösuhte pikkusest sõltub, kui kaua töötutoetust makstakse. Minimaalne töötutoetuse periood on 3 kuud ja maksimaalne 38 kuud.
Töötu kohustused, kellele on määratud töötutoetus

Kui te saate töötutoetust on Teil kohustus otsida aktiivselt tööd ja naasta võimalikult kiirelt tööturule tagasi. Teil on kohustus sõlmida kokkulepe kohalikus UWV kontoris, kus fikseeritakse, kuidas Te hakkate tööd otsima. Kui Te olete olnud töötu lühikest aega, siis on Teil õigus otsida tööd, mis on seotud Teie hariduse, koolituse ja varasema töökogemusega. Kui Te olete olnud töötu juba üle aasta, siis olete kohustatud otsima juba ka tööd, mis ei ole otseselt seotud Teie hariduse ja koolituse ning eelneva töökogemusega.

Lisainformatsiooni saamiseks sotsiaalkindlustuse (töötutoetuse) kohta pöördu UWV WERKbedrijf’i büroosse. Nende aadressid leiad kodulehelt siit ja siit.

Eestist välisriiki tööd otsima minnes

Töötuskindlustushüvitise maksmist jätkatakse teises liikmesriigis töö otsimise ajal, kui täidate järgmisi tingimusi:

 • enne, kui lähete teise liikmesriiki tööd otsima, peab teile olema Eestis määratud töötuskindlustushüvitis;
 • peate olema vähemalt neli nädalat Eestis töötukassas töötuna registreeritud ja tööd otsinud. Mõjuvatel põhjustel võidakse teil lubada lahkuda ka varem
 • peate taotlema töötukassalt vormi U2.
 • peate registreerima vormi U2 7 päeva jooksul Hollandi tööturuasutuses
 • Madalmaades tööd otsides säilib teil vormi U2 alusel õigus töötuskindlustushüvitisele reeglina kuni kolme kuu vältel (erandina kuni 6 kuud).

Vormi U2 on Teil võimalik taotleda Eesti Töötukassast. Selleks tuleb Teil esitada vastavasisuline taotlus, mille saate ka ise eelnevalt ära täita kas elektroonselt või väljatrükil. Blanketid ja vajalik informatsioon seoses töötuskindlustushüvitise ekspordiga ja tööotsingutega mõnes teisest EU/EEA maades on kättesaadav Eesti Töötukassa kodulehel.

NB! Hüvitise saamiseks peab isik täitma tööotsijale Hollandis kehtestatud nõudmisi (külastama määratud ajal tööhõivetalitust, tõendama tööotsinguid, võtma vastu sobiva töö vms). Samuti peab tööotsija teavitama tööhõivetalitust kõigist töö otsimist või tööle asumist takistavatest asjaoludest, samuti tööotsingute katkestamisest või tööle asumisest.

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Hollandis tööle asumisel tuleb ennast registreerida elukohajärgses omavalitsuses, kus väljastatakse Teile maksumaksja kood, nn „Burgerservicenummer“ (BSN).  Juhul kui Teil on plaan töötada Hollandis vähem kui kolm kuud, siis võite taotleda endale So-Fi numbrit (maksu- ja sotsiaalkindlustusnumber) piirkondlikust Maksuameti kontorist. Maksumaksjatena käsitletakse isikuid, kes nii töötavad kui ka elavad Hollandis. Isikuid, kes ei ela, kuid töötavad Hollandis, käsitletakse mitteresidendist maksumaksjatena. Mõlemal juhul toimub Teie sissetulekute maksustamine Hollandi seaduste alusel. Lisainfo Madalmaade maksuametist.

Maksusüsteem

Hollandi ulatuslik riiklik sotsiaalsüsteem eeldab, et kogu elanikkond maksab vähemalt 37,35% tulumaksu (koos sotsiaalkindlustusmaksetega). Teie tööandja on kohustatud maha arvama Teie palgast tulumaksu ja maksma selle otse maksuametile. See, milliseks kujuneb Teie lõplik maksukoormus, oleneb Teie personaalsest olukorrast.

Hollandi maksusüsteem sisaldab nii otseseid kui kaudseid makse.

Otsesed maksud

Üheks olulisemaks otseseks maksuks on üksikisiku tulumaks. Hollandi maksusüsteemi järgi jagatakse tulumaks kolmeks ja kõigil neil osadel on oma maksumäärad:

1) hõlmab sissetulekut tööst ja maja omamisest – on progresseeruv ja jaguneb nelja maksuvahemikku, millel on oma kindel tulumaksumäär (al.37,35% kuni 49,50%) ning sisaldab endas ka sotsiaalkindlustusmakseid;

2) hõlmab sissetulekut mahukatelt intressidelt;

3) hõlmab sissetulekut säästudelt ja investeeringutelt.

Otsesteks maksudeks on veel pärandimaks ja maks kingituste pealt. Lisaks maks õnnemängudelt võidetud summadelt.

Kaudsed maksud

Kaudne maks on käibemaks (VAT), mille üldine määr on 21%. Lisaks on olemas veel alandatud määraga käibemaks: 9% toiduainete, medikamentide, ajakirjade, raamatute ja veel mõningate teenuste ja kaupade puhul ning 0% kaupade ekspordil. Ka kehtivad Hollandis aktsiisimaks alkoholile, tubakale ja mootorikütusele; keskkonnamaks; mootorsõidukimaks jm.

Kohalikud maksud

Provintsides on mitmeid kohalikke makse, mis on provintsiti erinevad. Levinuimad on kinnisvara-, lemmiklooma-, turismi-, reklaami-, kanalisatsiooni-, parkimis- ja mitmed muud maksud.

Kasulikud lingid:

Tervishoid

Kirjeldus

Sotsiaalkindlustuse eest Hollandis vastutab Töö- ja Sotsiaalministeerium. Hollandi sotsiaalkindlustussüsteem on kõige põhjalikum Euroopa Liidus. Niipea kui asute tööle Hollandis, hakkate automaatselt maksma makse sotsiaalkindlustussüsteemi ning sellega laienevad Teile kõik sotsiaalsed garantiid. Kui Hollandi kodanikul puuduvad vahendid toetada ennast, saavad nad abi paluda riigilt. Sotsiaalne kaitse hõlmab järgmisi valdkondi:

 • esmased terviseteenused
 • haigus- ja vanematoetused
 • töövõimetustoetus
 • pensionikindlustus
 • töötuskindlustus
 • peretoetused

Erandiks on tervisekindlustus, mille puhul peab inimene lisaks riiklikul tasemel tagatud esmasele abile tegema ka tervisekindlustuse Hollandi kindlustuskompaniis.

​​​​​​Lastetoetus

Lastetoetust on õigus saada isikutel, kes elavad ja töötavad Hollandis. Seda makstakse vanematele või hooldajatele kuni lapse 18aastaseks saamiseni iga kvartali lõpus. Lapsetoetuse suurus sõltub lapse vanusest ja sellest, kas ta elab kodus või mitte. Lastele vanuses 16 ja 17 aastat kehtivad erinevad lastetoetuse taotlemise tingimused. Need on seotud hariduse ja sissetulekuga. Sellest tulenevalt on oluline teavitada kõigist peres toimuvatest muutustest Sotsiaalkindlustuse Panka (SVB). Toetuse suurus vaadatakse üle kord 6 kuu jooksul.

Pensionid

Vanaduspension on Hollandis reguleeritud üldise vanaduspensioni aktiga (AOW). AOW tagab õiguse miinumumvanaduspensionile 66 aastastele ja vanematele.

Toitjakaotuspension/toetus

Toitjakaotuspensioni/toetust makstakse elusolevale isikule, kelle partner on surnud. On olemas mitut tüüpi toitjakaotuspensione:

 • kui isik on kaotanud abikaasa või elukaaslase;
 • kui isik on lapsevanem või hooldaja alla 18aastasele lapsele, kes on kaotanud ühe vanema;
 • kui laps on orb.

Täiendavat infot lastetoetuste, pensionide ja erinevate peretoetuste kohta leiate SVB kodulehelt.

Tervishoid

Enne Hollandisse minekut tasub Teil muretseda endale Euroopa ravikindlustuskaart, mis muudab arstiabi saamise kiiremaks ja lihtsamaks. Eesti Haigekassa koduleheküljel saate infot hambaravi, haiglaravi jms kohta Hollandis. Euroopa ravikindlustuskaardi ja ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi annab välja elukohajärgne haigekassa ja mõlemad on tasuta.

Hollandi riiklik kindlustus katab (Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten - AWBZ) ainult kindlad meditsiinilised kulutused (nt esmaabi ja retseptiravimid). Kuna riiklik kindlustus tagab tõesti ainult esmase meditsiinilise abi, siis on Hollandis soovitav (vajalik) sõlmida nn lisakindlustus, mis tagab Teile ka hambaravi, füsioteraapia jm pikaajalised ravikulud. Riiklik tervisekindlustus ja eratervisekindlustus peavad olema sõlmitud erinevates kindlustusseltsides.

Kui Te elate Hollandis, siis peate ennast registreerima tervisekindlustuse kontoris, kus saate valida endale oma üldarsti, hambaarsti ja apteekri (apteegi) nimekirjast, mis on piiratud Teie elukohaga. Peale seda väljastatakse Teile isiklik meditsiinikaart. Eriarsti juurde ning haiglasse saab ainult üldarsti saatekirja alusel. Erandiks on vältimatu arstiabi õnnetusjuhtumite korral. 

Haigestumise korral on kindlustatud isikutel õigus palgale/haigusrahale, mis on vähemalt 70% nende palgast. Tööandja on kohustatud maksma palka/haigusraha kahe aasta jooksul.

Töövõimetustoetus

Kui töövõtja on olnud haige kauem kui 2 aastat ja ei ole võimeline tööle naasma, siis on tal õigus töövõimetustoetusele. Selle suurus sõltub tervislikust seisukorrast ja tööst, mida ta on veel võimeline tegema. Otsuse, kas isikul on õigus töövõimetustoetusele ja selle suuruse kohta teeb UVW (Sotsiaalkindlustusamet).

Lisainformatsiooni saate avaliku informatsiooni teenuste keskusest.

Kasulikud lingid:

Hollandi Tervisekindlustusamet
Hollandi Tervishoiu-, Hoolekande- ja Spordiministeerium

Elamiskulud

Kirjeldus

Hollandis taskukohase eluaseme leidmine, nii rentimine kui ka ostmine, on üsnagi suur probleem ja seda eriti suurlinnades nagu Amsterdam, De Haag, Rotterdam ja Utrecht. Samuti linnades, kus on palju ülikoole nagu Leiden ja Groningen.

Eluaseme rent

Hollandis on võimalik eluaset rentida kasutades kohalike rendikomiteede (Huurcommissies) abi, kuid neil on enamasti pikk ootejärjekord ning Teid pannakse seega ootelehele. Rendikomiteedega on soovitav ühendust võtta ka juhul, kui Teil on kahtlusi rendisuuruse osas jm juhtudel. Kiiremini on võimalik leida eluaset kasutades erakinnisvara agentuure. Lisaks leiab infot üüritavate majutuspindade kohta kohalikest ajalehtedest, samuti ka kaupluste ja supermarketite infostendidelt. Üldjuhul makstakse omanikule ühe kuu rent ette, mis tagastatakse üürilepingu lõpetamisel. Enne lepingu lõpetamist on kohustuslik sellest teatada ette vähemalt 1 kuu. Üürnike huvid on Hollandis kaitstud Rendi Aktiga (Huurwert). Seega üüritud eluase peab vastama kindlatele nõudmistele ja olema hästi hooldatud.

Teatud juhtudel on võimalik taotleda renditoetust, mis oleneb rendi suurusest. Selle saamisel arvestatakse Teie sissetulekut, jõukust, vanust ja perekonna suurust. Sellekohast infot võite küsida ka majaomanikult või kohalikust omavalitsusest või internetist lehekülgedelt https://www.huurcommissie.nl/ ja www.belastingdienst.nl


Eluaseme ostmine

Kui Te soovite osta Hollandis eluaset, siis on Teile abiks kinnisvaraagentuurid ja ajalehtede kuulutused. Agentuuride kaudu maja ostes tuleb arvestada komisjonitasuga. Tuleb meeles pidada, et maja hinnad ei sisalda reeglina komisjonitasu ega muid ostu-müügiga kaasnevaid kulutusi. Lisainfot ja nõu saate küsida pankadest ja teistelt finantsnõustamisega tegelevatelt asutustelt ning isikutelt (hüpoteegimaakler). Hüpoteegi pikkuseks Hollandi kinnisvaraturul on tavaliselt kuni 30 aastat, kuid alati on võimalik valida ka lühem periood. Hüpoteegilt makstavad intressid kuuluvad Teie tulumaksust mahaarvamisele. 


Elukallidus

 Elukallidus varieerub sõltuvalt piirkonnast. Samuti on üsna selgepiiriline vahe selles, kas elatakse maal või linnas. Elukallidus linnas on hulga kõrgem ja seda eriti Amsterdamis. Hollandi põhja ja ida osas on odavam elada, kui kesk või lääne osas.

Ülevaade hindadest: www.numbeo.com/cost-of-living.

Transport 

Holland on suhteliselt väike ja tihedalt asustatud maa. Viimaste aastate jooksul on Hollandis muutunud järjest raskemaks kiire ligipääsu tagamine erinevatesse kohtadesse. Paljud hollandlased peavad kannatama liiklusummikuid ja rongide hilinemisi. Lisaks rongile ja autole, on Hollandi üks populaarsemaid liiklusvahendeid jalgratas ja seda eriti suurtes linnades. Lisaks on jalgrattaga sõitmine hollandlastele kui lõõgastus.

Haridus

Kirjeldus

Hollandis on seaduse järgi koolikohuslased kõik lapsed vanuses 5-16 aastat sõltumata rahvusest või usulistest veendumistest. Noored vanuses 17-18 aastat on kohustatud osalema osaajalises õppetöös kas kutseõppeasutuses või täiskasvanuhariduse asutuses, tegemisi koordineerib haridusministeerium.

Laps on kohustatud kooli minema mitte hiljem kui järgmisel kuul alates sellest, kui on saanud 5 aastaseks. Enamus lapsi alustavad oma kooliteed 4 aastaselt. Selle lisaaasta jooksul harjuvad lapsed kooliga. see on eriti kasulik nendele lastele, kelle kodune keel ei ole hollandi keel, hiljem on neil kergem koolis hakkama saada.

Peale 8-klassilist esimese taseme haridust saavad lapsed omandada kõrgemat üldharidust või eelkutseharidust. Olles nelja aastaga omandanud diplomi eelpool nimetatud valdkondades võib õppida edasi kutsehariduse edasijõudnute tasemel või kõrgkoolis. Hariduse omandamine on kuni 18 eluaastani tasuta. Alates 18. eluaastast peab maksma õppemaksu.

Kasulikud lingid: