Üldine

Pindala
316 km2
Rahvaarv
443 743
Riigikeel
malta, inglise
Riigikord
parlamentaarne vabariik
Riigipea
George William Vella
Pealinn
Valletta
Telefoni suunakood
+356
rahaühik
EUR

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikud võivad Malta territooriumile siseneda nii kehtiva passi kui ka ID-kaardi alusel (k.a. alaealistel lastel sõltumata vanusest). EL kodaniku elamisõigust registreerimata on Eesti kodanikel võimalik Maltal viibida kuni kolm kuud. 

Kui Eesti kodanik soovib Maltale elama, tööle või õppima asuda ning riigis soovitakse viibida kauem kui kolm kuud, tuleb end EL kodaniku tähtajalise elamisõiguse omandamiseks registreerida Identity Malta Agency vahendusel hiljemalt kolme kuu möödumisel riiki sisenemise päevast arvates.

Kui EL/EMP riigi või Šveitsi kodanik on Maltal pidevalt elanud viis aastat, on tal õigus taotleda EL kodaniku alalist elamisõigust.

Lisainfo:

https://identitymalta.com

www.gov.mt

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Veebruar 2023 seisuga oli Maltal töötuse määr 2,9%.

Malta töötuse määr on madalam võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, mis oli veebruar 2023 andmetel 6%.

Töö leidmine

Kirjeldus

Euroopa tööalase liikuvuse portaalis avaldavad töökohti EURES võrgustiku riiklikud liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööturuasutused.

Soovitame tööotsijatel, kes pole veel Maltale saabunud võtta ühendust Malta EURES nõustajatega, kes pakuvad personaalset nõustamist tööotsingute ja tööle kandideerimise osas.

Maltal olevad tööotsijad võivad end registreerida Malta Tööturuametis, mis pakub ka EURES mobiilsusteenuseid. Tööpakkumistega on võimalik tutvuda riikliku tööturuameti tööpakkumiste andmebaasi kaudu.

Teateid vabade töökohtade kohta avaldatakse ka ajakirjanduses, samuti on võimalik pöörduda eratöövahendusagentuuride poole või kontakteeruda otse tööandjatega.

Kandideerimisdokumendid

Tööle kandideerimisel soovitame pühendada piisavalt aega kandideerimisdokumentide koostamisele, pöörata tähelepanu õigekirjale ning veenduda, et esitatud andmed on õiged.

CV koostamisel on üheks võimaluseks kasutada Europassi CV vormi, kus on võimalik koostada oma CV erinevates keeltes.

Hea tava on lisada CV-le ka kaaskiri, milles on välja toodud järgmised punktid:

 • pöördumine ettevõtte/asutuse juhi poole;
 • pealkiri, mis viitab konkreetsele vabale töökohale;
 • kinnitus, et soovite osaleda konkursil;
 • lühike selgitus, miks arvate, et võiksite sobida pakutavale töökohale.

Kaaskiri on kuni 1 lk pikk ning CV mitte pikem kui 2 lk.

Töökohale kandideerimise üldlevinud korda Maltal (sh. teistes Euroopa riikides) tutvustab teatmik  "Kas oled valmis minema välismaale tööle?".

Õigused

Kirjeldus

Maltal on lubatud töötada alates 16. eluaastast. 

Tööleping

Töölepingu võib sõlmida kas kirjalikult või suuliselt, mõlemal juhul on tööandja kohustatud andma töötajale kirjaliku teatise töösuhte tingimuste kohta hiljemalt 8 päeva jooksul tööle asumisest alates. Kirjalik tööleping vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale. Töötajal on õigus saada töölepingu koopia kas malta või inglise keeles.  

Tööseadus näeb ette kahte tüüpi töölepinguid:

 • tähtajatu tööleping
 • tähtajaline tööleping

Reeglina sõlmitakse töölepingud määramata tähtajaks, kui töö eripärast lähtuvalt ei tulene teisiti:

 • hooajatööd
 • palgalise töötaja asendamine
 • erakorralised tööülesanded, mis ei kuulu ettevõtte igapäevategevuse alla
 • lühiajaline töömahu suurenemine jt

Tööandjal on õigus töötaja ametikohale sobivuse väljaselgitamiseks rakendada katseaega, mille pikkus on reeglina 6 kuud või kuni 1 aasta kõrget kvalifikatsiooni nõudvate ametikohtade puhul. Pooled võivad kokku leppida ka lühemas perioodis. Katseaja esimesel kuul võib kumbki pool töölepingu etteteatamata üles öelda, hiljem on vastavaks perioodiks 1 nädal. Katseaja rakendamine tuleb töölepingus välja tuua. Kui töölepingus puudub märge katseaja rakendamise kohta, loetakse leping sõlmituks ilma katseaja rakendamiseta.

Töölepingus peab kirjas olema:

 • töötaja ja tööandja nimed, töötaja isikukood ning elukoht, tööandja rekvisiidid
 • töösuhte alguskuupäev ning töö tegemise koht
 • eeldatav töösuhte kestus (kui tööleping sõlmitakse tähtajaliselt)
 • ametinimetus ning üldine tööülesannete kirjeldus
 • palgamäär ja palga maksmise sagedus
 • töötunnid
 • puhkust puudutav info
 • töötaja ning tööandja etteteatamisajad töösuhte lõpetamiseks
 • viide asjakohasele kollektiivlepingule

Töötasu

2023. aastal on Maltal kehtestatud riiklik miinimumpalk täisealistele 834,52 EUR kuus (bruto).
Töötasu suurus ja maksmise periood sõltuvad tööülesannetest. Mitmetes sektorites reguleerib miinimumpalga suurust kollektiivleping.
Reeglina makstakse palka iga 4. nädala tagant, kas pangaülekandena või tšekiga. Tunni- ja päevapalka ning tükitöö eest makstakse vähemalt kaks korda kuus.
Tööandja on kohustatud väljastama töötajale palgalehe.

Tööaeg

Seadusega on ette nähtud 40 töötundi nädalas. Malta seaduste kohaselt on maksimaalne iganädalane tööaeg kõigis sektorites 48 tundi, sealhulgas ületunnitöö, mis on eraldi tasustatav. Tööandja ei tohi kohustada töötajat töötama rohkem kui keskmiselt 48 tundi nädalas, kui ta pole selleks eelnevalt saanud töötaja kirjalikku nõusolekut.

Puhkus

40. tunnise töönädalaga töötajal on õigus vähemalt 192. tunnisele tasulisele põhipuhkusele aastas.
Kui töötaja töösuhe on kestnud vähem kui 12 kuud, on tal õigus saada põhipuhkust proportsionaalselt töötatud ajaga.

Töösuhte lõpetamine

Töösuhte lõpetamise alused on reguleeritud seadusega, töölepinguga või kollektiivlepinguga.
Etteteatamisperiood ulatub ühest nädalast kuni 12 nädalani, sõltuvalt töösuhte kestusest:

 • 1 kuu – 6 kuud töötamist (etteteatamise aeg 1 nädal)
 • 6 kuud – 2 aastat (2 nädalat)
 • 2 - 4 aastat (4 nädalat)
 • 4 – 7 aastat (8 nädalat)
 • 7+ aastat - lisanädal iga järgneva teenistusaasta kohta, maksimaalselt 12 nädalat

Malta tööseadusandlusega on võimalik lähemalt tutvuda aadressil dier.gov.mt.

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Töötushüvitiste saamise õiguse kohta Maltal jagab infot Malta Tööturuamet.

Malta sotsiaalkindlustussüsteemi ülevaade (inglise keeles)

Lisainfo:

www.servizz.gov.mt

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

2023. aastal jääb üksikisiku tulumaksumäär Maltal vahemikku 0-35%. Tegemist on progressiivse maksusüsteemiga ehk mida kõrgem on sissetulek, seda kõrgem on ka tulumaksu protsent. Maksuprotsenti mõjutab ka perekonnaseis ning laste olemasolu.

Malta Maksuamet

Elamiskulud

Kirjeldus

Kinnisvara müügi ja rendi kuulutusi on võimalik leida kohalikest ajalehtedest, kinnisvarabüroodest ning nende veebilehtedelt.

Korteri üürimisel makstakse reeglina tagatisraha (tavaliselt ühe kuu üür) ning lisaks ühe kuu üürisumma ettemaksuna. Kinnisvarabüroo kaudu üürides lisandub maakleritasu, mis on reeglina võrdeline ühe kuu üüriga ning käibemaks, mille summa jagatakse üürniku ning üürileandja vahel.

Kinnisvara pakkumisi võib leida:

Elukalliduse taset oma elukoha ning Malta vahel (sh. teiste riikidega) on võimalik võrrelda siin ja siin.

Haridus

Kirjeldus

Malta Haridusministeerium

Erinevate riikide haridussüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel.

Lisainfo

Kirjeldus

Maltal kehtib vasakpoolne liiklus.

Malta ühistranspordi korralduse ja sõiduplaanidega on võimalik tutvuda www.publictransport.com.mt.

Gozo ja Malta vahel sõidab praam www.gozochannel.com.