Üldine

Pindala
2586 km2
Rahvaarv
644 692
Riigikeel
prantsuse, saksa ja letseburgi (lëtzebuergesch)
Riigikord
konstitutsiooniline monarhia
Riigipea
Luksemburgi suurhertsog Henri
Pealinn
Luxembourg
Rahaühik
euro (EUR)
Telefoni suunakood
+352

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikule on Luksemburgi reisimine viisavaba. Eesti kodanikud võivad siseneda Luksemburgi territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Isikut tõendav dokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Luksemburgi reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba.

Riiki reisimisega seotud täiendavate küsimuste korral on info siin.

Luksemburgi elama ning tööle asumise küsimustes pakub tööotsijatele tuge ning nõustab Luksemburgi EURES võrgustik

Tööpakkumised, sündmused ning Luksemburgi tööturu ülevaade on inglise keeles leitav aadressil work-luxembourg.public.lu.

Luksemburgi EURES LinkedIn kontot on võimalik jälgida aadressil linkedin.com/company/eures-luxembourg-adem.

Olulist infot Luksemburgis elamise ja töötamise kohta pakuvad veebilehed www.luxembourg.public.lu ja www.guichet.public.lu.

Täiendavat infot ning erinevaid publikatsioone Luksemburgi kohta leiate aadressil work-luxembourg.public.lu.

Töötamine

Kirjeldus

Veebruar 2023 seisuga oli Luksemburgis töötuse määr 4,9%. Luksemburgi töötuse määr on madalam võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, mis oli veebruar 2023 andmetel 6%.

Erinevate publikatsioonidega Luksemburgi tööturu olukorra ning elu- ja töötingimuste kohta on võimalik tutvuda siin.

Täiendavalt on Luksemburgi tööturgu puudutava statistika ning ülevaadetega võimalik tutvuda Luksemburgi statistikaameti kodulehel ning lisainfot leiab ka Luksemburgi Tööhõive ja Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt mteess.gouvernement.lu.

Töö leidmine

Kirjeldus

Euroopa tööalase liikuvuse portaalis avaldavad töökohti EURES võrgustiku riiklikud liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööturuasutused.

Kui viibite Luksemburgis kohapeal, soovitame pöörduda vabade töökohtadega tutvumiseks elukohale lähima riikliku tööturuasutuse Agence pour le Developpement de l’Emploi (ADEM) poole. Tööpakkumised on kättesaadavad kõikidele registreeritud tööotsijatele. ADEM veebilehel ei ole tööpakkumised mitteregistreeritud tööotsijatele ligipääsetavad.

Tööpakkumisi avaldatakse ka ajalehtedes sh. "Luxemburger Wort",  "Luxembourg News" ja "Tageblatt". Juhtivtöötajatele mõeldud tööpakkumisi võib leida ka naaberriikide suurematest ajalehtedest ("Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Le Monde", "Le Soir").

Täiendavalt soovitame võtta tööotsijatel huvipakkuva valdkonna tööandjatega otse ühendust. Paljudel ettevõtetel asuvad kandideerimisvormid ning tööpakkumised ettevõtte kodulehel.

Lisaks on tööpakkumistega võimalik tutvuda:

Värbamise eelduseks on lisaks heale kvalifikatsioonile ka võõrkeelte valdamine. Olenevalt majandusharust pannakse mitmekeelses riigis rõhku prantsuse, inglise, saksa ning letseburgi keeltele. Kasuks tulevad teadmised hollandi, itaalia, hispaania või portugali keeltest. Töö leidmiseks peaksite valdama heal tasemel vähemalt kahte võõrkeelt, millest üks peaks olema soovitatavalt kas prantsuse, saksa või letseburgi keel.

Täiendav teave erinevates sektorites vajatavate oskuste ja kvalifikatsioonide kohta on kättesaadav veebilehel www.fedil.lu, kust on võimalik alla laadida erinevaid infomaterjale (prantsuse keeles) mis puudutavad näiteks vajatavaid oskusi ja kvalifikatsiooninõudeid tööstuses, ehituses ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) valdkonnas.

Kandideerimisdokumendid

Tööle kandideerimisel soovitame pühendada piisavalt aega kandideerimisdokumentide koostamisele, pöörata tähelepanu õigekirjale ning veenduda, et esitatud andmed on õiged.

CV koostamisel on üheks võimaluseks kasutada Europassi CV vormi, kus on võimalik koostada oma CV erinevates keeltes. Luksemburgis on tavaks lisada CV-le ka professionaalne foto.

Hea tava on lisada CV-le ka kaaskiri, milles on välja toodud järgmised punktid:

 • pöördumine ettevõtte/asutuse juhi poole;
 • pealkiri, mis viitab konkreetsele vabale töökohale;
 • kinnitus, et soovite osaleda konkursil;
 • lühike selgitus, miks arvate, et võiksite sobida pakutavale töökohale.

Kaaskiri on kuni 1 lk pikk ning peaks olema kirjutatud tööpakkumisega samas keeles. Kui pöördute otse tööandja poole, kasutage prantsuse keelt või suurte rahvusvaheliste ettevõtete puhul inglise keelt.

Täiendavaid nõuandeid kandideerimisdokumentide koostamiseks ning CV ja motivatsioonikirja näidisvorme on võimalik leida ja alla laadida siit.

Töökohale kandideerimise üldlevinud korda Luksemburgis (sh. teistes Euroopa riikides) tutvustab teatmik  "Kas oled valmis minema välismaale tööle?".

Reguleeritud kutsealad

Kui soovite töötada mõnes teises riigis, siis võib olla tarvis taotleda oma kutsekvalifikatsiooni ametlikku tunnustamist välisriigis, kui tegu on reguleeritud kutsealaga. Antud küsimus pöörduge lisainfo saamiseks www.enic-naric.net või www.cedies.public.lu.

Et saada teada, kas omandatud elukutset teises EL riigis reguleeritakse, soovitame kasutada reguleeritud kutsealade andmebaasi. Sellest andmebaasist näete, milliseid elukutseid millises riigis reguleeritakse ja millised on pädevad ametiasutused antud valdkonna küsimustega tegelema. Teil on vaja teada ametinimetust kohalikus keeles.

Kui Te ei leia andmebaasist oma elukutset, soovitame võtta ühendust kutsekvalifikatsioonide tunnustamise riikliku kontaktpunktiga selles riigis, kus soovite töötada. Teil aidatakse kindlaks määrata pädev asutus ja antakse juhised, millised dokumendid tuleb esitada.

Eesti Karistusregistri tõend

Teatud ametialade puhul võib tööandja nõuda töötajalt karistusregistri tõendit. Eesti karistusregistri tõendeid (Police clearance certificate / Certificate of good conduct) väljastab Karistusregister. Täpsemad juhised karistusregistri tõendi tellimiseks leiate siit.

Ettevõtlus

Tegutseda on võimalik ka iseseisva ettevõtjana või äriühingu kaudu. Olenevalt erialast või tegevusalast võib vajalik olla oma kvalifikatsiooni ja pädevuse tõendamine või tunnustamine ning tegevusloa taotlemine.

Ettevõtlus ja investeerimine Luksemburgis

Luksemburgi Kommertskoda

Luksemburgi tööturuasutuse info ettevõtjale

Tööhõive ja Sotsiaalministeerium

Õigused

Kirjeldus

Seadusega on kehtestatud tööajaks 40 tundi nädalas, maksimaalselt 48. Tööpäeva kestus on reeglina 8 tundi, kuid ei tohi ületada 10. tundi. Töötajal on õigus 11-tunnisele järjestikusele puhkeperioodile 24-tunnise ajavahemiku vältel. Nädalas on töötajal õigus vähemalt 44-tunnisele järjestikusele puhkeajale. Pühapäev on reeglina puhkepäev, v.a teatud valdkonnad ning ametite esindajad, töö puhkepäeval kompenseeritakse 70% võrra kõrgema töötasuga.

Ületunnitööks loetakse tööd, mida teostatakse aja arvel, mis jääb väljapoole 40 töötundi nädala kohta. Ületunnitöö on tasustatud kõrgemalt - 40% töötasust iga ületunni eest kõikidele töötajatele (va. kõrgemad juhid). Samuti võib kasutada iga töötatud ületunni eest 1,5 h puhkust kompenseerimaks tasu ületundide eest.  Töö riigipühadel kompenseeritakse 100% võrra kõrgema töötasuga.

Miinimumpalk (Salaire Social minimum - SSM)

Luksemburgis on miinimumpalk sõltuvuses töö klassifikatsioonist ning töötaja vanusest. Kehtestatud riiklik miinimumpalk on 2023. aastal 2387 EUR kuus (bruto).

Tööleping

Tööleping sõlmitakse enamasti määramata tähtajaks (contrat à durée indéterminée - CDI). Kindlasti tuleb tööle asumisel sõlmida tööandjaga kirjalik tööleping, mille ühe eksemplari peate endale saama hiljemalt esimesel tööpäeval. Tähtajalisi lepinguid vaadeldakse erandina, mida reguleerib seadus. Tähtajalist lepingut (contrat à durée déterminée - CDD) ei tohi sõlmida pikemaks perioodiks kui 24 kuud (sh. lepingu uuendamised) ning tähtajalisi lepinguid ei tohi kasutada ettevõtte põhitegevusega seotud püsivate ametikohtadega (võib rakendada näiteks ajutisel töömahu suurenemisel, äraoleva töötaja asendamisel, hooajalistel töödel jne). Hooajaliste tööde lepingute maksimaalne kestus on 10 kuud.

Töölepingus peavad kirjas olema:

 • töötaja ja tööandja nimed, töösuhte alguskuupäev ning töö asukoht
 • töölepingu iseloom (tähtajatu, tähtajaline), katseaja kestus (2-6 kuud)
 • ametinimetus ning lühike tööülesannete kirjeldus
 • töötunnid, ületunnitöö
 • põhipalk, palgalisad, palga maksmise sagedus
 • puhkuse kestus
 • töötaja ning tööandja etteteatamisajad töösuhte lõpetamiseks
 • viited asjaomastele kollektiivlepingutele

Puhkus

Reeglina on töövõtjal õigus vähemalt 25 tööpäeva pikkusele puhkusele aastas, mis on tööandja poolt tasustatud. Õigus nimetatud puhkusele tekib isikul, kes on töötanud järjepidevalt sama tööandja juures vähemalt 3 kuud. Puhkuse arvestus käib kalendriaasta järgi. Kollektiivlepingutega võidakse ette näha pikem puhkuseperiood.

Töösuhte lõpetamine

Kui ettevõttes töötab üle 150 töötaja, ei ole tööandjal luba töötajat vallandada enne vallandamiseelse vestluse läbiviimist. Samuti tuleb töötajale väljastada kirjalik teadaanne vallandamise ning töötaja soovil ka töösuhte lõpetamise põhjuste kohta, seda mitte hiljem kui kuu jooksul vastava teate edastamisest. Kui töötaja soovib töösuhet lõpetada, esitab ta tööandjale vastavasisulise kirjaliku avalduse, töösuhe lõppeb peale avalduse esitamist 2-6 kuu jooksul sõltuvalt töötaja tööstaažist. Ka poolte kokkuleppel lõpetatud tööleping (resiliation d'un commun accord) tuleb lõpetada kirjalikult. Töövaidlusalaste küsimustega tuleb pöörduda erialase ametiühingu poole. Luksemburgi Tööinspektsiooni L'Inspection du Travail et des Mines (ITM) veebilhekülg on leitav www.itm.lu.

Tööandja on kohustatud töösuhte lõpetamisest ette teatama:

 • 2 kuud juhul, kui töötaja on ettevõttes töötanud kuni 5 aastat;
 • 4 kuud juhul, kui töötaja on ettevõttes töötanud 5-10 aastat ning;
 • 6 kuud, kui töötaja on ettevõttes töötanud üle 10 aasta.

Kui töötaja soovib töösuhet omal algatusel lõpetada, on ta kohustatud saatma tööandjale kirjaliku teatise. Ettetatamise tähtajad ulatuvad sõltuvalt töötaja tööstaažist 1-3 kuuni.

Töösuhte lõpetamisega seotud dokumendid peavad liikuma töötaja ning tööandja vahel tähitud posti teel.

Töötajate esindused:

Luksemburgi tööseadusandluse kohta leiate täiendavat informatsiooni veebilehel www.itm.lu ning siin.

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Luksemburgis tööle asudes peab töötaja esitama tööandjale isikliku maksukaardi (fiche de retenue d`impot). Maksukaart on kohustuslik, ilma selleta võib tööandja palgalt maha arvestada kõrgeima maksumäära kuni tegeliku maksuklassi selgumiseni. Maksukaardile on märgitud maksuklass, maksumäär ning palgalt võetavad teised mahaarvamised. Töötasu laekub töötaja pangakontole üldreeglina kord kuus. Maksukaardi taotlemine on töötaja kohustus.

Luksemburgis on kehtestatud astmeline tulumaks ning maksuaasta kattub kalendriaastaga. Maksukoormus sõltub mitmetest individuaalsetest näitajatest ning saadavast töötasust jäädes vahemikku 0%-42%.

Sotsiaalkindlustusmaksed jagunevad töötaja ning tööandja vahel, olles kummalegi osapoolele ligikaudu 12%-15%.

Maksustamisega seotud küsimustes palume pöörduda kohaliku maksuameti poole. Piirkondlike maksuametite kontaktid on leitavad siit.

Lisainfo:

Luksemburgi maksuinfo

Tervishoid

Kirjeldus

Luksemburgis on apteegi tunnuseks roheline rist. Ravikindlustust koordineerib Caisse Nationale de Santé. Tööandja on kohustatud töötaja haigekassas registreerima 8 päeva jooksul töösuhte algusest arvates. Kui tööandja on töötaja registreerinud, edastab CCSS töötajale vormi, kuhu tuleb märkida abikaasa ning lapsed, et tagada ka neile seadusejärgne ravikindlustus. Kui täidetud vorm on CCSS-ile tagastatud, saadetakse kõigile asjassepuutuvatele isikutele posti teel personaalne sotsiaalkindlustuskaart (Carte de Sécurité Sociale). Kaardi ühele küljele on märgitud isiku nimi ning tema personaalne identifitseerimisnumber (numéro matricule) ning kaart kehtib kõikide meditsiiniteenuste ning retseptide saamisel Luksemburgis. Kaardi teisel poolel on Euroopa ravikindlustuskaart (carte Européenne d'assurance maladie), mis tagab arstiabi teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides viibimisel. Külastades esmakordselt uut arsti, tuleb esitada sotsiaalkindlustuskaart.

Lisainfo:

Arstiabist välisriigis

Elamiskulud

Kirjeldus

Luksemburgis on üürihinnad kõrged, eriti pealinnas Luxembourgis. Mida kaugemal (kesk)linnast, seda soodsamad on hinnad. Ka kinnisvara ostuhinnad on Luksemburgis kõrged. Samas on Luksemburgi avalik transport väga hästi korraldatud, olles hästi integreeritud, tiheda graafikuga ning ajavõidu ja hinna poolest kasutajasõbralik.

Luksemburgi elama ja tööle asujatel tasub kaaluda eluaseme soetamist Saksamaa, Prantsusmaa või Belgia piirialadele, kus eluaseme kulud võivad olla madalamad. Tuleb meeles pidada, et selliselt toimides omandate piiriülese töötaja staatuse. 

Kasutades eluaseme leidmisel kinnisvarabüroode teenuseid, tuleb arvestada vahendustasuga ühe kuu rendisumma ulatuses. Kui rentida korter/maja otse omanikult, siis sellist vahendustasu maksma ei pea. Reeglina tuleb maksta deposiiti 2-3 kuu rendisumma ulatuses, mis lepingu lõppedes tagasi makstakse (juhul, kui kõikidest lepingu punktidest on korrektselt kinni peetud).

Tavaliselt sõlmitakse rendileping üheks, kaheks või kolmeks aastaks, mis automaatselt pikeneb aastast aastasse, kui rentnik ei ole selle lõpetamise soovist omanikku teavitanud tähitud kirjaga 3 kuud enne rendiaasta lõppu. Kui rentnik soovib rendilepingut lõpetada rendiaasta jooksul, siis jääb deposiit korteri/maja omanikule. Üürilepingud peavad olema vormistatud kirjalikult.

Reeglina on elupinna üürimiseks vajalik isikut tõendav dokument, tööleping ning elamisõigust tõendav dokument. 

Majutust on võimalik leida kohalike ajalehtede kinnisvara rubriigist ("Luxemburger Wort", "Tageblatt", "Le Quotidien", "Lux-Bazar" jt) ning erinevate kinnisvaraportaalide kaudu:

Elukalliduse taset oma elukoha ning Luksemburgi vahel (sh. teiste riikidega) on võimalik võrrelda siin ja siin.

Haridus

Kirjeldus

Luksemburgis alustavad lapsed kooliteed kuueaastaselt.

Koolile eelneb eelkool ehk lasteaed (Spillschoul), mis on kohustuslik alates neljandast eluaastast (lapsed, kes saavad nelja-aastaseks enne 1. septembrit) ning kestab kaks aastat. Õppekeeleks on üldreeglina letseburgi keel (sissejuhatusega prantsuse ja saksa keelde) ning õpetatakse põhilisi oskusi: lugemine, kirjutamine, numbrid ja sotsiaalsed oskused. Lapsevanemad peavad lapse eelkooli võtmise avalduse esitama elukohajärgses omavalitsuses. Lisaks on veel täiendav eelkooli eelse õppe võimalus kolmeaastastele lastele, mis on vabatahtlik ning keskendub iga lapse individuaalsete võimete arendamisele läbi mängu.

Koolikohuslased on lapsed, kes on saanud 1. septembriks kuueaastaseks.

Niipea, kui olete Luksemburgi saabunud ning enda elukoha registreerinud,  tuleb esitada ka kohalikule omavalitsusele (Administration Communale) avaldus lapsele koolikoha leidmiseks, isegi kui saabute õppeaasta keskel. Teilt võidakse nõuda Livret de familie, lapse sünnitunnistuse ning vajadusel viimase koolitunnistuse esitamist. Peamised õpetatavad õppeained on saksa keel, prantsuse keel, letseburgi keel, matemaatika, geograafia, ajalugu, loodusteadused, sissejuhatus teadusesse, infotehnoloogia, kunst, muusika, kehaline kasvatus ja eetika- või usuõpetus. Põhikoolis toimub õpe reeglina saksa keeles.

Põhihariduse omandamine kestab 6 aastat ning keskhariduse omandamine 7 aastat. Peale põhikooli (12-aastaselt) viiakse läbi sobivustestid, et määrata milline keskhariduse tase on lapsele sobivaim. Keskkool on kõrgkooli sisseastumiseks ettevalmistava loomuga ning sisaldab endas 3 aastat spetsialiseerumist.

Eristatakse kahte tüüpi keskkoole:

 • Lycée Classique - klassikaline keskharidus, ettevalmistusega kõrgkooli astumiseks;
 • Lycée Technique - tehnilise suunaga haridus, klassikaline keskharidus + kutseettevalmistus.

Lisaks tasuta riigikoolidele on võimalus valida mitmete erakoolide vahel.

Luksemburgis tegutseb ka lai valik rahvusvahelisi koole:

 • Luksemburgi Rahvusvaheline Kool teenindab õpilasi vanusevahemikus 3-18 aastat inglise keele baasil;
 • Luxembourgi linnas on ka Euroopa Kool, mis paikneb Euroopa Liidu institutsioonide läheduses ning pakub õpet mitmetes Euroopa Liidus kasutusel olevates keeltes;
 • Saint George Rahvusvaheline Kool pakub õpet erinevast rahvusest lastele vanusevahemikus 2-11 aastat, kes soovivad läbida õpinguid inglise keeles; 
 • prantsuskeelne kool Ecole et Lycee Français pakub õpet erinevast rahvusest lastele vanusevahemikus 12-18 eluaastat.  

Luksemburgi haridussüsteemiga on lähemalt võimalik tutvuda siin.

Täiendav informatsioon koolimineku kohta teises ELi liikmesriigis

Kõrghariduse alast infot pakub Euroopa Komisjon. Erinevate riikide haridussüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel.

Lisainfo

Kirjeldus

Luksemburgi turismiinfo