Üldine

Pindala
Leedu
Rahvaarv
2,7 mln
Riigikeel
Leedu
Riigikord
Vabariik
Riigipea
Gitanas Nausėda
Pealinn
Vilnius
Rahaühik
Telefoni suunakood
+370
Hädaabi number
112

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikule on Leetu reisimine viisavaba. Eesti kodanikud võivad siseneda Leedu territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Isikuttõendav dokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Leetu reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba. Seaduslikuks viibimiseks teises liikmesriigis tuleb järgida eri haldusformaalsusi sõltuvalt sellest, kui kauaks riiki jääte.

Leedus töötamiseks Eesti kodanikud tööluba ei vaja ning tööle asudes kehtivad Eesti kodanikele samasugused õigused nagu kõigile teistele EL kodanikele.

Juhul kui Eesti kodanik soovib Leetu elama, tööle või õppima asuda või ettevõtlusega alustada, peab ta riigis viibimise registreerima ning taotlema elamisõiguse. Registreerimiseks tuleb pöörduda Leedu migratsiooniameti piirkondliku esinduse poole mitte hiljem, kui kolme kuu jooksul riiki sisenemise päevast arvates. Kui riigis viibimine kestab vähem kui kolm kuud, siis registreerimiskohustust ei ole ning elamisõigust taotlema ei pea.

Lisainfo http://www.migracija.lt/index.php?-1538558935 ja http://www.urm.lt/default/en/

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Veebruaris 2023 oli Leedus töötuse määr 7,3 %. 10 populaarsemat ametikohta Leedus:

 • Keevitajad ja leeklõikajad 
 • Sõiduauto-, takso- ja pakiauto juhid 
 • Lastijad
 • Põllumajandus- ja tööstusmasinate mehaanikud ning lukksepad 
 • Mootorsõidukite mehaanikud ja lukksepad 
 • Ehitusinsenerid 
 • Lihtehitustöölised
 • Õpetajad ja koolitajad
 • Geoloogid ja geofüüsikud
 • Elektrotehniliste alade tehnikud

Leedu tööturgu puudutava statistika ning ülevaatega on võimalik tutvuda statistikaameti kodulehel ja Trading Econimics lehelt.

Töö leidmine

Kirjeldus

Lisaks soovitame töö otsimiseks Leedus kasutada järgmisi võimalusi:

 • võib asuda tööd otsima Leedu tööturuasutuse kaudu;
 • jälgida regulaarselt tööpakkumisi ajalehtedes;
 • kirjutada ettevõtetele, kuhu soovite tööle asuda;
 • helistada võimalikule tööandjale isiklikult ja küsida tööd;
 • pöörduda töö leidmise sooviga eratööbüroosse või personaliotsingufirmasse;
 • uurida tööpakkumisi interneti andmebaasidest ja firmade kodulehekülgedelt;
 • jälgida tööpakkumisi TV-s, raadios ja teadete tahvlitel.

Tööotsinguportaale internetis

 

Õigused

Kirjeldus

Tööleping tuleb sõlmida kirjalikult, töölepingus peavad olema fikseeritud:

 • töötaja ja tööandja nimed;
 • töösuhte alguskuupäev;
 • palgamäär ja maksmise sagedus (korra kuus, nädalas);
 • töötunnid;
 • puhkust ja haigestumist puudutav info;
 • pensionikorraldust puudutav info;
 • töötaja ning tööandja etteteatamisajad töösuhte lõpetamiseks;
 • ametinimetus ning lühike töö kirjeldus, nõutavad kvalifikatsioonid;
 • tähtajalise lepingu puhul töösuhte lõpukuupäev.

Tööleping võib olla nii tähtajaline kui ka tähtajatu. Tähtajalist lepingut ei ole lubatud sõlmida pikemaks perioodiks kui viieks aastaks. Tähtajalist lepingut ei ole lubatud sõlmida alalise iseloomuga töökohale, välja arvatud seaduse või kollektiivlepingutega ettenähtud erijuhtude puhul. Ajutise töölepingu kestus ei tohi ületada kahte kuud. Leedus on võimalik töötada tööandjaga kokkuleppel ka kaugtöö vormis.

Mõlema osapoole nõusolekul on võimalik rakendada töötajale katseaega kestusega kuni 3 kuud. Teatud eritingimustel on võimalikud pikemad katseaja perioodid. Katseaja tingimused peavad olema lepingus kirjalikult fikseeritud. Juhul kui töötaja ei saa katseaja vältel tööülesannetega hakkama, on tööandjal õigus töötaja enne katseaja lõppu vallandada, teatades sellest töötajale kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva ette - sellisel juhul ei ole tööandjal kohustust maksta töötajale vallandamistasu.

Leedus on riiklikult kehtestatud miinimumpalk 2023 aastal  840  EUR kuus. Kollektiivlepingutega võivad olla rakendatud kõrgemad töötasu määrad. Palgalehe väljastamine ei ole kohustuslik. Palk kantakse reeglina töötaja pangakontole.

Seadusega on ette nähtud tööaeg 40 töötundi nädalas, 8h päevas. Maksimaalne tööaja kestvus 7-päevase perioodi vältel võib ulatuda 48 tunnini, sisaldades ületunde. Teatud erialade ning töötajate erikategooriate esindajatele rakendatakse tööaja suhtes erinõudeid.

Riiklikul tasandil on töötajatele ette nähtud vähemalt 28-päevane puhkus. Teatud valdkondade või erikategooriate esindajatele on ette nähtud pikem puhkuse periood.

Töölepingu lõpetamine

Kui tööleping lõpetatakse poolte vastastikusel kokkuleppel, tuleb kirjaliku ettepaneku teinud osapoolt teavitada vastavasisulisest otsusest hiljemalt 7 päeva jooksul. Töölepingu aegumistähtaja korral tuleb töölepingu lõppemine osapoolte poolt fikseerida, vastasel juhul loetakse tööleping tähtajatuks töölepinguks.

Töötajal on õigus enda algatusel tööleping (tähtajatu, tähtajaline) lõpetada, teatades sellest kirjalikult tööandjale ette vähemalt 14 päeva. Kollektiivlepingud võivad sätestada eritingimused etteteatamisperioodi osas, kuid see periood ei tohi olla pikem kui 1 kuu.

Tööandjal on õigus tööleping lõpetada, teatades sellest töötajale kirjalikult vähemalt kaks kuud ette (teatud erikategooriate puhul 4 kuud).

Leedu tööseadusandlusega on võimalik tutvuda http://www.lrs.lt/

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Leedus tegeleb maksude administreerimisega riiklik maksuinspektsioon, mis töötab Leedu rahandusministeeriumi haldusalas.

Maksuaasta ühtib Leedus kalendriaastaga.

Üksikisiku tulumaksu määr on 20%, kuid on progresseeruv ja sõltub sissetulekust. Tulumaksuvaba miinimumi (NTIA) määramisel võetakse arvesse isiku sissetulekute suurust (mitte üksnes palgatulu).

Lisainfot Leedu maksukorraldusest leiab siit,

Elamiskulud

Kirjeldus

Kinnisvara pakkumistega on võimalik tutvuda:

Elukalliduse taset oma elukoha ning Leedu vahel (sh teiste riikidega) on võimalik võrrelda http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Lithuania