Üldine

Pindala
301 340 km²
Rahvaarv
60,3 mln
Riigikeel
itaalia
Riigikord
parlamentaarne vabariik
Riigipea
Sergio Mattarella
Pealinn
Rooma
Telefoni suunakood
+39
Rahaühik
EUR

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikule on Itaaliasse reisimine viisavaba. Eesti kodanikud võivad siseneda Itaalia territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Isikut tõendav dokument peab kehtima kogu reisi vältel.

Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Itaaliasse reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba.

Riiki reisimisega seotud täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda riigi esinduste poole, mille kontaktid on leitavad siin.

Itaaliasse elama ning tööle asumise küsimustes pakub tööotsijatele tuge ning nõustab Itaalia EURES võrgustik, lisainfo inglise keeles on leitav siin.

Juhul kui Eesti kodanik soovib Itaaliasse elama, tööle või õppima asuda kauemaks kui 3 kuud, peab ta riigis viibimise registreerima elukohajärgse kommuuni rahvastikuregistris (Anagrafe). Registreerimiseks on vajalik esitada töötamist või õppimist tõendavad dokumendid või tõendada rahaliste vahendite ja ravikindlustuse olemasolu.

EL kodaniku tähtajaline elamisluba omandatakse kuni viieks aastaks.

Kui EL/EMP riigi või Šveitsi kodanik on Itaalias pidevalt elanud viis aastat, on tal õigus taotleda EL kodaniku alalist elamisõigust.

Itaalias viibimisel kestusega kuni 3 kuud, võivad Eesti kodanikud esitada politseile Itaalias viibimise deklaratsiooni. Politseijaoskonnas väljastatakse dokument, mis kinnitab Teie õigust viibida Itaalias kuni kolm kuud. Dokumenti tuleb kaasas kanda vajadusel ametivõimudele esitamiseks. Juhul kui jätate end registreerimata eeldatakse, et olete riigis viibinud kauem kui kolm kuud. Väljaarvatud juhul, kui Te suudate tõestada vastupidist. Detailsem info koos vajalike ankeetidega on leitav politsei kodulehel.

Kui kavatsete jääda riiki kauemaks kui kolm kuud, on vajalik taotleda endale personaalne maksukood (codice fiscale) lähimas maksuameti osakonnas (Agenzia delle Entrate). Personaalne maksukood on vajalik mitmete igapäevatoimingute teostamisel: näiteks pangakonto avamine, korteri üürimine, telefoninumbri taotlemine jt toimingud. Täpsemad juhised Itaalia personaalse maksukoodi taotlemiseks inglise keeles on leitavad siin.

Itaalia riikliku tervishoiusüsteemiga Servizio Sanitario Nazionale (SSN) liitumiseks tuleb esmalt pöörduda piirkondliku tervisekeskuse Azienda Sanità Locale (ASL) poole, keskuste kontaktid on leitavad siin. Registreerimisel väljastatakse Teile riiklik ravikindlustuskaart (Tessera Sanitaria) ning saate valida endale perearsti. Täpsemad juhised Itaalia riikliku ravikindlustuskaardi taotlemiseks inglise keeles on leitavad siin.

Lisainfo:

Politseiamet

Maksuamet

Tervishoid

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Veebruar 2023 seisuga oli Itaalias töötuse määr 8%.

Itaalia töötuse määr on kõrgem võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, mis oli veebruar 2023 andmetel 6%

Lisainfo:

Statistikaamet

Töö leidmine

Kirjeldus

Euroopa tööalase liikuvuse portaalis avaldavad töökohti EURES võrgustiku riiklikud liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööturuasutused.

Soovitame tööotsijatel, kes pole veel Italiasse saabunud võtta ühendust Itaalia EURES nõustajatega, kes pakuvad personaalset nõustamist tööotsingute ja tööle kandideerimise osas.

Itaalias olevad tööotsijad võivad registreerida end tööotsijana Itaalia tööturuameti piirkondlikus osakonnas (Centri per l’impiego), lisainfo CPI keskuste ja teenuste kohta on leitav riikliku aktiivse tööhõivepoliitika agentuuri ANPAL veebileheküljel. Töökohtadele kandideerimiseks tuleb registreeruda platvormi MyAnpal kasutajaks ja laadida üles oma CV. Tööturuameti piirkondlike osakondade kontaktid on leitavad siin.

Teateid vabade töökohtade kohta avaldatakse ka sotsiaalmeedias, ajakirjanduses ning võimalik on pöörduda eratöövahendusagentuuride poole või kontakteeruda otse tööandjatega.

Lisaks on võimalik tööpakkumisi leida:

Kandideerimisdokumendid

Tööle kandideerimisel soovitame pühendada piisavalt aega kandideerimisdokumentide koostamisele, pöörata tähelepanu õigekirjale ning veenduda, et esitatud andmed on õiged.

CV koostamisel on üheks võimaluseks kasutada Europassi CV vormi, kus on võimalik koostada oma CV erinevates keeltes.

CV pikkuseks on soovitatav 1-2 lk.

Foto lisamine on nõutav siis, kui antud nõue on tööpakkumises välja toodud.

CV allosas peab paiknema isikuandmete töötlemise nõusolek, mis viitab loale andmeid töödelda vastavalt isikuandmete kaitse määrusele. 

Hea tava on lisada CV-le ka kaaskiri, milles on välja toodud järgmised punktid:

 • pöördumine ettevõtte/asutuse juhi poole;
 • pealkiri, mis viitab konkreetsele vabale töökohale;
 • kinnitus, et soovite osaleda konkursil;
 • lühike selgitus, miks arvate, et võiksite sobida pakutavale töökohale.

Kaaskiri on kuni 1 lk pikk.

Juhiseid kandideerimisdokumentide koostamiseks, karjääriinfot ning tööturuolukorra ülevaateid leiab www.cliclavoro.gov.it veebilehelt.

Töökohale kandideerimise üldlevinud korda Itaalias (sh. teistes Euroopa riikides) tutvustab teatmik  "Kas oled valmis minema välismaale tööle?".

Lisainfo:

Riikliku aktiivse tööhõivepoliitika agentuur ANPAL

Karjääriinfo

Ettevõtlus

Itaalias ettevõtjana tegutsemise kohta leiab lisainfot www.camcom.gov.it.

Õigused

Kirjeldus

Tööleping

Tööle asudes sõlmitakse töötaja ning tööandja vahel kirjalik tööleping. Tööleping vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale.

Töölepingus peab kirjas olema:

 • töötaja ja tööandja nimed, töötaja isikukood ning elukoht, tööandja rekvisiidid
 • töösuhte alguskuupäev ning töö tegemise koht
 • eeldatav töösuhte kestus (kui tööleping sõlmitakse tähtajaliselt)
 • ametinimetus ning üldine tööülesannete kirjeldus
 • palgamäär ja palga maksmise sagedus
 • töötunnid
 • puhkust puudutav info
 • töötaja ning tööandja etteteatamisajad töösuhte lõpetamiseks
 • viide asjakohasele kollektiivlepingule

Töötasu

Itaalias ei ole kehtestatud riiklikku miinimumpalka, kohustuslikud palgamäärad sektorite lõikes on kehtestatud valdkondlike kollektiivlepingutega (contratto collettivo nazionale di lavoro - CCNL). Kollektiivlepingutega ettenähtud palgatingimused kehtivad ka nendele töötajatele, kes ei ole ametiühinguga liitunud. Tööandja on kohustatud väljastama töötajale palgalehe makstud töötasu ning mahaarvamiste kohta.

Palk kantakse töötaja pangakontole, makstakse tšekiga või sularahas (summa puhul mis jääb alla 3000 EUR).

Tööaeg

Tavapärane tööaeg Itaalias on 40 töötundi nädalas 7-päevast perioodi arvestades, kuid kollektiivlepingutega võib olla kokku lepitud väiksemas töötundide arvus. Maksimaalne tööaeg on 48 tundi 7-päevase perioodi jooksul, sealhulgas ületunnitöö, mis on eraldi tasustatav. 48-tunni piirang arvutatakse 7-päevase ajavahemiku jooksul kuni 4-kuulise perioodi kohta.

Töötajal on õigus iga-aastasele vähemalt 4-nädalasele puhkusele, puhkuse tingimused on reguleeritud kollektiivlepingutega.

Lisainfo

Tööinspektsioon

Ametiühing CISL

Tööliste konföderatsioon

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Töötushüvitiste saamise õiguse kohta Itaalias jagab infot Itaalia tööturuamet.

Riikliku aktiivse tööhõivepoliitika agentuur ANPAL

Itaalia sotsiaalkindlustussüsteemi ülevaade (inglise keeles)

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Itaaliasse elama ja tööle asuvad isikud peavad endale taotlema personaalse maksukoodi (codice fiscale) lähimas maksuameti osakonnas (Agenzia delle Entrate). Täpsemad juhised Itaalia personaalse maksukoodi taotlemiseks inglise keeles on leitavad siin.

Üksikisiku tulumaksumäär ehk Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) on progresseeruv ning jääb vahemikku 23%-43%. Lisanduda võivad kohalikud maksumäärad.

Näitlik maksukalkulaator on leitav siin.

Lisainfo:

Itaalia maksusüsteem

Maksuamet

Tervishoid

Kirjeldus

Itaalia riikliku tervishoiusüsteemiga Servizio Sanitario Nazionale (SSN) liitumiseks tuleb esmalt pöörduda piirkondliku tervisekeskuse Azienda Sanità Locale (ASL) poole, keskuste kontaktid on leitavad siin. Registreerimisel väljastatakse Teile riiklik ravikindlustuskaart (Tessera Sanitaria) ning saate valida endale perearsti. Täpsemad juhised Itaalia riikliku ravikindlustuskaardi taotlemiseks inglise keeles on leitavad siin.

Tervishoiuministeerium

Arstiabist välisriigis

Elamiskulud

Kirjeldus

Sobiva eluaseme otsimisel Itaalias tuleb arvestada asjaoluga, et üürihinnad varieeruvad maakondade ja asukohtade lõikes - turismipiirkondades ning linnade ajaloolistes keskustes võivad eluasemete hinnad olla väga kõrged.

Kinnisvara üürikuulutusi avaldavad kohalikud ajalehed ja kinnisvaraagentuurid, samuti on võimalik leida pakkumisi internetist erinevatelt veebilehekülgedelt. Väiksemates linnades liigub suur osa informatsioonist kohalike kaudu.

Arvestada tuleb tagatisrahaga 2-3 kuu üürisumma ulatuses, mis kinnisvara heaperemehelikul kohtlemisel tagastatakse lepingu lõppedes.

Üürileping peab olema kirjalik ning registreeritud kinnisvara omaniku poolt maksuametis (Ufficio delle Entrate) 20 päeva jooksul sõlmimisest arvates. Registreerimistasu on 2% aastasest üürimäärast. Registreeringut tuleb igal aastal uuendada. Üürileping peab sisaldama üürilepingu sõlmimise ning üürisuhte alguse kuupäeva, informatsiooni üüritava pinna kohta, kasutamise eesmärki, üüri suurust ning lepingu kestust. Üürileping peab olema allkirjastatud mõlema osapoole poolt. Kui leping on registreerimata, ei ole kinnisvara omanikul ega üürnikul võimalik kasutada erinevaid riigi poolt ette nähtud maksusoodustusi ega toetusi.

Peale üürilepingu sõlmimist teavitage esimesel võimalusel (kuid hiljemalt 30 päeva jooksul) elukohajärgse kommuuni rahvastikuregistrit (Anagrafe) oma uuest elukohast.

Soovitame peale üürilepingu sõlmimist võtta võimalikult kiiresti ühendust kommunaalteenuste pakkujatega (elekter, gaas, telefon), kuna liitumiste ooteajad varieeruvad 15 päevast ühe kuuni.

Eluaseme ning üürisuhetega seotud lisainfo saamiseks soovitame pöörduda www.sunia.it.

Kinnisvarapakkumisi on võimalik leida:

Elukalliduse taset oma elukoha ning Itaalia vahel (sh teiste riikidega) on võimalik võrrelda siin ning siin.

Haridus

Kirjeldus

Itaalias on esmase haridustaseme omandamine, mis kestab 10 aastat, lastele vanuses 6-16 eluaastat kohustuslik ning riigi poolt finantseeritav.

Lasteaiakohtade (Scuole dell’infanza) määramisega tegelevad kohaliku omavalitsuse haridusosakonnad.

Erinevate riikide haridussüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel.

Lisainfo

Kirjeldus

Itaalia turismiinfo