Üldine

Pindala
674 843 km2 (koos meretaguste piirkondadega)
Rahvaarv
63 mln
Riigikeel
Prantsusmaa
Riigikord
Poolpresidentaalne vabariik
Riigipea
President Emmanuel Macron
Pealinn
Pariis
Telefoni suunakood
+33

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Kui isik viibib Prantsusmaa territooriumil üle kolme kuu, siis loetakse seda Prantsusmaal elamiseks. EU/EEA kodanikel ei ole enam kohustust oma elamisõigus registreerida üle kolme kuu kestva riigis viibimise korral. Kuigi EU/EEA kodanikele ei ole elamisõiguse registreerimine (carte de séjour) kohustuslik, siis siiski soovitatakse seda teha, kuna see on väga kasulik, sest teeb elu ja asjaajamise oluliselt lihtsamaks. Näiteks ei ole ilma elamisõiguseta võimalik saada paljusid riigi teenuseid või taotleda rahalist abi – näiteks elukohaga seonduv finantsabi jm. teenused. Elamisõiguse taotlemiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgse prefektuuri välismaalaste osakonda või linnavalitsusse.

Check list Prantsusmaale saabudes (mida peab tegema)

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Prantsusmaal tööturu olukorra kohta saad infot siit 

Töötuse määr oli märtsis 2023 7,1%.

Rohkem infot https://www.ceicdata.com/en/indicator/france/unemployment-rate

Enamus  elukutsete puhul eeldatakse heade kutseoskuste kõrval ka prantsuse keele oskust.

Töö otsimiseks on võimalik pöörduda prantsuse tööturuagntuuri PÔLE EMPLOI poole.

Registreerida saab enda elukohale lähimas kontoris. Lisainfo saamiseks helistage 0033177863949 või vaadake infot veebilehelt: www.pole-emploi.fr „Pole Emploi“ ülesandeks on registreerida ja nõustada tööotsijaid. „Pole Emploi“ kontorites võite end arvele võtta aga alles siis, kui Teil on Prantsusmaal elukoht. Kõikide tööpakkumistega saab aga sellegipoolest tutvuda internetis: www.pole-emploi.fr.

APEC (Managerial Staff Employment Association) aitab juhtivatele kohtadele tööd otsivaid inimesi töökohtade valikul : www.apec.fr

Töövahenduskonsultandid aitavad leida spetsialiste: www.cadremploi.fr 

Töökuulutusi võib leida ka ajakirjandusest: www.press-directory.com

Õigused

Kirjeldus

Tööleping

Töösuhe algab kirjaliku töölepingu allkirjastamisega tööandja ja töövõtja poolt. Leping sõlmitakse, kui pooled on jõudnud kokkuleppele töö tegemise tingimustes. Tööandja ja töövõtja vahel sõlmitud tööleping peab sisaldama teatavaid üksikasju, sealhulgas: 

 • töö kirjeldus 
 • töö tegemise koht 
 • töösuhte alguse kuupäev 
 • töötasu suurus

Lisaks tuleb tööandja ja töövõtja vahel sõlmitavas töölepingus ära näidata muud tingimused, sealhulgas: 

 • palgapäevad
 • tööaeg
 • puhkuse pikkus
 • töölepingu lõpetamisest etteteatamise tähtaeg 

Lepinguga võib täpsustada ka võimalikke muid osapoolte vahel kokku lepitud tingimusi, näiteks boonused ja preemiad.

Prantsusmaal on kehtestatud miinimumpalk (SMIC), mis on alates augustist 2022  1,678.95 eurot kuus ja 11,07 eurot tunnis.

Eristatakse kahte tüüpi töölepinguid:

Tähtajatu tööleping (CDI) – määramata ajaks. Enim kasutatav lepingu vorm Prantsusmaal.

Tähtajaline tööleping (CDD) – määratud ajaks. Kasutatakse erandjuhtudel.

Tähtajalist töölepingut võib kasutada järgnevatel juhtudel:

 • asendamaks puuduvat töötajat;
 • et katta äritegevuse aktiviseerumise perioodil tööjõu vajadus,
 • hooajatööd.

Tööaeg

 Töönädala kestvuseks on 35 tundi. Tööpäeva pikkus ei või ületada 10 tundi. Maksimaalsed töötunnid alla 18. aastasel 8 tundi päevas (alla 16-aastasel 7 tundi päevas koolivaheajal). Noored ei või töötada rohkem kui 4,5 tundi ilma vaheajata.

Kollektiivlepingu alusel võib pikendada tööpäeva 12 tunnini, kuid töönädal ei või olla pikem kui 48 tundi. Alla 18-aastastel ei või töönädal ületada 35 tundi.

Ületunnid kuuluvad tasustamisele. Esimese 8 ületunni eest nädalas (s.o 36.- 43. tund) makstakse 25 % tunnihinnast juurde, iga järgmise ületunni eest 50 %. Ületundide eest võib võtta lisapuhkepäeva nädalas.

Öötööks loetakse tööd vahemikus kell 21.00-06.00 ja öötöö ei tohi ületada 8 tundi ööpäevas ja 40 tundi nädalas. Öötöö kompenseeritakse kas rahaliselt või lisapuhkepäevaga.  

Katseaja maksimaalne pikkus on 2 kuust kuni 4 kuuni (sõltuvalt ametist).

Puhkus

Kõigil töötajail on õigus tasustatud puhkusele, kui nad on töötanud vähemalt 1 kuu. Prantsusmaal on puhkuse aluseks periood algusega 01.06. eelneval aastal kuni 31.05. jooksval aastal. Töötajal on õigus saada 2,5 päeva puhkust iga töötatud kuu eest. 
 

Riigipühad

 • 1. jaanuar, uusaasta
 • lihavõttepühad
 • 1. mai, töö päev
 • 8. mai, II Maailmasõja lõpp
 • taevaminemise püha
 • 14. juuli, rahvuspüha, Bastille vallutamise aastapäev
 • 15. august, Neitsi Maarja ülestõusmis püha
 • 1. november, kõikide pühakute päev
 • 11. november, I Maailmasõja lõpp
 • 25. detsember, jõulupüha

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Olles Prantsusmaa resident, tuleb teil Prantsusmaal deklareerida kogu maailmas teenitud tulud. Juhul, kui teid ei loeta Prantsusmaa residendiks maksustatakse ainult Prantsusmaal teenitud tulud. Prantsusmaal loetakse teid maksustamise mõistes residendiks kui teil on täidetud vähemalt üks tingimus:

 • Teie peamine elukoht on Prantsusmaal;
 • Teie majanduslike huvide kese on Prantsusmaal (ettevõte, investeeringud);
 • Teie kutsetegevus on Prantsusmaal (olete FIE, palgatööline).

Tulumaks

Iga isik, kes omab sissetulekut (on palgasaaja), peab maksma üksikisiku tulumaksu (I.R.P.P. – Impot sur le Revenu des Personnes Physiques). Erinevalt mitmetest teistest maadest peavad palgalised töötajad ise välja arvutama ja maksma tulumaksu otse maksuametile. Prantsusmaa tööandja ei ole vastutav üksikisiku tulumaksu laekumise eest. Üksikisiku tulumaks on progresseeruv ja sõltub lisaks sissetulekule ülalpeetavate hulgast, kooliskäivate laste arvust, elukohast jms. Põhimõtteliselt makstakse tulumaksu kolm korda aastas (veebruaris, mais ja septembris). Maksumaksjal on võimalus valida ka igakuine tulumaksu maksmine. 

Tuludeklaratsioon tuleb Prantsusmaal residendiks loetutel möödunud aasta eest esitada üldreeglina 31. maiks (paberil täidetuna). Interneti teel on võimalikud erandid.  Mitte-residentidel tuleb tuludeklaratsioon esitada 30. juuniks.

Neile, kes on Prantsusmaal juba tulusid deklareerinud, saadetakse eeltäidetud vorm. Vajadusel saab sellel parandusi teha. juhul, kui vormi ei saadeta, tuleb pöörduda maksuametisse. Prantsusmaal käsitletakse maksude mõistes perekonda kui tervikut ning üldreeglina tuleb abielupaaril esitada ühisdeklaratsioon. Lisainfot Prantsusmaa maksusüsteemist võib saada maksuametist www.impots.gouv.fr.  

Rohkem infot https://www.welcometofrance.com/en/taxation/tax-resident

Tulumaksumäärad 2023 aasta tulude kohta on 0- 45% ja olenevad aastas teenitud tulust. Rohkem infot siin.
 

Kinnisvara kasutamise maks (Lodging/Occupiers Tax/ Taxe d'habitation)

Iga kinnisvara kasutaja maksab aastast kinnisvara kasutamise maksu sõltumata sellest kas ta omab või üürib pinda. Maksustatud on see, kes kasutab eluaset 1. jaanuari seisuga. Summa sõltub kinnisvara väärtusest (asukoht ja suurus) ning põhineb üüri ja hüpoteegi suurusel. Kasutaja maksab maksu sõltumata kas ta kolis aasta jooksul sealt ära või ta kasutab seda vaid aeg-ajalt (külastab).

Kinnisvaramaks (Property Tax/ Taxe foncière)
Kinnisvara omanik on selle maksu maksja, sõltumata sellest kas see on tühi või kasutusel. Põllumajanduslikud hooned on erandiks (laudad, tallid). Erandid on ka uuedja renoveeritud ehitised. Samuti on teatud inimesed maksust vabastatud või saavad soodustusi ( inimesed vanuses üle 65-eluaasta või madala sissetulekuga pered). 

Televiisori maks (Television Tax/ Redevance audiovisuelle)
Seda maksu maksab iga majapidamine, kus on telekas. Iga majapidamine maksab täpselt sama palju, sõltumata telekate arvust. samuti lähevad arvesse telekad, mis on suvilas või mida kasutatakse vaid DVD vaatamiseks. 

Varandusemaks

Isikud, kelle varanduse koguväärtus (sissetulek, kinnisvara, aktsiad, võlakirjad, kunstiteosed, honorarid jne) ületab aruandlusaastal 760 000 €, maksustatakse varandusmaksuga. Maksu piirmäärad on 0,55-1,8 % eraisikule kuuluva vara koguväärtusest.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks (contribution sociale generalisee), mille laekumistest finantseeritakse riiklikku sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemi, on jagatud tööandja ja töövõtja vahel. Maksu suurus sõltub selle eesmärgist, sissetuleku suurusest jne. Ettevõtja maksab iga töötaja brutopalgalt 40%-50% sotsiaalmaksu ning töövõtja panus sotsiaalmaksude kogumises piirdub 20-25%-ga.  Ülevaatliku tabeli leiate: www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france

Käibemaks

Käibemaksu (TVA - taxe sur la valeur ajoutée, www.service-public.fr) rakendatakse nii toodetele kui teenustele, mis äritegevusega Prantsusmaal kaasnevad. Maksmine toimub kord kuus või kolme kuu tagant, vastavalt ettevõtte maksusüsteemile. TVA standardmäär on 20%, keskmine 10%, alandatud 5,5%, madalaim 2,1%. 

Kasulikud lingid:

www.economie.gouv.fr/- Prantsusmaa Rahandusministeerium;

www.impots.gouv.fr  - Prantsusmaa Maksuamet;

www.cleiss.fr - CLEISS – Prantsusmaa Sotsiaalvõrgustiku keskus.

Tervisehoid

Kirjeldus

Töötajad, kes töötavad Prantsusmaal on kaetud sotsiaalkindlustusega, mida nimetatakse “Régime général”

Tööandjad peavad oma töötajad registreerima prantsuse sotsiaalkindlustussüsteemi, see on nende kohustus. Peale seda saavad töötajad sotsiaalkindlustusnumbri ja ‘Carte vitale’. Sotsiaalkindlustusnumbrid registreeritakse üleriigilisse süsteemi.

Tööandja võib, aga ei ole kohustatud töötajat ravikindlustussüsteemi registreerima, seega tuleb töötajal kontrollida oma kindlustust (võtta ise ühendust) kohaliku CPAM (Caisse Primaire Assurance Maladie) kontoriga, kontaktid leiate siit Ameli.

Rohkem infot ravikindlustusest Prantsusmaal https://www.expatica.com/fr/healthcare/french-healthcare-france-health-care-system_101166.html#FRhealthcare

Elamiskulud

Kirjeldus

Majutuse hind oleneb sellest, mis linnas eluaset leida soovite. Kui on tegemist suuremate linnadega nagu näiteks Pariis, siis on majutuse hind kindlasti kallim. Infot vabade majutuspindade kohta on võimalik leida ajalehe kuulutuste kaudu, tasuta nädalalehtedest ning samuti internetist. Samuti pakuvad majutust kinnisvaraga tegelevad firmad. Viimaste puhul tuleb arvestada teenustasuga.

Juhul kui üürite elukohta, siis leping sõlmitakse tavaliselt 3 aastaks ning seejärel soovi korral pikendatakse. Võib ka tekkida olukord, mil soovite lepingut lõpetada (olenemata sellest kas Teil on selleks isiklikud või ametialased põhjused). Lepingu lõpetamisest peab ette teatama vähemalt 3 kuud, kuid juhul kui jääte töötuks või vahetate töökohta, siis tuleb kõne alla ka 1 kuuline ette teatamise aeg – seda peab tegema kirjalikult ja otse majaomanikule. Tavaliselt tuleb majaomanikule maksta kahe kuu deposiit, mille üürnik saab tagasi, kui lõpetab lepingu. Mõned majaomanikud või kinnisvaraga tegelevad firmad nõuavad üürnikult ka käendajat, kes vastutab selle eest, kui üürnik jätab näiteks üüri maksmata.

Mõningate linnavalitsuste juures on teenus, kus pakutakse abi majutuse leidmisel. Majutuskohti saab  otsida internetist (mõned näited).

www.seloger.com,

www.pap.fr,

www.avendrealouer.fr.
elamiskulude kohta saate infot siit

https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=France