Üldine

Pindala
43 094 km2
Rahvaarv
5,822 mln
Riigikeel
Taani
Riigikord
Konstitutsiooniline monarhia
Riigipea
Kuninganna Margrethe II
Pealinn
Kopenhaagen
Rahaühik
Taani kroon (DKK)
Telefoni suunakood
+45

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Registreerimine:

Viibimisel Taanis kauem kui 3 kuud tuleb end registreerida kohalikus Maavalitsuses (Statsamet) ja Rahvastikuregistris (Folkeregistreret) www.folkeregister.dk .  Siis saab CPR (civil registry number) numbri ja nn.kollase kaardi” See on nagu Eesti isikukood ja ID kaart, millega on hõlpsam igal pool asju ajada, samuti saab sellega arsti juures käia. Rahvastikuregistris registreerimine ei muuda automaatselt kehtetuks riigist lahkumise nõuet kui 6 kuu jooksul pole tööd leitud. Kui on soov viibida kauem kui 3 kuud Taanis (tööotsijal kauem kui 6 kuud), peab taotlema luba Regional State Administration asutusest. Sealt saab Registreerimise tunnistuse (sertifikaadi), juhul kui on mõjuv põhjus Taani jäämiseks. Põhjuseks loetakse töötamist Taanis, ettevõtlusega tegelemist, teenuse osutajat, üliõpilase seisust (kes suudab tõendada, et ta on finantsiliselt sõltumatu) Tööle asudes peab pöörduma kohalikku Maksuametisse  (ToldSkat)   https://www.skat.dk/ ja taotleda endale maksukaardi, mis tuleb esitada tööandjale.

 

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Taani töötuse määr on 5.3% (veebruar 2023)

Taani tööturul enam nõutud tööjõud:

 • Arstid
 • Pedagoogika spetsialistid
 • Advokaadid
 • Välimüüjad (va toit)
 • Lapsehoidjad ja õpetajateabid 
 • Bioteadused
 • Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
 • Bürootöötajad
 • Müügitöötajad
 • Tipspetsialistid

Töö leidmine

Kirjeldus

Töö leidmine

 

Enne Taani minekut tasub tutvuda Taani EURES koduleheküljel www.eures.dk olevate juhistega Euroopa Liidu uute liikmesriikide töötajatele selle kohta, kuidas otsida tööd Taanis.

Lisainfot töötamise kohta Taanis leiate:  http://www.nyidanmark.dk/en-us/

http://www.workindenmark.dk/

 Vabade töökohtade otsimine:

Taani Tööturuamet - www.ams.dk

Värbamisfirmad - www.job-guide.dk

Hooajatööd -http://www.pickingjobs.com/denmark/

Rahvusvaheline värbamisteenistus - www.stepstone.dk

 

CV koostamine:


Juhiseid, kuidas koostada CV taani keeles saab EUROPASSi leheküljelt http://europass.cedefop.europa.eu

Sooviavaldus:

Kui kirjutate tööotsimisavalduse, ärge unustage, et see tuleb kirjutada iga töökoha jaoks eraldi. Avaldus peab saama selline, et see äratab tööandjas huvi Teie vastu, nii et pääsete intervjuule. Võimalusel lisada soovitajate kontaktid või nende soovitused inglise keeles. 
Taani tööle tööle kandideerimisel peab arvestama, et kandideerimisprotsess võib kesta üle 2 kuu.

 

Õigused

Kirjeldus

Tööalased õigused:

Taanis on umbes 50% tööjõust ühinenud  ametiühingutega. Igaühel on õigus ja võimalus olla ametiühingu liige Selle üheks põhjuseks on kollektiivlepingutes sätestatud nõue, et enamikule töökohtadele tohib võtta vaid ametiühingu liikmeid. Tööandjad on vastavalt ühinenud tööandjate organisatsioonidesse.

Töövõtjana Taani tööturul on kõigil, olenemata kodakondsusest, õigus saada töötunnistus, mis sisaldab andmeid kõigi oluliste töövõtutingimuste kohta, sealhulgas töö kirjeldus, tööaeg, puhkus, palk jne. Tööandja peab töötunnistuses avaldama, millisel kollektiivlepingul või kokkuleppel antud töösuhe põhineb.

Kollektiivlepingud:

Taani tööturg on riiklikult vähe reguleeritud, kuid paljud töötamisega seotud aspektid on seaduse asemel reguleeritud tööandjate ja töövõtjate vaheliste kollektiivlepingutega.

Kollektiivlepingutega kehtestatakse:

• palgatase (miinimumpalk);

• tööaeg ja töötingimused;

• kaitse vallandamise eest ja koondamise etteteatamise tähtaeg;

• sünnituspuhkuse tingimused;

• reeglid töötajate usaldusisiku kohta.

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4557

Individuaalsed töölepingud:

Iga töötajaga tuleb sõlmida individuaalne tööleping vastavalt töölepingu seadusele. Individuaalses töölepingus tuleks näidata ära töötasu, lisatasud ületunnitöö eest, haigus- ja muud toetused. Samuti peab töölepingus olema kirjas töökoha täpne nimetus, töövaldkond ja kvalifikatsioon.

Töölepingu lõpetamine:

Vastavalt tööandjate ja töövõtjate keskliitude vahelisele kokkuleppele peab tööandja põhjendama töölepingu lõpetamist töötajatele, kes on ettevõttes töötanud üle 9 kuu. Ülikooliharidusega kontoritöötajatele on vastavalt seadusele, töölepingu lõpetamisel töövõtja initsiatiivil, etteteatamistähtaeg 1 kuu ja töölepingu lõpetamisel tööandja initsiatiivil, sõltuvalt töötaja staažist 1-6 kuud.

Tööaeg ja puhkus:

Tavaline töönädal on 37 tunnine, mis jaotub viiele tööpäevale. Tavaliselt jääb tööaeg vahemikku 6.00-18.00. Ületunnitöö eest makstakse tunnipalgale lisaks 50% tunnipalgast. Seaduse järgi on minimaalne puhkuse pikkus 5 nädalat, kuid üldjuhul on puhkus 6-nädalane, millest vähemalt 3 nädalat on suvel. Palgainfo oma ameti kohta leiate: www.jobindex.dk

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Palun vaata infot: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

MISSOC on ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem, mis hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 27 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis+ UK, sealhulgas võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus. Tabelites on välja toodud maksmistingimused ja summad.

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Maksustamine

Euroopa Liidus on Taani üks kõrgeima maksukoormusega riikidest.

Milline tulu kuulub maksustamisele?

 • Elate Taanis, aga vähem kui 6 kuud maksuaasta kohta? Te ei ole siis Taanis käsitatav maksuresidendina ning maksate makse vaid Taanis saadud tulu puhul. Tulumaksumäärad Taanis on progressiivsed. Minimaalne tulumaksumäär on 37%, maksimaalne kuni 52.3 % (2019 aastas ). 
 • Omate sissetulekut teistest ELi liikmesriikidest? Kontrollige, et te ei maksaks sama tulu kohta makse kaks korda.

Taani Tulumaksu kalkulaator: http://www.tax.dk/beregn/skat14.htm  

Info maksude kohta: www.skat.dk

Tervisehoid

Kirjeldus

Kõik Taani elanikud on kaetud riikliku tervisekindlustusega, millega kaasneb vaba ja võrdne juurdepääs tervisekindlustuse teenustele ning haiglaravile. Kui töötate Taanis, on vaja järgmisi dokumente: pass või ID kaart, sünnitunnistus, abielutunnistus ja laste sünnitunnistused, registreerimistõend või elamis- ja tööluba.

Riiklik tervisekindlustus katab arstikonsultatsioonide ja haiglaravi kulud, samuti hüvitatakse ravi ja ravimite peale tehtud kulutused. Eraravikindlustus katab nii omaosalustasud riiklikus tervishoiusüsteemis kui ka osaliselt erahaiglate- ja kliinikute tasud.

PENSIONID jagunevad:

 • Riiklik pension;
 • Kohustuslik pensionikindlustus;
 • Kollektiivne pensionikindlustus;
 • Ettevõttepension;
 • Vabatahtlik pensionikindlustus

Riiklik pension on osa riiklikust sotsiaalkindlustussüsteemist ja seda makstakse kõigile alates 65. eluaastast sõltuvalt Taanis elatud ajast. Arvestusse võetakse Taanis alalise elamise aeg alates 15a.vanusest + vähemalt 40 aastat.

Kohustuslik pensionikindlustus jaguneb põhi- ja erikindlustuseks ja seda maksavad kõik töötajad, kes töötavad vähemalt 9 tundi nädalas. Kohustusliku pensionikindlustuse maksed tehakse Tööturu pensionifondi (ATP Fund). Lisateavet: www.atp.dk

Kollektiivne pensionikindlustus võidakse kokku leppida tööandjate ja ametiühingu vahel. Sel juhul lepitakse ka kokku tööandjate ja töövõtjate poolt tehtavate maksete suurus. Ettevõte võib maksta ka ettevõttepensioni.

Vabatahtlikku pensionikindlustust pakuvad pangad ja kindlustusseltsid.

Elamiskulud

Kirjeldus

Taani on kõrge elatustasemega maa, kuid ühtlasi ka kallis maa. Tuleb arvestada, et ehkki palgatase on kõrge on ka elamiskulud suured.

Keskmine maksukoormus on 48,6%. Üksikisiku maksumäär sõltub tulude suurusest. Lisaks maksustatakse kõiki kaupu ja teenuseid 25% käibemaksuga. Keskmine palgatöötaja, kes on tööle võetud LO/DA kollektiivlepingu alusel, teenib ligikaudu 281 500 DKK aastas. Pärast maksude mahaarvamist saab ta kätte ligikaudu 170 721 DKK aastas. Tuleb arvestada, et vähemalt 22% kätte jäävast summast läheb elamispinnaga seotud kulude katteks, umbes 17% kulub toidule ning 17% transpordile ja kommunikatsiooniteenustele.

Põhjalikku teavet Taani elutingimustest/ majutusvõimalustest saab Taani Migratsiooniameti leheküljelt: inglise keeles.

Majutuse leidmiseks:

Ülevaadet Taani hostelitest saab www.danhostel.dk

Low budget tourist guide www.boligportal.dk/ 

www.rejser-ferie.dk/

 

Haridus

Kirjeldus

Taanis on kohustuslik 9-klassiline haridus. Kooli minnakse kuueaastaselt. Põhikool (folkeskole) on 9 või 10-klassiline, sellele eelneb vabatahtlik lasteaiaklass. Põhikoolile järgneb 3-aastane gümnaasium. Taani kool on tuntud oma rõhuasetuse poolest grupitööle, eneseväljendamis- ning esinemisoskusele, suhteliselt vähem pööratakse tähelepanu õpilaste faktiteadmistele ja teadmiste mõõtmisele.

Ülikooli võetakse enamikel aladel vastu kõik kvalifitseerunud soovijad. Ülikooliharidus koosneb enamasti kolmeaastasest bakalaureuseõppest (bachelor), kaheaastasest magistriõppest (kandidaat) ning kolmeaastasest doktoriõppest (PhD). Enamik üliõpilasi saavutab magistrikraadi, bakalaureusekraadi ei käsitleta sageli ülikooli lõpetamisena. Riik maksab üliõpilastele stipendiumi. Teadustöö taseme poolest on kõige tugevamad Kopenhaageni ja Århusi ülikoolid.

Kutsekvalifikatsioonid:

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik aitab võrrelda riiklikke kvalifikatsioonisüsteeme, -raamistikke ja nende tasemeid, muutes kvalifikatsioonid arusaadavamaks Euroopas eri riikide ning süsteemide lõikes.

Europass mis koosneb viiest standarddokumendist ning oskuste passist on kättesaadav 26 keeles ning loodud selleks, et võimaldada kasutajatel tõendada oma oskusi, kvalifikatsioone ja kogemust kõikjal Euroopas.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise keskuste kontaktid Euroopa erinevates riikides on leitavad www.enic-naric.net

Õppimisvõimalused Taanis:

http://vhc-vidar.dk/ - teave täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta Taanimaal (inglise keeles)

www.ug.dk- informatsioon Taanimaa õppimisvõimaluste kohta (taani keeles)

Haridussüsteemi ja õppimisvõimaluste kohta siin.

Lisainfo