Üldine

Pindala
357 111 km2
Rahvaarv
83,02 mln
Riigikeel
Saksa keel
Riigikord
Parlamentaarne
Riigipea
Frank-Walter Steinmeier
Pealinn
Berliin
Telefoni suunakood
+49

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanik ei vaja Saksamaal elamiseks elamisluba.

Eesti kodanikel on võimalik viibida Saksamaal kuni kolm kuud. 
Juhul, kui Eesti kodanik soovib Saksamaale elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida üle 3 kuu, peab ta riigis viibimise registreerima, seda saab teha politseis kohalikus linnavalitsuse osakonnas Einwohnermeldeamt or Bürgeramt

Registreerimiseks on vajalik:

 • Pass või ID kaart
 • Koopia rendilepingust
 • Täidetud registreerimisvorm (Anmeldeformular), mis on majaomaniku poolt allkirjastatud (vormi saab alla laadida kohaliku omavalitsuse lehekülgedelt.
 • Kui olete oma residentsuse Saksamaal registreerinud tuleb residentsuse kinnitus (Anmeldebestätigung) anda oma majaomaniku kätte.

Teil tuleb teha ka taotlus residentsuse sertifikaadi saamiseks, seda on võimalik teha kohalikus  Ausländerbehörde osakonnas või  Einwohnermeldeamt osakonnas. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates. 

 Rohkem infot leiad siit  ja siit 

 

 

 

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Registreeritud töötute arv Saksamaal on 5,2%. (I kvartal 2022)

Miinimum tunnipalk 2022 1. juulist on 10,45 eurot, alates oktoobrist 12 eurot.

Infot tööjõu vajaduse kohta leiab siit

Töö leidmine

Kirjeldus

Tööpakkumisi on võimalik otsida Saksamaa tööturuasutuse kodulehelt www.arbeitsagentur.de.

Tööturuasutuse virtuaalse tööbörsi kasutajaks saab registreeruda ka isik, kes ei ela Saksamaal, kuid soovib edaspidi selles riigis tööd leida.

Valik tööpakkumisI:

https://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/job-listings

www.adecco.de

Kasulik info: kuidas leida Saksamaal tööd

Õigused

Kirjeldus

Tööleping sõlmitakse kirjalikult.
Töölepingus peab olema:

 • Töötaja nimi ja aadress
 • töö kirjeldus 
 • töö tegemise koht 
 • töösuhte alguse kuupäev 
 • töötasu suurus
 • Lisaks tuleb tööandja ja töövõtja vahel sõlmitavas töölepingus ära näidata muud tingimused, sealhulgas: 
 • Palgapäevad
 • Tööaeg
 • puhkuse pikkus
 • puhkuse tasu
 • viide kollektiivlepingule (kui on)
 •  töölepingu lõpetamisest etteteatamise tähtaeg 

Tööaeg varieerub 38 ja 40 tunni vahel nädalas.

Riigipühad

 • 1.jaanuar – uusaasta
 • 3. aprill - reede enne Lihavõttepüha
 • 6. aprill - Lihavõttepüha
 • 1. mai - töörahva püha (Maifeiertag)
 • 14. mai - Isadepäev
 • 25. mai - hingedepäev
 • 3. oktoober – Saksamaa ühtsuse päev (Tag der
 • Deutschen Einheit)
 • 25. detsember – esimene jõulupüha
 • 26. detsember – teine jõulupüha

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Palun vaata infot: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

MISSOC on ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem, mis hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 27 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis, sealhulgas võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus. Tabelites on välja toodud maksmistingimused ja summad.

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Kõik Saksamaal töötavad ning sissetulekut omavad inimesed peavad maksma makse. Maksude suurus sõltub mitmetest faktoritest: näiteks perekonnaseis, laste arv, elukoht, töökohtade arv jne. 
Kõige kõrgemad maksumäärad kehtivad vallalistele inimestele, kõige soodsamad on tingimused abielus olevate ja lapsi omavatele inimestele.
Saksamaale tööle asumisel on vajalik kohalikust maksuametist taotleda isiklik maksukaart (Lohnsteuerkarte) ning samuti teavitada maksuametit vajadusel andmete muutumisest. Maksuaasta Saksamaal kestab 1. jaanuarist - 31. detsembrini.

Erinevalt teistest Euroopa riikidest kehtib Saksamaal kirikumaks, mida peavad maksma protestantliku või Rooma- katoliku kiriku liikmed. Kirikumaksu suurus on vähemalt 8-9% kuusissetulekust. Saksamaal kehtib ka solidaarsusmaks, mille suurus on 5,5%. Sotsiaalkindlustusmaksu keskmine suurus töötajale  on 20%  (sinna kuulub ravikindlustus, pensionikindlustus, töötuskindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, hoolduskindlustus)+  tööandja maksab oma osa . 
 

Saksamaal on tegemist astmelise tulumaksuga: üksikisiku tulumaksu määr jääb vahemikku 14-42% (2020). Tulumaksuvaba on sissetulek, mis on kuni 9744 EUR.

Tulumaksumäär oleneb ka sellest, kas tegemist on abielus või vallaliste isikutega. Rohkem infot siin https://www.make-it-in-germany.com/en/jobs/taxes/income/

Käibemaksumäär on 19%, toiduainetele ja põllumajandussaadustele kehtib vähendatud määr  7%.  
 

Isikul on võimalik isiklikku maksuinfot kontrollida aadressil https://www.elster.de/elfo_home.php.

Saksamaa maksusüsteemiga on võimalik lähemalt tutvuda aadressil www.finanzamt.de

Tervisehoid

Kirjeldus

Saksamaal on riiklik kindlustussüsteem, mis katab töötajaid ja nende pereliikmeid. Lisaks on võimalik sõlmida erakindlustus nendel, kelle aastatulu on suurem kui 60,750 eurot (nad võivad valida ainult erakindlustuse kui nad soovivad) ja FIEDel, tulenemata sissetulekust, samuti vabakutselistel , avaliku teenistuse ametnikel jt

Töötajal on õigus valida endale sobivaim tervisekindlustusfond (Allgemeine Ortskrankasse-AOK- , Ersatzkasse, Betriebskrankenkasse, Innungskasse) ning sellest tuleb informeerida oma tööandjat. Tööanjda kohustuseks on oma töötaja soovitud tervisekindlustusfondis registreerida.

Küsimustega on võimalik pöörduda www.bmfsfj.de 

Sotsiaalkindlustusnumbri (Sozialversicherungsnummer) saamiseks tuleb pöörduda www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Elamiskulud

Kirjeldus

Rohkem kui pooled sakslased elavad üürikorterites. Enamasti üüritakse ilma mööblita kortereid. Rendirihinnad on kõrgemad suurtes liinades: Berliin, Köln, Stuttgard, Hamburg, Düsseldorf jt. Lisaks rendihinnale tuleb maksta elektri, vee ja kütte eest, selleks lisandub rendihinnale veel umbes 25%. Renti makstakse kord kuus ettemaksuna majaomanikule.

Keskmised rendihinnad kuus leiad siit 

Kasulikud lingid: 

www.justlanded.com/english/Germany/Housing-Rentals

https://www.studying-in-germany.org/cost-of-living-in-germany/

Mõningad  hinnanäited:

Haridus

Kirjeldus

Haridussüsteem Saksamaal on korraldatud liidumaade tasandil, mistõttu paikkonniti võib esineda suuri erinevusi. Tunnid kestavad tavaliselt 8.00-13.00, pärastlõunal valmistatakse ette järgmise päeva kodutöid. Gümnaasiumiõpilased võivad osaliselt ise kujundada tunniplaani võttes valikaineid.
Lasteaias käivad 3-6 aastased lapsed, lasteaed on üldiselt vabatahtlik, 6-15 aastased lapsed on kõik koolikohuslased. Peale põhikooli on edasi õppida võimalus gümnaasiumis ning seejärel kõrgkoolis.
Põhjaliku Saksamaa haridussüsteemi kirjelduse leiate: Koolid Saksamaal
Lisateavet Saksamaal õppimist toetavate programmidest leiate siin: https://www.studying-in-germany.org/financing-your-studies-in-germany/