Üldine

Pindala
78 866 km2
Rahvaarv
10,677 mln
Riigikeel
Tšehhi
Riigikord
Vabariik
Riigipea
Miloš Zeman
Pealinn
Praha
Rahaühik
Kroon (CZK)
Telefoni suunakood
+420

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Juhul, kui Eesti kodanik soovib Tšehhi Vabariigis viibida rohkem, kui 30 päeva, tuleb tal kolmekümne päeva jooksul riigis viibimisest teada anda lähimasse välismaalaste politsei büroosse.

Elamisõigust vajate siis, kui plaanite riigis viibida enam, kui kolm kuud. Luba saate taotleda Siseministeeriumi regionaalses büroos. Registreerimiseks vajate järgmisi dokumente:

  • kehtiv pass või isikutunnistus
  • tervisekindlustus (ei ole vajalik, kui Teil on kehtiv tööleping, olete ettevõtja või tegelete muul viisil tulu teenimisega)
  • dokument, mis tõendab Teie riigis viibimise põhjust (töötamine, ettevõtlus, õppimine)
  • elukoha olemasolu tõendus
  • 1 foto

Tšehhi Vabariigis viibimise eesmärgid on:

  • töö
  • õpingud
  • majanduslik tegevus
  • perekondlikud põhjused

Kasulikud lingid / Allikad:

www.eures.europa.eu

http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx 

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

2023 aasta veebruaris oli Tšehhi Vabariigis töötuse määr 2.4 %

Tšehhi Vabariik jaguneb 14 regiooniks. Pealinn Praha on riigi enimarenenud regioon ning üks rikkamaid regioone EL-i uusliikmete seas. Prahas on ka rohkem töökohti ning madalam töötus. Regiooniti on töötus Tšehhis  väga erinev.

Enim tööpakkumisi on kontoritöötajatele, müügiesindajatele, arstidele ning tehnikutele. Vabu töökohti on veel kaubaauto juhtidele, tootmistöölistele ja mehaanikutele.

Keskmine brutopalk 2023 aasta avaldatud andmete kohaselt oli 1871 eurot ning miinimumpalk 717 eurot kuus.

Töö leidmine

Kirjeldus

Euroopa tööalase liikuvuse portaalis (EURopean Employment Services - EURES) olevad vabad töökohad valikus ”Töö otsimine” hõlmavad väga erinevaid elukutseid ning alalisi ja hooajalisi tööpakkumisi nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Tööturupoliitikat ja programme Tšehhi Vabariigis rakendab kohalik tööturuasutus. Amet on vastutav aktiivsete tööturumeetmete (kutseõpe, ümberõpe, hädaabitöö, tegevused piiratud töövõimega inimestele) eest. Lisainfo siit.

Teised tööotsinguportaalid:

Töövahendusfirmad peavad olema registreeritud ja nende teenused peavad olema tööotsijatele tasuta.

Kandideerimiseks saadetakse tööandja poolt märgitud kontaktisikule CV ja kaaskiri.

Kaaskiri peab olema mitte pikem, kui üks lehekülg ning CV peab olema liigendatud. Tavapärane on lisada CV-le ka foto. Kasutada võib ka europassi CV formaati. Koopiad diplomitest, tunnistustest on soovitav koos CV-ga intervjuule kaasa võtta.

Õigused

Kirjeldus

ELi kodanikuna ei pea teil olema tööluba mõnes teises ELi liikmesriigis töötamiseks ning te saate seal sel eesmärgil elada - siiski on tarvilik täita teatavaid tingimusi.

Tööiga algab Tšehhi Vabariigis 15. eluaastast või kui isik ei ole enam koolikohuslane.

Tööaeg on reeglina töötada 8 tundi päevas, 40 tundi nädalas. Tööpäeva tavalise pikkuse muutmisel tuleb lähtuda reeglist, et töönädala pikkus ei ületaks 40 tundi.

Suurematel ettevõtetel on kollektiivlepingud, mis muuhulgas reguleerivad tööaega, ületunnitasu, panustamist puhkusesse ja pensionisse, lastehoidu jne.

Puhkus 

Töötajal on õigus iga-aastasele 4 nädala pikkusele puhkusele, pikemad puhkused lepitakse kokku kollektiivlepinguga. Esimesel töötamise aastal tekib töötajal õigus puhkusele peale 60 päevast töötamist. Igal töötajal on õigus vähemalt kahe nädalasele järjestikusele puhkusele.

Emaduspuhkus on 28 päeva. Emal, kellel on kaks või rohkem last on õigus 37 nädalale. Imetavale emal on tööandaja kohustatud andma tööajal täiendavaid pause imetamiseks. Juhul, kui puuduvad komplikatsioonid võib rasedat naist palgata kuni 6 nädalat enne planeeritud sünnitusaega.

Vanemapuhkusele on õigus nii isal, kui ka emal emaduspuhkuse lõppemisel kuni lapse nelja aastaseks saamiseni.

Lisapuhkust on võimalik saada ühe nädala ulatuses töötajatel, kes teevad rasket või tervisele ohtlikku tööd. Võimalik on ka saada õppepuhkust. 

Katseaja pikkus on 3 kuud (juhtivtöötajatel kuus kuud). Katseaeg võib kokkuleppel olla ka lühem.

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Palun vaata infot: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

MISSOC on ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem, mis hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 27 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis+ UK, sealhulgas võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus. Tabelites on välja toodud maksmistingimused ja summad.

 

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Üksikisiku tulumaks arvutatakse nn. super-brutopalgalt (töötaja brutopalk + tööandja kulu). 

Tööandja maksab brutopalgalt 9% tervisekindlustusele, 25% sotsiaalkindlustusele ja 28% pensionikindlustusele.

Kindlaksmääratud aktsiisimaksud on kehtestatud näiteks autokütustele, piiritustoodetele, veinile, õllele. Tubakatoodete aktsiisimaksud sõltuvad lõplikust jaehinnast.

Mootorsõidukimaks erasõidukitele (va elektriautod) sõltub sõiduki mootori töömahust, ulatudes 1200-st kuni 4200 Tšehhi kroonini. Busside, veoautode, traktorite jm sõidukite aastane mootorsõidukimaks sõltub sõiduki massist, ulatudes 1800-st kuni 50400 Tšehhi kroonini.

Kinnistumaks sõltub kinnistu asukohast ja tüübist. Reeglina on kinnisvaramaks suuremates omavalitsustes kõrgem. Kinnisvara üleandmismaks on 3% kinnisvara müügihetke hinnast.

Lisainfo:

Tšehhi Vabariigi Maksuamet: http://www.financnisprava.cz/

Rahandusministeerium www.mfcr.cz

Sotsiaalministeerium http://www.mpsv.cz/en/

Tervisehoid

Kirjeldus

Kui reisitakse Euroopa Liidu territooriumil on vajalik kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal (täpsem info arstiabist ajutiselt teises Euroopa Liidu riigis viibides).

Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus. Samuti kontrollitakse kaardi alusel ravikindlustust alla 15-aastastel.


Tšehhi Vabariigi tervishoiu haldamise keskasutus on tervishoiuministeerium (Ministerstvo zdravotnictví), kes muu hulgas valmistab ette ka valdkonna õigusraamistiku. Tervisekindlustus on kohustuslik kõikidele Tšehhi Vabariigi alalistele elanikele ja nende tööandjate palgatöötajatel, kelle registrijärgne asukoht on Tšehhi Vabariigi territooriumil või kes on hõlmatud Euroopa Liidu määruste või kahepoolsete  lepingutega. Tervisekindlustust pakuvad sõltumatute juriidiliste isikutena seitse tervisekindlustusseltsi. Õigustatud isikul on õigus vabalt valida tervisekindlustusseltside ja ka tervishoiuteenuste osutajate seast, kellel on leping tema kindlustusseltsiga. Seadus tagab lepingutingimused ning tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi. 

Tervishoiu teenuseid võimaldatakse Tšehhi Vabariigis kindlustatud isikutele sümboolse tasu eest, kuid eksisteerib kohustuslik tervisekindlustusmaks (4,5% brutopalgast).

Eksisteerib ka era tervisekindlustus.  Õigus ravikindlustusele on inimestel kes elavad alaliselt Tšehhi Vabariigis või töötajatel kelle tööandjal on registreeritud büroo Tšehhi Vabariigis. Kindlustajat on inimesel õigus ise valida, kuid kindlustusmaksed on kohustuslikud.

Omaosalus (CZK 30) tuleb maksta nii arsti visiidi, kui ka näiteks retsepti väljakirjutamise eest. Väljaspool tavalist tööaega on arsti visiiditasu (CZK 90).

Lisainfo:

Tšehhi Sotsiaalkindlustusamet http://www.cssz.cz/cz

Tšehhi Tervishoiuministeerium http://www.mzcr.cz/

Tšehhi Töö- ja Sotsiaalministeerium http://www.mpsv.cz/cs/

Eluase

Kirjeldus

Elukoha leidmine käib tavaliselt iseseisvalt. Oma abi pakuvad kinnisvaramaaklerid, samuti saab vaadata kuulutusi ajalehtedes ja internetis. Eluruumi kättesaadavus ja hind sõltub piirkonnast. Hinnad Prahas on mitu korda kõrgemad, kui riigis üldiselt. Üüri makstakse igakuiselt ning tavapärane on ka ühe kuu üüri suurune tagatisraha. Maakleritasu maksab samuti üürile võtja ning see võrdub ühe kuu rendiga.

Korterite rent ja müük:

http://www.bydleni.cz/

http://www.reality.cz/

Haridus

Kirjeldus

Lasteaed on osa koolisüsteemist ja on lastele vanuses kolm kuni kuus. Enamuses lasteaedades on teenus tasuta, kuid vanemad panustavad siiski jooksvatesse kuludesse.

Algkool kestab 9 aastat vanusele 6-15 ning on jaotatud kaheks: esimene osa 5 ja teine 4 aastat. Kohustus on omandada haridust üheksa aastat. Hindamissüsteem on ühest viieni, tund kestab 45 minutit ning kooliaasta algab 1. septembril. Kohustuslik haridus on võimalik omandada ka gümnaasiumis 6 või 8 aastase programmi läbides.

Gümnaasiumid pakuvad nelja, kuue ja kaheksa aastaseid programme ning kool lõpetatakse eksamiga.

Tehnilist haridust on võimalik omandada kutsekeskkoolis, mis kestavad 4 või 5 aastat ning mille lõppedes sooritavad õpilased kutseeksami.

Kutsekeskkoolidel on kolme aastased praktika kursused, mis lõppevad eksamiga ning väljastavad õpilasele praktika tunnistuse. Sellised koolid valmistavad ette oskustöölisi.

Tehnilised kõrgkoolid annavad tehnilise hariduse, kestavad kaks või kolm aastat ning annavad praktilise ettevalmistuse tehnilistel erialadel töötamiseks.  Kooli lõpetamiseks peab sooritama praktilise ja teoreetilise eksami.

Ülikoolides on võimalik omandada bakalaureuse, magistri ja doktorikraadi. Programmid, mis annavad tehnilist ja majandusalast haridust annavad inseneri (Ing) kraadi.

Ministeerium http://www.msmt.cz/1

Ülikoolid http://www.csvs.cz/

Kutsekeskharidus http://www.nuov.cz/index.php?ll=en