Üldine

Pindala
9242,45 km2
Rahvaarv
875,898 tuhat
Riigikeel
Kreeka, Türgi
Riigikord
Konstitustiooniline vabariik
Riigipea
Nicos Anastasiades
Pealinn
Nicosia
Telefoni suunakood
+357

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Kui EL kodanik soovib jääda Küprosele pikemaks, kui kolmeks kuuks ning asuda seal ka tööle, tuleb taotleda registreerimise sertifikaat (Registration Certificate) MEU1. Taotlus tuleb teha hiljemalt 4 kuu möödumisel riiki sisenemisest (reegli mitte järgimine on trahvitav). Taotlev isik peab kohale minema Tsiviilregistri ja Migratsiooniametisse (Civil Registry and Migration Department), tooma kaasa kaks passipilti, täitma vormi ning maksma teenustasu. 

Töötamine

Töö leidmine

Kirjeldus

Küprosel sõltub kandideerimismenetlus taotleva töö laadist. Lihttööliste leidmiseks kasutatakse suulist kandideerimismenetlust. Riikliku tööhõiveameti saadetud kandidaadile väljastatakse tüüpsoovituskirja, mille täidab võimalik tööandja (märkides sinna oma lõpliku otsuse) ja mis tagastatakse tööhõivetalitusele. 

Kui pooled on omavahel kokkuleppele jõudnud, alustab kandidaat tavaliselt tööd järgmise kalendrikuu alguses (ametialadel, kus töötasu makstakse kuupõhiselt) või järgmise nädala alguses (lihttöölised, kellele makstakse nädalapalka). Arvestada tuleks sellega, et Küprose äriühingud on enamasti väikeettevõtted, kus omanik on samaaegselt nii direktor kui ka personalijuht.

Tavaliselt võetakse kõigepealt ühendust telefoni teel.

Kui vaba töökoht on leitud EURES portaalilt, siis tuleb elektroonilisel kandideerimisel alati märkida vaba töökoha riiklik viitenumber. Nii elektroonilisele kui ka kirjalikule taotlusele tuleb lisada lühike (maksimaalselt üks lehekülg) ja asjakohane trükitud kaaskiri. Kaaskiri, mis on adresseeritud võimalikule tööandjale või vaba töökoha kohta kuulutuse avaldanud organisatsioonile, peab sisaldama elulookirjeldusest välja jäänud olulisi andmeid ja erinevalt elulookirjeldusest peab see olema alati allkirjastatud.

Kuidas vestluseks valmistuda?

Dokumentide autentsuse tõestamist läheb harva vaja, v.a. sellised kutsealad, mille puhul on registreerimine kohustuslik (nt arstid, arhitektid, insenerid jne). Tavaliselt pööravad tööandjad tähelepanu kandidaatide välismusele/riietusele. Seepärast soovitatakse kandidaatidel riietuda tagasihoidlikult, kuid elegantselt ning vältida äärmusi. Lisaks sellele peavad nad end enesekindlalt ja viisakalt tutvustama. Töötaotlejal peaks olema üldine ettekujutus ettevõttest (ettevõtte tegevusalad, suurus). Käsitlevad esitatavad küsimused peamiselt tööotsija kvalifikatsiooni ja kogemusi (näiteks: "Miks te arvate, et sobite sellele töökohale?", "Millised on teie kogemused selles valdkonnas?", "Mida te sellelt töökohalt ootate?").

Tavaliselt teatab tööandja ise töövestluse tulemustest.

Kas vajate soovitusi või soovituskirju?

Soovitusi ja soovituskirju kasutatakse tavaliselt kõrgete ametikohtade puhul.

Diplomi koopia on alati vajalik, tavaliselt kohe kandideerimisprotsessi alguses.

Reguleeritud kutsealadel nõutakse tavaliselt tõendeid hea käitumise kohta (isik ei tohi olla kriminaalkorras karistatud).

Õigused

Kirjeldus

Küprosel on lubatud töötada alates 15. eluaastast.

Töölepingud. Töölevõtu tingimused ja muud suhted tööandja ja töötaja vahel on Küprosel suures osas reguleeritud ametiühinguorganisatsioonide ja tööandjate organisatsioonide vaheliste kollektiivlepingutega. Väga suur osa Küprosel töötavatest inimestest on ametiühingute liikmed. Esimesel kuul peale tööle asumist võib töötada suulise lepingu alusel, kuid EL direktiivi kohaselt on tööandja kohustatud teavitama töötajat töölepingu tingimustest tööle asumise esimese kuu jooksul. Pärast kuuajalist töötamist hiljemalt teise töökuu alguses on tööandja kohustatud sõlmima töötajaga kirjaliku lepingu.

Kollektiivlepingutega kehtestatakse:

 • palgatase (miinimumpalk);
 • tööaeg ja töötingimused;
 • kaitse vallandamise eest ja koondamise ette teatamise tähtaeg;
 • sünnituspuhkuse tingimused;
 • reeglid töötajate usaldusisiku kohta.

Ametiühingute ja tööandjate vahelised kollektiivlepingud kehtivad tavaliselt 2 aastat. Tööandja on kohustatud teavitama töötajat kõigist tööga seonduvatest muutustest 1 kuu jooksul.

Asjakohastes õigusaktides on sätestatud, et tööandja on kohustatud töötajaid pakutud töökohal kehtivatest töötingimustest kirjalikult teavitama ja et ta peab seda tegema ühe kuu jooksul pärast töösuhte loomist. Teavet tuleb anda palga, töötundide, ametipuhkuse jne kohta. Enamasti määratakse Küprosel töötingimused kindlaks kollektiivlepingu alusel. Kandidaatidel soovitatakse tutvuda kollektiivlepingu tingimustega.

Küsimuste, probleemide ja kaebustega on võimalik pöörduda töö- ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi töösuhete osakonda (the Department of Labour Relations of the Ministry of Labour and Social Insurance) tel: +357 22803100/101,  e-post info@dlr.mlsi.gov.cy 

Töölepingu seadus

Erikategooriad:

- erivajadustega inimesed: neile on ette nähtud erinevad tööhõive programmid, mis on finantseeritud riigi poolt (the Service for the Care of the Disabled of the Department of Labour of the Ministry of Labour and Social Insurance). Lisainfo: tel: +357 22803100/101,  e-post info@dlr.mlsi.gov.cy

- noored (15-18-aastased): nende puhul kehtivad spetsiifilised lepingu tingimused. Neil on lubatud töötada mitte rohkem kui 38 tundi nädalas ning töötamine ajavahemikus kell  23:00 – 07:00 on rangelt keelatud.

Töötasu

Palka makstakse tavaliselt igakuiselt või kord nädalas. Töötaja palgast on kohustuslik kinni pidada sotsiaalkindlustusmaks, tulumaks, tervishoiu- ja hoolekandemaksud.

Osades sektorites (metalli- ja puidutööstus, turism, ehitus jm) pole miinimumpalk Küprosel tööturuseadusega reguleeritud, st et töölevõtu tingimused ja muud suhted tööandja ja töötaja vahel on Küprosel suures osas reguleeritud ametiühingute, tööandjate organisatsioonide ja valitsuse vaheliste kollektiivlepingutega.

Miinimumpalk (muudetakse igal aastal aprillis) on kehtestatud konkreetsetel kutsealadel: müüjad, juuksurid, ametnikud, lastehoiutöötajad, turvatöötajad, hooldajad, meditsiiniõed. Nende töötajate  suhtes kehtib miinimumpalk, mis on tööturuseadusega reguleeritud.

Töö tasustamise üle peetakse tavaliselt läbirääkimisi ettevõtte personalijuhiga. Enamik ettevõtteid nõuab ühekuulise katseaja sooritamist. Töövestlusega seotud kulusid ei hüvitata.

Allikad:

Eurofound 

Web Portal Of the Republic of Cyprus

WageIndicator

Tööaeg

Tööaeg on Küprosel tavaliselt 38-40 tundi nädalas (tööpäev kestab 8 tundi ja töönädal 5 tööpäeva: esmaspäevast reedeni). Tööaeg sõltub valdkonnast, kus Te töötate.

- Avalikus sektoris tööpäev kestab 07:30/08:00 – 14:30/15:00 ning neljapäeviti on tööpäev 2 tundi pikem.

- Ehitus- ja tootmisektoris tööpäev kestab 07:30 – 15:30/16:00

- Era-ja teenindussektoris tööpäev kestab 08:00/09:00 – 17:00/18:00.

Lisainfo: Küprose töösuhete amet (the Department of Labour Relations) e-post info@dlr.mlsi.gov.cy

Puhkus (korraline puhkus, lapsepuhkus jm)

Vastavalt Küprose puhkuseseadusele on 5-päevase töönädalaga töötajal õigus saada aastas puhkust 20 tööpäeva. 6-päevase töönädalaga töötajate puhkus on 24 tööpäeva.

Riiklikud pühad (kõik riigiasutused on suletud nendel päevadel):

 • 1 January (New Years Day) – 1. jaanuar uusaasta                                                                       
 • Epiphany – 6. jaanuar, kolmekuningapäev                                                                                  
 • Shrove Monday - veebruar/märts (muutuv) – roheline esmaspäev (50 päeva kuni Kreeka õigeusu ülestõusmispühani)                                                                                                        
 • 25. märts – Kreeka kodaniku päev                                                                                           
 • 1. aprill – Küprose Kodaniku päev                                                                                                 
 • Good Friday - aprill/mai (muutuv) – suur reede
 • Easter Monday – aprill/mai (muutuv) – lihavõttepüha, esmaspäev                                           
 • 1. mai – töörahva püha
 • 15. august – taevaminemise püha
 • 1. oktoober – Küprose rahvuspäe
 • 25. detsember – esimene jõulupüha
 • 26. detsember – teine jõulupüha 

Töötajate esindused

Küprosel on suur osa töötajatest ametiühingute liikmed. Ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide läbirääkimised on kajastatud kollektiivlepingus.

Suurimad Küprose ametiühingud

SEK – Küprose Töötajate Liit (Cyprus Workers Federation). Asutuse koduleht http://www.sek.org.cy/

PEO – Pan-Küprose Tööliit (Pan-Cyprian Federation of Labour). Asutuse koduleht http://www.peo.org.cy/en/

DEOK – Küprose Demokraatlik Tööliit (Democratic Labour Federation of Cyprus). Asutuse koduleht https://www.facebook.com/DEOK.ORG.CY/  

PASYDY - Pan-Küprose Avalik Ametiühing (Pan-Cyprian Public Employees Trade Union). Asutuse koduleht http://www.pasydy.org/

ETYK – Pangatöötajate Liit (Cyprus Union of Bank Employees). Asutuse koduleht http://www.etyk.org.cy/dnn5/

Peamised tööandjate organisatsioonid:

OEB – Küprose Tööandjate ja Töösturite Liit (Employers and Industrialists Federation of Cyprus). Asutuse koduleht http://www.oeb.org.cy/

KEBE – Küprose Kaubandus-Tööstuskoda (Cyprus Chamber of Commerce and Industry). Asutuse koduleht http://www.ccci.org.cy/

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Sotsiaalkindlustussüsteemi kohta on info siin: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

MISSOC on ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem, mis hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 27 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis+ UK, sealhulgas võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus. Tabelites on välja toodud maksmistingimused ja summad.

 

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Maksustamine toimub nii riiklikul, kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Residentide puhul on maksustatud kõik tulud, mis on teenitud üle maailma (krediteeritakse maks, mida tasuti teistes riikides). Mitteresidentide puhul on enamus Küprosel teenitud tuludest maksustatud.

Eraisikute maksustamine

Kehtib astmeline tulumaks, mis ulatub kuni 35%. Maksuvaba tulu määr on 19 500 EUR.

Iga EL kodanik peab taotlema Küprose maksuametist maksumaksja isikukoodi (Tax Identification Code - T.I.C). Selleks on vaja passi ja I.R.163A täidetud vormi. Maksumaksja isikukoodi väljastatakse kahe päeva jooksul. Maksukohustuse suurus sõltub sellest, kas isik on Küprose resident või mitte.

Resident on füüsiline isik, kelle elukoht on Küprosel või kui ta viibib Küprosel 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Isik loetakse residendiks alates tema Küprosele saabumise päevast. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Küprosel kui ka väljaspool Küprost saadud tuludelt.

Mitteresidendid on kohustatud maksma maksu ainult Küprosel saadud tulu eest.

Füüsilise isiku maksumäärad on:

0 %-ga maksustatakse sissetulek kuni 19 500 EUR aastas;

20 %-ga maksustatakse sissetulek 19 501–28 000 EUR aastas;

25 %-ga maksustatakse sissetulek 28 001–36 300 EUR aastas;

30%-ga maksustatakse sissetulek üle 36 301- 60 000 EUR aastas;

35%-ga maksustatakse sissetulek üle 60 000 EUR aastas.

Küprose ja Eesti vahel on sõlmitud topeltmaksustamist vältiv kahepoolne leping.

Lisainfo Küprose maksusüsteemist on Küprose maksuameti (Inland Revenue Department) koduleheküljel.

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30 Aprill. Tuludeklaratsiooni täitmine elektrooniliselt läbi Interneti http://taxisnet.mof.gov.cy

 

Tervishoid

Kirjeldus

Kui Te olete ennast registreerinud Rahvaloenduse ja Migratsiooniametis ( the Census Records and Migration Department). Taotlege meditsiinilist kaarti (Cypriot medical card). 

Tervishoiuhüvitisi makstakse Küprose ja ELi/EMP ning Šveitsi kodanikele, kes on Küprose alalised elanikud. Hüvitiste suurus on otseselt seotud üksikisikute või perekondade sissetulekuga ning see hõlmab teenuseid, mida pakuvad riiklikud raviasutused.

Tasuta arstiabi antakse üksikisikutele, kelle aastane sissetulek ei ole suurem kui 15 377 eurot, ning perekondadele, kelle aastane sissetulek ei ole suurem kui 30 754 eurot, millele lisandub 1708 eurot iga ülalpeetava lapse kohta.

Vähendatud tasu arstiabi antakse üksikisikutele, kelle aastane sissetulek on vahemikus 15 377 kuni 20 503 eurot, ning perekondadele, kelle aastane sissetulek on vahemikus 30 754 kuni 37 589 eurot, millele lisandub 1708 eurot iga ülalpeetava lapse kohta.

Ülejäänud isikud võivad kasutada riigi raviteenuseid, makstes teatud aja tagant kindlaksmääratavaid tasusid. Kuluka haiglaravi kulusid võib vähendada, võttes arvesse patsiendi sissetulekutaset.

Tasuta tervishoiuteenuseid pakutakse teatud kroonilisi haigusi põdevatele isikutele, riigiametnikele, riigiteenistujatele, isikutele, kes kuuluvad perekonda, kus on kolm või rohkem last, riigiabi saavatele isikutele jne.

Tervishoiuteenuste saamine sõltub riiklikus tervishoiusüsteemis registreerimisest.

Osutatavad tervishoiuteenused hõlmavad järgmist:

 • üldarsti ambulatoorsed teenused, eriarsti ambulatoorsed ja haiglateenused;
 • vajalikud ravimid ja farmaatsiavahendid;
 • diagnostilised ja parameditsiinilised uuringud;
 • haiglaravi;
 • hambaravi, välja arvatud proteesimine, mida võimaldatakse ainult väikese sissetulekuga elanikekategooriatele

Erahaiglaid võib samuti kasutada piiratud ulatuses erijuhtudel ja eelneva loa saamisel. Patsiendid võivad arsti vabalt valida. Nad ei ole kohustatud end ühe üldarsti juures arvele võtma. Eriarsti vastvõtule pääseb üldarsti saatekirjaga. Patsient suunatakse haiglasse, kus raviarst töötab.

Ravikindlustushüvitist makstakse töövõimetutele palgatöötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele vanuses 16–63 aastat. Isikutel, kes ei ole 63-aastaseks saades täitnud pensioniõiguse saamiseks vajalikke kindlustustingimusi, on õigus saada hüvitist nõutud kuupäevani, kuid mitte pärast 65-aastaseks saamist.

 

 

Haridus

Kirjeldus

Lastehoolekanne

Vastavalt Küprose seadusandlusele peavad kreekakeelsed munitsipaallasteaiad ning võõrkeelsed eralasteaiad osutama vajadusel 3-5,8-aastastele (5 aastat ja 8 kuud) lastele hoolekandeteenust kas lastepäevakodudes, pikapäevarühmades või lasteaedades. Lasteaia (eelkooli) külastamine on lastele vanuses 4 aastat ja 8 kuud kuni 5 aastat ja 8 kuud kohustuslik. Eralasteaias on ühe lapse kuumaks 1500-3500 EUR, munitsipaallasteaedades on maks väiksem. Ka alla 3-aastaseid lapsi on võimalik panna kas riigi- või eralastesõime.

Koolid

Algharidus on Küprosel lastele vanuses 5 aastat ja 8 kuud kuni 11 aastat ja 8 kuud kohustuslik ja tasuta. Enne 2006. aastat oli vanus ainuke kriteerium, mille alusel laps sai astuda algkooli. Alates 2006.-07. õppeaastast on algkooli astumise tõendiks lapse eelkoolis käimine (vanuses 4,8–5,8 aastat). Lastel on koolivorm.

Põhiharidus on samuti tasuta lastele vanuses 12–15 aastat. Põhikooli saab astuda ainult vastavasse ikka jõudmisel ning algkooli lõputunnistuse alusel.

Haridus- ja kultuuriministeeriumi loaga töötab Küprosel 188 eralasteaeda, 26 eraalgkooli ning 31 erapõhikooli, kus õppekeeleks on kas kreeka, inglise, prantsuse või vene keel. Erakoolide ühe õpilase kuumaks on 4500-6500 EUR aastas.

Keskharidus on tasuta 15-18-aastastele lastele. Õpilased, kes soovivad õppida rohkem tehnilisi aineid, saavad õppida nn tehnilise suunaga klassides. Õpetöö kestab alates kella 7.30 kuni 13:35. Eksamid on juunis.

Lapsed, kes ei oska kreeka keelt, saavad võtta lisa-keeleõppetunni, et oleks lihtsam õppida riigikoolides, kus kohalkäimine on kohustuslik ja tasuta ning õpitakse kreeka keeles.
Erakoolides on võimalik omandada alg-, põhi- ja keskharidus inglise ja prantsuse keeles, algharidus on kättesaadav ka vene keeles.

Küprose koolides koosneb õppeaasta kolmest osast, üks osa kestab kolm kuud. Õppenädala pikkus on viis tööpäeva.

Riik pakub erivajadustega lastele vanuses 3-18 aastat (kuni 21 aastat, kui on avaldus) erinevaid võimalusi ja lahendusi. Erivajadustega lapsi võetakse vastu tavakoolidesse, kui aga puue on sügavam siis laps saab käia koolis pärast tunde ning neid õpetab eripedagoog. Kui lapsel on sügavam puue siis võimaldatakse koduõppet.

Haridus- ja Kultuurministeerium on väljatöötanud programmi, mis pakub täiskasvanutele erinevaid koolitusi (epimorfotika). On võimalik õppida keeli, arvutit, kunsti jne.

Lisainfo

Kirjeldus

Ajalugu: Küprose Vabariik sai iseseisvuse Suurbritannia võimu alt aastal 1960 (ehkki Briti sõjaväebaasid jäid saarele alles). Aastal 1974 panid Küprose kreeklased toime riigipöörde, misjärel Türgi tõi riiki oma väed. Novembris 1983 kuulutati Küprose türklaste aladel välja Põhja-Küprose Türgi Vabariik.

Ülejäänud saare hõlmab rahvusvaheliselt tunnustatud Küprose Vabariik on Euroopa Liidu liige alates 01.maist 2004. Küpros on Sitsiilia ja Sardiinia järel suuruselt kolmas saar Vahemeres. Geograafiliselt kuulub Küpros Aasiasse.

Küpros asub saarel Vahemeres, 34. ja 36. põhjalaiuse vahel. Rahvusvahelise tunnustuse kohaselt on saarel üks riik – Küprose Vabariik, kuid tegelikult on saar jaotatud kaheks – kesk- ja lõunaosas on Küprose Vabariik ja põhjaosas ametliku rahvusvahelise tunnustuseta Põhja-Küprose Türgi Vabariik (ainus tunnustaja on Türgi). Saare siseosa on küllalt mägine – kõrgeim mäetipp asub merepinnast peaaegu 2 km kõrgusel. Saare erinevate osade inimasustuse tihedus on väga ebaühtlane.

Küprose kliima on lähistroopiline, vahemereline ning saare kirdeosas poolkõrbeline. Suved on kuumad ja kuivad, talved pehmed, sajab põhiliselt talvekuudel. Sisemaal on talved veidi külmemad ja suved veidi palavamad kui rannikul. Lund võib esineda üksnes saare keskosas asuvates mägedes. Rannikupiirkonnas on aastakeskmine temperatuur päeval 24°C ja öösel 14°C. Juba aprillis on päeval sooja keskmiselt 21C–23C ning öösel 11C–13C. Sügisel on sama soe aeg november, mis tähendab, et sisuline suvi kestab 8 kuud. Ka ülejäänud neljal kuul ehk talvel on aeg-ajalt temperatuur päeval üle 20°C. Lõuna-Küprose rannikupiirkonnas on jaanuaris-veebruaris keskmine temperatuur päeval 17°C ja öösel 8°C. Juulis ja augustis on päevane temperatuur lõunaranniku lähedal 33°C lähedal ja sisemaal 35°C. Öine keskmine temperatuur on siis rannikupiirkonnas 23°C. Juunis ja septembris on rannikupiirkonnas keskmine temperatuur päeval 30°C lähedal ja öösel 20°C.

Merevee aastakeskmine temperatuur on 21°C, olles 17°C veebruaris ja 27°C–28°C augustis. Koguni seitsmel kuul ehk maist novembrini on merevee temperatuur enam kui 20°C.

Rannikupiirkonnas on aastas keskmiselt 3400 päikeselist tundi. Detsembris on päevas päikeselisi tunde keskmiselt 5–6 ning juulis 12–13. Sademeid on rannikupiirkonnas keskmiselt 340 – 410 mm aastas. Detsembris ja jaanuaris sajab üle 80 mm, kuid maist septembrini iga kuu alla 10 mm (juulis puuduvad sademed paljudes piirkondades rannikul üldse). Sisemaal sajab aastas 350 mm (pealinna ümbruses) kuni 800 mm (Troodose mägedes enam kui 1,2 km kõrgusel). Juulist septembrini sajab sisemaal iga kuu vähem kui 15 mm. Seevastu detsembris on Troodose mägedes sademeid 170 mm ja pealinna piirkonnas peaaegu 70 mm.

Turismi tipphooaeg on augustis.