Töötajate vaba liikumine ja sotsiaalkindlustus

06.07.2016

Kuidas arvestatakse töötushüvitise määramisel töötuskindlustusstaaži?

 

Töötushüvitise määramisel võetakse arvesse kõigis liikmesriikides (lisaks Norra, Island, Liechtenstein ja Šveits) täitunud töötuskindlustusperioodid. Erinevates riikides kogutud kindlustusperioodid liidetakse.

 

Näiteks töötuskindlustushüvitise saamiseks Eestis peab teil olema vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul. Kui olete töötuskindlustusstaaži kogunud ka teistes liikmesriikides (nt Soomes ja Rootsis) töötades, liidab töötukassa teie hüvitise taotluse läbivaatamisel kõik need kindlustusperioodid. Nii tekib teil õigus Eesti töötuskindlustushüvitisele ka juhul, kui olete nõutud 12 kuud töötuskindlustusstaaži omandanud mitmes riigis töötades.

 

Teise liikmesriigi töötuskindlustusperioodide liitmiseks peate töötushüvitise taotlemisel esitama vormi U1. Vormi väljastavad liikmesriikide tööturu- või töötuskindlustusasutused, kes kannavad vormile teie selles riigis omandatud töötuskindlustusstaaži. Soovitav on vorm U1 alati juba enne ühest liikmesriigist teise lahkumist kohalikust asutusest kaasa võtta. 

 

Vormi saate taotleda ka hiljem - kas ise või töötukassa kaudu, kuid see võtab kauem aega. Kui soovite taotleda vormi töötukassa kaudu, siis U1 taotluse vormi saab täita elektrooniliselt või väljatrükil.

 

Taotlusele lisage kõik selles liikmesriigis töötamist tõendavad dokumendid (töölepingud, palgalehed, tööandja või maksuameti tõendid vms). Vormi U1 taotluse saate täita ja esitada töötukassas.

 

Vajaliku info ning taotlusvormid leiate siit: www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/kuidas-arvestatakse-tootushuvitise-maaramisel-tootuskindlustusstaazi

 

Vormi U1 taotlemine Eestis täitunud perioodide kohta

 

Eesti töötuskindlustusperioodide kohta saate vormi U1 taotleda töötukassast. Taotluse saab täita elektrooniliselt või väljatrükil. Vastavad vormid leiate töötukassa kodulehelt: www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/vormi-u1-taotlemine-eestis-taitunud-perioodide-kohta

 

Töötukassa täidab tõendi töötuskindlustuse andmekogu andmete põhjal, kuid teil endal või teie tööandjal tuleb taotlusele lisaks esitada dokumendid, mis tõendavad teie viimase töösuhte lõpetamise alust ja aega ning keskmist töötasu sellel töökohal.

 

Mõnes liikmesriigis arvestatakse töötushüvitise määramisel ka töötamisperioode (st Eestis töötanud isikul läheks muuhulgas arvesse töötamise aeg enne töötuskindlustuse loomist ehk enne 2002. aasta 1. jaanuari). Kui soovite, et töötukassa kannaks vormile U1 ka töötamisperioodid, lisage tõendi taotlusele tööraamatu kinnitatud koopia (kaasa arvatud esileht, millel on tööraamatu omaniku isikuandmed), töö- või töövõtulepingud või tööandja(te) tõendi(d).
 

Töötuskindlustushüvitis välisriigis tööd otsides

 

Töötuskindlustushüvitist saav töötu võib minna teise liikmesriiki (lisaks liikmesriikidele ka Norra, Island, Liechenstein ja Šveits) tööd otsima ilma hüvitist kaotamata. Töötushüvitise maksmine jätkub üksnes tingimusel, et otsite teises riigis tööd ja olete valmis seal tööle asuma ning järgite selles riigis tööotsijale kehtestatud nõudmisi. Hüvitist on õigus saada piiratud aja - kuni kolme kuu jooksul (erandjuhtudel kuue kuu jooksul). Rohkem infot töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustest teises liikmesriigis töö otsimise ajal leiab siit: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/eestist-valisriiki-tood-otsima-minnes.

 

Vormi U2 taotlemine

 

Vormi saamiseks esitage töötukassale taotlus enne välisriiki lahkumist. Vormi U2 taotluse saate täita elektrooniliselt või paberkandjal, samuti saab vormi täita töötukassa esindustes. Rohem infot ja vajalikud vormid leiate siit: www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/kuidas-taotleda-vormi-u2
 

Vorm U2 saadetakse teile posti teel Eesti või välisriigi aadressil. Soovi korral võite vormile enne ärasõitu ka ise töötukassasse järele tulla.
 

Kui taotlete töötukassalt vormi U2, peaksite samal ajal taotlema Eesti Haigekassalt Euroopa ravikindlustuskaardi, sest töötushüvitise saajad on teises liikmesriigis tööd otsides ravikindlustatud. Euroopa ravikindlustuskaardi väljastamise ja arstiabi võimaluste kohta välismaal küsige teavet haigekassast.

 

Välisriiki jõudes


Teise liikmesriiki jõudes registreerige end tööotsijana sealses tööhõivetalituses hiljemalt seitsme päeva jooksul (registreerimise viimane kuupäev on märgitud vormi U2 punktis 2.3), esitage vorm U2. Töötukassa maksab teile hüvitist Eestist lahkumise päevani. Kui registreerite end õigeaegselt, jätkab töötukassa teile sellele järgnevast päevast hüvitise arvestamist. Saadaolev hüvitis makstakse välja, kui välisriigi pädevast asutusest on laekunud kinnitus töötuna arvelevõtmise kohta, arvestades töötuskindlustuse seaduses hüvitise maksmist reguleerivaid sätteid. Kui viibite tööotsingutel Norras, Islandil või Liechtensteinis, siis jätkab Teile hüvitise maksmist tööotsingute riik tõendi E303 alusel, eeldusel, et täidate sealseid aktiivsusnõudeid.


Kui registreerite ennast ettenähtud kuupäevast hiljem, makstakse teile hüvitist alates registreerimise päevast ja sel juhul saate hüvitist registreerimisega hilinetud päevade võrra vähem. Kui te teises riigis ennast tööotsijana ei registreeri, võite kaotada õiguse töötuskindlustushüvitisele.


Hüvitise saamiseks peate täitma tööotsijale selles riigis kehtestatud nõudmisi (külastama määratud ajal tööhõivetalitust, tõendama tööotsinguid, võtma vastu sobiva töö vms). Samuti peate teavitama tööhõivetalitust kõigist töö otsimist või tööleasumist takistavatest asjaoludest, samuti tööotsingute katkestamisest või tööle asumisest. Samuti olete te eelnevatest asjaoludest kohustatud teavitama ka töötukassat.


Kui leiate välisriigis töö, katkestate tööotsingud või rikute tööotsimise reegleid, lõpetatakse teile töötuskindlustushüvitise maksmine.

 

Kui otsustate Eestisse tagasi tulla


Kui te ei leia teises liikmesriigis tööd ja otsustate Eestisse naasta, võiksite sealset kohalikku tööhõivetalitust teavitada oma lahkumisest.


Kui te soovite Eestis jätkata tööotsinguid ning saada töötuskindlustushüvitist, peaksite tagasi tulema ja pöörduma töötukassasse enne vormil U2 märgitud hüvitise maksmise perioodi lõppu. Kui hilinete põhjendamatult, lõpetatakse teile hüvitise maksmine.


Erakorraliste takistuste korral, mis ei võimalda teil õigeaegselt tagasi pöörduda, teavitage telefoni- või e-posti teel töötukassa esindust. Kui vormil U2 näidatud hüvitise maksmise perioodi lõppkuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, peate Eestis töötukassasse pöörduma hiljemalt sellele järgneval esimesel tööpäeval.


Kui olete naasnud Eestisse enne U2 märgitud perioodi lõppu ning soovite minna uuesti tööotsingutele välisriiki, siis on võimalik suunduda tööotsingutele ka mõnda muusse liikmesriiki, pidades silmas, et välisriigis(-riikides) viibitud perioodid kokku ei ületa 3 kuud.

 

Tööotsingud viimases töökohariigis ja elukohariigis


Uue määruse ja selle rakendusmäärusega on loodud uudne võimalus neile, kes töötavad ühes liikmesriigis, kuid omavad samas alalist elukohta teises liikmesriigis. Nimelt, piiriüleste töötajate puhul on võimalus, et isik otsib tööd mõlemast riigist, st. tal on õigus võtta end töötuna arvele ja teostada tööotsinguid nii viimases töötamise riigis kui ka elukohariigis (samaaegselt saab olla arvel ainult kahes EL liikmesriigis).


Näiteks, töötasite viimati Soomes, kuid soovisite taotleda hüvitist ja alustada tööotsinguid elukohariigis (Eestis), siis täiendavalt on teil õigus võtta end töötuna arvele ka Soomes. Sellisel juhul peate alluma mõlemas riigis kehtivatele kontrollmeetmetele (külastama määratud ajal tööhõivetalitust, tõendama tööotsinguid, võtma vastu sobiva töö vms). Siiski, kui jäävad täitmata kontrollmeetmed viimases töökohariigis, ei tingi see automaatselt töötuskindlustushüvitise maksmise lõppemist elukohariigis. Kontrollmeetmete täitmise osas on prioriteetsed alati elukohariigi (kes maksab hüvitist) kontrollmeetmed.

 

Allikas ja lisainfo Töötukassa
 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee