TÖÖTUS JA HÜVITISED

00.00.0000

Kui kaotate töö teises ELi liikmesriigis töötades, siis sõltub see, milline riik teile töötushüvitisi maksab, teie tööalasest olukorrast ja elukohast, mitte kodakondsusest.

Kavatsete välismaale jääda

Kui kaotate töö ning soovite jääda edasi sellesse ELi liikmesriiki, kus te töötasite, peaksite seal ka töötushüvitisi taotlema. Registreerige end tööotsijana kohalikus tööhõiveasutuses. Teid koheldakse samaväärselt asjaomase riigi kodanikega.

Pöörake erilist tähelepanu järgmisele:
• töötushüvitiste saamiseks vajalike töötatud perioodide nõue;
• hüvitiste suuruse arvutamiseks kohaldatavad määrad;
• hüvitiste maksmise kestus.

Kui peate esitama tõendeid mis tahes eelmiste töötatud perioodide ning sotsiaalkindlustuskaitse kohta välismaal, siis peate võib-olla taotlema U1-vormi (endine E 301-vorm) riigis, kus te varem töötasite.

Infot Eestist U1 vormi taotlemise kohta saate Eesti Töötukassast.

Lähete tagasi oma päritoluriiki

Kui soovite pärast töö kaotamist minna tagasi oma päritoluriiki, peate ühendust võtma sealse riikliku tööhõiveasutusega, et teada saada, kas teil on pärast välismaal viibitud aega jätkuvalt õigus saada töötushüvitisi või mitte.

Kui teil on jätkuvalt õigus saada töötushüvitisi, peate:
• end oma päritoluriigis koheselt tööotsijana registreerima ning
• taotlema
U1-vormi (endine E 301-vorm) riigist, kus te viimati töötasite.

Kui te U1-vormi ei esita, võivad taotluse menetlejad saada vajaliku teabe otse teise riigi ametiasutustelt. Siiski võib nimetatud vorm menetlusprotsessi oluliselt kiirendada.

Täiendav info on leitav siin

Töö otsimise eesmärgil teise ELi liikmesriiki elama asumine - töötushüvitiste ülekandmine

Üldiselt tuleb töötushüvitise saamiseks viibida riigis, mis teile hüvitisi maksab. Kuid teatavatel tingimustel saate minna teise ELi riiki tööd otsima ja saada edasi oma töötushüvitist riigist, kus töötuks jäite.

Teise riiki saate jääda kuni kolmeks kuuks, kuid kui te seda taotlete, siis võib teile hüvitisi maksva riigi tööturuasutus lubada teil välismaale jääda kuni kuueks kuuks.

See on võimalik vaid juhul, kui
te olete täielikult töötu (mitte osaliselt ega aeg-ajalt) ja
teil on õigus saada töötushüvitist riigis, kus töötuks jäite.

Enne riigist lahkumist peate
• olema vähemalt neli nädalat olnud registreeritud töötu tööotsijana selle riigi tööturuametis, i maksab, teie tööalasest olukorrast ja elukohast, mitte kodakondsusest.

Kavatsete välismaale jääda

Kui kaotate töö ning soovite jääda edasi sellesse ELi liikmesriiki, kus te töötasite, peaksite seal ka töötushüvitisi taotlema. Registreerige end tööotsijana kohalikus tööhõiveasutuses. Teid koheldakse samaväärselt asjaomase riigi kodanikega.

Pöörake erilist tähelepanu järgmisele:
• töötushüvitiste saamiseks vajalike töötatud perioodide nõue;
• hüvitiste suuruse arvutamiseks kohaldatavad määrad;
• hüvitiste maksmise kestus.

Kui peate esitama tõendeid mis tahes eelmiste töötatud perioodide ning sotsiaalkindlustuskaitse kohta välismaal, siis peate võib-olla taotlema U1-vormi (endine E 301-vorm) riigis, kus te varem töötasite.

Infot Eestist U1 vormi taotlemise kohta saate Eesti Töötukassast.

Lähete tagasi oma päritoluriiki

Kui soovite pärast töö kaotamist minna tagasi oma päritoluriiki, peate ühendust võtma sealse riikliku tööhõiveasutusega, et teada saada, kas teil on pärast välismaal viibitud aega jätkuvalt õigus saada töötushüvitisi või mitte.

Kui teil on jätkuvalt õigus saada töötushüvitisi, peate:
• end oma päritoluriigis koheselt tööotsijana registreerima ning
• taotlema
U1-vormi (endine E 301-vorm) riigist, kus te viimati töötasite.

Kui te U1-vormi ei esita, võivad taotluse menetlejad saada vajaliku teabe otse teise riigi ametiasutustelt. Siiski võib nimetatud vorm menetlusprotsessi oluliselt kiirendada.

Täiendav info on leitav siin

Kuidas taotleda tõendit U1?
Küprose töötuskindlustusperioodide
kohta väljastab teie taotlusel tõendi U1 tööturuamet (Ministry of Labour and Social Insurance www.mlsi.gov.cy).
Taotluse vormi saab täita elektrooniliselt  või väljatrükil.
Tööturuamet täidab tõendi töötuskindlustuse andmekogu andmete põhjal, kuid teil endal või teie tööandjal tuleb taotlusele lisaks esitada dokumendid, mis tõendavad teie viimase töösuhte lõpetamise alust ja aega ning keskmist töötasu sellel töökohal.

Töö otsimise eesmärgil teise ELi liikmesriiki elama asumine - töötushüvitiste ülekandmine

Üldiselt tuleb töötushüvitise saamiseks viibida riigis, mis teile hüvitisi maksab. Kuid teatavatel tingimustel saate minna teise ELi riiki tööd otsima ja saada edasi oma töötushüvitist riigist, kus töötuks jäite.

Teise riiki saate jääda kuni kolmeks kuuks, kuid kui te seda taotlete, siis võib teile hüvitisi maksva riigi tööturuasutus lubada teil välismaale jääda kuni kuueks kuuks.

See on võimalik vaid juhul, kui
te olete täielikult töötu (mitte osaliselt ega aeg-ajalt) ja
teil on õigus saada töötushüvitist riigis, kus töötuks jäite.

Enne riigist lahkumist peate
• olema vähemalt neli nädalat olnud registreeritud töötu tööotsijana selle riigi tööturuametis, kus töötuks jäite (siin võib olla erandeid)
• taotlema oma riiklikust tööturuasutusest
U2-vormi (varasemalt vormi E 303) - luba viia oma töötushüvitis riigist välja.

Nimetatud luba kehtib vaid ühele riigile. Kui soovite viia oma töötushüvitise teise riiki, siis peate taotlema veel ühte U2-vormi. Küsige oma tööhõiveasutusest, kas peate uue loa taotlemiseks koju tagasi pöörduma või saate seda teha teisest riigist.

Jõudes uude riiki, peate
• registreerima end tööotsijaks
riiklikus tööhõiveasutuses seitsme päeva jooksul alates kuupäevast, mil te enam ei olnud kättesaadav selle riigi tööturuasutusele, kust te lahkusite
• esitama registreerimisel oma U2-vormi (varasema vormi E303)
• nõustuma kõigi kontrollidega, mis teie uues riigis töötushüvitiste taotlejate suhtes läbi viiakse, nagu saaksite töötushüvitist selles riigis.

Soovitame teil enda jaoks selgeks teha oma õigused ja kohustused tööotsijana uues riigis. Need võivad olla väga erinevad selle riigi omadest, kus töötuks jäite.
Siis makstakse teile sama summa nagu varem otse teie pangaarvele riigis, kus töötuks jäite.
Kui soovite, et säiliks teie õigus töötushüvitisele, siis peate naasma riiki, mis teile töötushüvitist maksab, hiljemalt õiguse aegumise kuupäeval.

Täiendav info on leitav siin.

Kauem kui kolm kuud välismaal viibimine

Kui soovite välismaal viibida kauem kui kolm kuud, siis peate taotlema pikendust selle riigi riiklikust tööhõiveasutusest, kus töötuks jäite, selgitades, miks see vajalik on. On oluline selgitada, et teil on reaalne võimalus vastuvõtjariigis tööd leida. Vastasel korral võidakse pikenduse andmisest keelduda.
Taotlege pikendust nii varakult kui võimalik. Pikendust tuleb taotleda enne esialgse kolmekuulise perioodi lõppu.

Täiendav info on leitav www.tootukassa.ee/content/teenused/teiste-riikide-tooturuasutused.  

Küprosel töötamise ajal kuulute te Küprose sotsiaalkindlustussüsteemi. Kõik isikud, kes Küprosel töötavad või elavad, on automaatselt kindlustatud. Kindlustusmaksed peab tööandja kinni teie palgast.

Töötuskindlustushüvitis  
Töötuskindlustushüvitise eesmärk on tagada kindlustatule töö kaotamise korral sissetulek, mis võimaldaks tal  uue töö  otsimise ajal toime tulla.
Kellel on õigus töötuskindlustushüvitisele?
 
Töötuskindlustushüvitist makstakse
 
-          töötutele ning töötajatele, keda suunati vabatahtlikule tööle välismaale Küprose tööandja poolt.
-          kindlustatud isikutele vanuses 16-63 aastat.
 
Mis tingimustel loetakse kindlustatud isik töötuks ja ta saab taotleda töötuskindlustushüvitist?
 
Kindlustatud isik võib taotleda töötuskindlustushüvitist esimesest töö kaotamise päevast.

 
Töötuskindlustushüvistist ei maksta töötule järgmistel juhtudel:
  • kui töötu on haiguslehel ja ei saa tööd teha;
  • pühapäevade eest;
  • isiklike puhkepäevade eest;
  • kui töötu täidab tööülesandeid, mille eest ta saab rohkem kui 1/12 miinimumpalgast (12.28 EUR/päev 2008.a – muutub igal aastal);
  • kui töötu ei otsi aktiivselt tööd;
  • kui töötu olnu asub ametlikult tööle.
 Töötuskindlustushüvitise taotluse tingimused:
 
-          isik on olnud kindlustatud vähemalt 26 nädalat ja tasunud töötuskindlustusmakset töötuks jäämise ajani.
 
Hüvitise maksmise periood
-          kui isik oli eelnevalt tööga hõivatud, siis hüvitise maksmine algab viiendal päeval peale töötuks registreerimist.
-          kui isik töötas vabatahtlikult välismaal Küprose tööandja suunamisel, siis hüvitise maksmine algab 30 päeva peale töötuks registreerimist.
 
Hüvitist makstakse 156 päeva.
 
Kuidas makstakse töötuskindlustushüvitist?
Töötuskindlustushüvitist makstakse tagasiulatuvalt tšekina, mis saadetakse töötu aadressile koju. Raha tuleb välja võtta 6 kuu jooksul alates selle väljastamise kuupäevast.
 
Hüvitise maksmise peatamine kuni 6 nädalaks:
- kui tööleping oli lõpetatud töötaja tööülesannete mittetäitmise tõttu või kui töötaja lahkus ise töölt ilma mõjuva põhjuseta;
- kui töötu on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutavast tööst;
- kui töötu on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst;
- kui töötu on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutavast koolitusest või lahkus koolituselt omavoliliselt.
 
Lisainformatsiooni saab leida Küprose Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt: www.mlsi.gov.cy
 
 
 
Töötuskindlustus
EL liikmesriikides töötavatel inimestel on kohustus tasuda töötuskindlustusmakseid vastavalt töötamise riigi õigusaktidele ja töötuks jäämise korral on neil samasugune õigus töötushüvitisele nagu selle riigi kodanikel. Töötushüvitise taotlemisel võetakse arvesse kõigis liikmesriikides kogutud töötuskindlustusstaaž. Töötu, kes saab töötushüvitist, võib minna kuni kolmeks kuuks tööd otsima teise liikmesriiki, kaotamata õigust hüvitisele.
Töötuskindlustushüvitis: mida teha, kui otsustate välisriigis tööd otsida
Kui soovite töötushüvitise saamise ajal tööd otsida teises liikmesriigis?
Töötul, kes saab töötushüvitist, on hüvitist kaotamata õigus minna teise liikmesriiki tööd otsima. Töötushüvitise maksmist jätkatakse üksnes tingimusel, et otsite teises riigis tööd ja olete valmis seal tööle asuma ning järgite selles riigis tööotsijale kehtestatud nõudmisi. Hüvitist on õigus saada piiratud aja - kuni kolme kuu - jooksul.
Teavet teiste liikmesriikide tööturu, tööturuasutuste ja tööotsimise reeglite kohta saate EURES nõustajatelt ja veebilehelt eures.europa.eu .
 
Küproselt välisriiki tööd otsima minnes (U2)
Töötuskindlustushüvitise maksmist jätkatakse teises liikmesriigis töö otsimise ajal, kui täidate järgmisi tingimusi:
  • enne, kui lähete teise liikmesriiki tööd otsima, peab teile olema Küprosel määratud töötuskindlustushüvitis;
  • peate olema vähemalt neli nädalat Küprose tööturuametis töötuna registreeritud ja tööd otsinud. Mõjuvatel põhjustel võidakse teil lubada lahkuda ka varem (nt teil on teises riigis teada kindel töökoht; järgnete abikaasale, kes juba töötab selles riigis või te ei leiaks oma eriala tõttu Küprosel nelja nädala jooksul tööd);
  • peate taotlema Tööturuametist (www.mlsi.gov.cy) tõendi U2
 
 
Lisainfo:
Unemployment Benefit Section
Department of Social Insurance Services
Ministry of Labour and Social Insurance
7 Lord Byron Avenue
1465 Nicosia                                                     
CYPRUS 
Tel: + 357 22401779
 
Rohkem kontakte leiate siit
 
Eesti Töötukassa:
 
 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee