TÖÖ LEIDMINE

00.00.0000

Küpros ei kohalda Eesti riigi kodanikele piiranguid oma tööturule sisenemiseks. Töötajate vaba liikumist käsitlev üleminekukorraldus ei kehti Küprose suhtes. Seega kehtib kõikide teiste EMP riikide ja Küprose vahel töötajate täielik liikumisvabadus.
Allikas: www.eures.europa.eu

Töötul, kes saab töötuskindlustushüvitist, on hüvitist kaotamata õigus minna teise liikmesriiki tööd otsima. Töötuskindlustushüvitise maksmist jätkatakse üksnes tingimusel, et otsite teises riigis tööd ja olete valmis seal tööle asuma ning järgite selles riigis tööotsijale kehtestatud nõudmisi.

Hüvitist on õigus saada kuni kolme kuu jooksul ja selleks tuleb taotleda töötukassast vorm U2 – lisainfo töötukassa kodulehel www.tootukassa.ee.
NB! Eesti elanikel, kes ei ole Eesti kodanikud, peab mistahes teise liikmesriiki elama ja tööle asumiseks olema elamis- ja tööluba.

KÜPROSELE TÖÖLE MINNES soovitavalt kindlaks teha ... ehk Before moving to Cyprus


TÖÖ LEIDMINE
Kui te soovite teavet tööpakkumiste kohta Küprosel, on teile abiks EURES portaal . Euroopa tööalase liikuvuse portaalis (EURopean Employment Services - EURES) olevad vabad töökohad valikus ”Töö otsimine” hõlmavad väga erinevaid elukutseid ning alalisi ja hooajalisi tööpakkumisi nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Otsingumootor võimaldab teil valikut tehes määrata huvipakkuva riigi(d) ning soovi korral ka ameti.

Iga töökoha juurest leiate töökirjelduse ning teabe kandideerimisprotseduuri kohta. Tööpakkumises märgitud kontaktisikuks võib olla kas taotlusi vastuvõttev EURESe nõustaja või tööandja esindaja.

EURES portaalis avaldavad töökohti EURES võrgustiku riiklikud liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööhõiveametid. Kõikide vabade ametikohtade seas on EURESe tööpakkumised  tähistatud sinise lipuga, mis märgib et tööandja on huvitatud töötajate leidmisest ka teistest Euroopa riikidest.

Euroopa tööjõuturu läbipaistvuse parandamiseks avaldatakse http://eures.europa.eu  veebilehel – väheste eranditega – kõik Euroopa riikide tööhõiveametite pakutavad töökohad. Need töökohad ei ole tähistatud sinise lipuga ja need ei ole EURESe töökohad.

Töökohale kandideerimise üldlevinud korda X-s (sh teistes Euroopa riikides) tutvustab teatmik Me anname endast teada ...

Haridusttõendavad dokumendid
Võõrtööotsijal on vajaduse korral kohustus esitada dokumente, mis tõendavad välisriigis omandatud hariduse kehtivust Küprosel. NARIC (National Academic Recognition Information Centre) on rahvusvaheline riiklik koostöövõrgustik, mis tegeleb hariduskvalifikatsioonide tunnustamise ning võrdsustamise alase info jagamisega. Lisainfot leiate http://www.enic-naric.net/cyprus.aspx ning www.enic-naric.net.

Reguleeritud kutsealad
Kui soovite töötada teises riigis, siis võib teil olla tarvis taotleda oma kutsekvalifikatsiooni (koolituse ja töökogemuse) ametlikku tunnustamist, kui teie elukutset selles riigis reguleeritakse.
                                                                                                                                                        

Kui soovite töötada teises riigis ja pakkuda oma teenuseid ajutiselt, siis võib teil olla tarvis saata deklaratsioon enne riiki minemist. Kui teie elukutset reguleeritakse ja see on seotud rahvatervise või ohutusega, siis võib teil olla vaja eelnevalt läbida kvalifikatsiooni kontroll.

Et saada teada, kas teie elukutset teises ELi riigis reguleeritakse, soovitame kasutada reguleeritud kutsealade andmebaasi. Sellest andmebaasist näete, milliseid elukutseid mis riigis reguleeritakse ja millised on pädevad ametiasutused antud valdkonna küsimustega tegelema. Teil on vaja teada ametinimetust kohalikus keeles.

Kui te ei leia andmebaasist oma elukutset, soovitame võtta ühendust kutsekvalifikatsioonide tunnustamise riikliku kontaktpunktiga selles riigis, kus soovite töötada. Teil aidatakse  kindlaks määrata pädev asutus ja antakse juhised, millised dokumendid teil tuleb esitada. 

 

Küprosel pakutavate töökohtadega on võimalik tutvuda ka Küprose Tööturuameti koduleheküljelt www.pescps.dl.mlsi.gov.cy ning Küprose Eures lehel http://www.eures.gov.cy 

Kui te juba viibite Küprosel ning soovite tööd leida, peaksite ühendust võtma Küprose Tööturuametiga www.mlsi.gov.cy/dl, mille teenused on tasuta. Tööhõivetalitused asuvad Küprosel igas regioonis.

 Ka enamuses Küprose ajalehtedes avaldatakse tööpakkumisi. Suurimad lehed on:


Kohalikud Küprose töövahendusportaalid:

 
Firmade/tööandjate otsingumootor: www.ccci.org.cy the Cyprus Chamber of Commerce and Industry (KEBE)

NB!!! Küprosel on töövahendusteenus tööotsijatele TASUTA!!!

Oma ettevõtte asutamine
Kui soovite luua Küprosel oma ettevõtte, on kasulik tutvuda ettevõtetele informatsiooni pakkuva organisatsiooniga The Department of Registrar of Companies and Official Receiver (Ettevõtete Registreerimisamet): www.mcit.gov.cy/drcor, tel. +357 22 40 44 00.

Lisainfo: www.privacy-solutions.com/Cyprus-company-formation.html


Ametiühingud

Ametiühingusse kuulumine on Küprosel laialt  levinud. Ametiühingud on tööotsijale head teabeallikad. Küprose suurimad ametiühingute liidud on: 

the Pancyprian Federation of Labour  - 68 100 liiget 

(Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία)  

Ülevaate Küprose ametiühingust saate: PEO 

the Cyprus Workers’ Confederation  (Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου) – 66 300 liiget  

Ülevaate Küprose ametiühingust saate: SEK

 

 

TÖÖLE KANDIDEERIMINE

Küprosel sõltub kandideerimismeenetlus taotleva töö laadist. Lihttööliste leidmiseks kasutatakse suulist kandideerimismeenetlust. Riikliku tööhõiveameti saadetud kandidaadile väljastatakse tüüpsoovituskirja, mille täidab võimalik tööandja (märkides sinna oma lõpliku otsuse) ja mis tagastatakse tööhõivetalitusele. 

 

Kui pooled on omavahel kokkuleppele jõudnud, alustab kandidaat tavaliselt tööd järgmise kalendrikuu alguses (ametialadel, kus töötasu makstakse kuupõhiselt) või järgmise nädala alguses (lihttöölised, kellele makstakse nädalapalka). Arvestada tulekes sellega, et Küprose äriühingud on enamasti väikeettevõtted, kus omanik on samaaegselt nii direktor kui ka personalijuht.

Tavaliselt võetakse kõigepealt ühendust telefoni teel.

 

Kui vaba töökoht on leitud EURES portaalilt, siis tuleb elektroonilisel kandideerimisel alati märkida vaba töökoha riiklik viitenumber. Nii elektroonilisele kui ka kirjalikule taotlusele tuleb lisada lühike (maksimaalselt üks lehekülg) ja asjakohane trükitud kaaskiri. Kaaskiri, mis on adresseeritud võimalikule tööandjale või vaba töökoha kohta kuulutuse avaldanud organisatsioonile, peab sisaldama elulookirjeldusest välja jäänud olulisi andmeid ja erinevalt elulookirjeldusest peab see olema alati allkirjastatud.

 

Kuidas vestluseks valmistuda?

Dokumentide autentsuse tõestamist läheb harva vaja, v.a. sellised kutsealad, mille puhul on registreerimine kohustuslik (nt arstid, arhitektid, insenerid jne).

 

Tavaliselt pööravad tööandjad tähelepanu kandidaatide välismusele/riietusele. Seepärast soovitatakse kandidaatidel riietuda tagasihoidlikult, kuid elegantselt ning vältida äärmusi. Lisaks sellele peavad nad end enesekindlalt ja viisakalt tutvustama.

 

Töötaotlejal peaks olema üldine ettekujutus ettevõttest (ettevõtte tegevusalad, suurus).

 

Käsitlevad esitatavad küsimused peamiselt tööotsija kvalifikatsiooni ja kogemusi (näiteks: "Miks te arvate, et sobite sellele töökohale?", "Millised on teie kogemused selles valdkonnas?", "Mida te sellelt töökohalt ootate?").

Tavaliselt teatab tööandja ise töövestluse tulemustest.

 

 

Kas vajate soovitusi või soovituskirju?

Soovitusi ja soovituskirju kasutatakse tavaliselt kõrgete ametikohtade puhul.

Diplomi koopia on alati vajalik, tavaliselt kohe kandideerimisprotsessi alguses.

Reguleeritud kutsealadel nõutakse tavaliselt tõendeid hea käitumise kohta (isik ei tohi olla kriminaalkorras karistatud).

 

Hea mulje jätmine

Küprosel kutsub enamik tööandjaid teid isiklikule vestlusele. Täpsus on oluline, seepärast soovitatakse kandidaatidel õigeaegselt kohal olla. Kui te vestlusele tulla ei saa, tuleks sellest eelnevalt teatada. Videokonverentse ja Skipe`i kasutatakse Küprosel harva.  

Allikas:Euroopa EURES portaal

 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee