SOTSIAALKINDLUSTUS JA TERVISHOID

25.09.2008

Sotsiaalkindlustuse eest Hollandis vastutab Töö- ja Sotsiaalministeerium. Hollandi sotsiaalkindlustussüsteem on kõige põhjalikum Euroopa Liidus. Niipea kui asute tööle Hollandis, hakkate automaatselt maksma makse sotsiaalkindlustussüsteemi ning sellega laienevad Teile kõik sotsiaalsed garantiid.  Kui Hollandi kodanikul puuduvad vahendid toetada ennast, saavad nad abi paluda riigilt. Sotsiaalne kaitse hõlmab järgmisi valdkondi:

·        esmased terviseteenused

·        haigus- ja vanematoetused

·        töövõimetustoetus

·        pensionikindlustus

·        töötuskindlustus

·        peretoetused

Erandiks on tervisekindlustus, mille puhul peab inimene lisaks riiklikul tasemel tagatud esmasele abile tegema ka tervisekindlustuse Hollandi kindlustuskompaniis.

 

Lastetoetus

 

Lastetoetust on õigus saada isikutel, kes elavad ja töötavad Hollandis. Seda makstakse vanematele või hooldajatele kuni lapse 18aastaseks saamiseni iga kvartali lõpus. Lapsetoetuse suurus sõltub lapse vanusest ja sellest, kas ta elab kodus või mitte. Lastele vanuses 16 ja 17 aastat kehtivad erinevad lastetoetuse taotlemise tingimused. Need on seotud hariduse ja sissetulekuga. Sellest tulenevalt on oluline teavitada kõigist peres toimuvatest muutustest Sotsiaalkindlustuse Panka (SVB). Toetuse suurus vaadatakse üle kord 6 kuu jooksul.

Täiendavat infot lastetoetuste kohta leiate SVB kodulehelt: www.svb.nl.    

 

Pensionid

Vanaduspension on Hollandis reguleeritud üldise vanaduspensioni aktiga (AOW). AOW tagab õiguse miinumumvanaduspensionile 65aastastele ja vanematele.

2009. a on pensionikindlustusmaks 17,9% palgast. 

 

Toitjakaotuspension/toetus

Toitjakaotuspensioni/toetust makstakse elusolevale isikule, kelle partner on surnud. On olemas mitut tüüpi toitjakaotuspensione:

  • kui isik on kaotanud abikaasa või elukaaslase;
  • kui isik on lapsevanem või hooldaja alla 18aastasele lapsele, kes on kaotanud ühe vanema;
  • kui laps on orb.

Täiendavat infot lastetoetuste, pensionide ja erinevate peretoetuste kohta leiate SVB kodulehelt: www.svb.nl

 

Tervishoid

 

Enne Hollandisse minekut tasub Teil muretseda endale Euroopa ravikindlustuskaart, mis muudab arstiabi saamise kiiremaks ja lihtsamaks (vt. www.haigekassa.ee). Eesti Haigekassa koduleheküljel saate infot hambaravi, haiglaravi jms kohta Hollandis. Euroopa ravikindlustuskaardi ja ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi annab välja elukohajärgne haigekassa ja mõlemad on tasuta.

 

Hollandi riiklik kindlustus katab (Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten - AWBZ) ainult kindlad meditsiinilised kulutused (nt esmaabi ja retseptiravimid). Kuna riiklik kindlustus tagab tõesti ainult esmase meditsiinilise abi, siis on Hollandis soovitav (vajalik) sõlmida nn lisakindlustus, mis tagab Teile ka hambaravi, füsioteraapia jm pikaajalised ravikulud. Riiklik tervisekindlustus ja eratervisekindlustus peavad olema sõlmitud erinevates kindlustusseltsides.

Kui Te elate Hollandis, siis peate ennast registreerima tervisekindlustuse kontoris, kus saate valida endale oma üldarsti, hambaarsti ja apteekri (apteegi) nimekirjast, mis on piiratud Teie elukohaga. Peale seda väljastatakse Teile isiklik meditsiinikaart.  Eriarsti juurde ning haiglasse saab ainult üldarsti saatekirja alusel. Erandiks on vältimatu arstiabi õnnetusjuhtumite korral. 

 

Haigestumise korral on kindlustatud isikutel õigus palgale/haigusrahale, mis on vähemalt 70% nende palgast. Tööandja on kohustatud maksma palka/haigusraha kahe aasta jooksul. NB! alates 01.07.2008 on kehtestatud maksimaalne haigusraha päevamäär. Vahel on kollektiivlepingutes säte, et töötajale ei maksta palka/haigusraha paari esimese päeva eest, mil ta on haigusest tulenevalt tööst eemal. Kui töötaja töölepingu lõppemine satub ajale, mil ta on haige, siis võtab palga/haigusraha maksmise kohustuse üle UWV (Sotsiaalkindlustusamet). Kui isik on töötu ja saab hüvitist vastavalt töötuskindlustusseadusele (WW), siis peab isik teavitama sotsiaalkindlustusametit (UWV) oma haigestumisest.    

 

Töövõimetustoetus: kui töövõtja on olnud haige kauem kui 2 aastat ja ei ole võimeline tööle naasma, siis on tal õigus töövõimetustoetusele. Selle suurus sõltub tervislikust seisukorrast ja tööst, mida ta on veel võimeline tegema. Otsuse, kas isikul on õigus töövõimetustoetusele ja selle suuruse kohta teeb UVW (Sotsiaalkindlustusamet).    

 

Lisainformatsiooni saate avaliku informatsiooni teenuste keskusest

Postbus 51: www.postbus51.nl

Tel: + 31 77 465 67 67 (kui helistate väljastpoolt Hollandit)
Tel: 1400 (kui helistate Hollandist)
 

 

Lisainfot: Hollandi Tervisekindlustusamet (College voor zorgverzekeringen) www.zorginstituutnederland.nl.
Hollandi Tervishoiu-, Hoolekande- ja Spordiministeerium -
www.government.nl/ministries/vws  
 

Loe lisaks: www.newtoholland.nl

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee