TÖÖGA SEOTUD ÕIGUSED

13.12.2007

Teavet tööalastest õigustest ning elamis- ja töötamistingimuste kohta saate Hollandi Tööhõiveametist (UWV Werkbedrijf - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetab, abistab ja annab informatsiooni tööotsijaile. Registreerimine tööhõiveametis ei ole kohustuslik, kuid kui soovite end seal tööotsijana registreerida, siis piisab EL kodaniku staatusest. Ülevaade tööhõiveameti teenustest ja vabadest töökohtadest UWV aadressil www.werk.nl. Juhul, kui Te ei valda hollandi keelt, on soovitav algul pöörduda personaliotsingu agentuuride poole, mis on spetsiaaliseerunud välisriikidest tööjõu värbamisele (nagu Undutchables www.undutchables.nl).

 

Tööleping/töötasu


Hollandis on inimestel õigus töötada alates 16. eluaastast. Hollandis on ametlikult kehtiv ka suuline tööleping, kuid siiski on soovitatav sõlmida töölepingud kirjalikult. Põhiliselt kasutatakse kahte tüüpi töölepinguid:
• tähtajaline tööleping;
• alaline tööleping.
Hollandis on kehtestatud riiklik miinimumpalk töötajatele vanuses 23 ja vanemad ning noorte miinimumpalk töötajatele, kes on nooremad kui 23 aastat. Miinimumpalk vaadatakse üle kaks korda aastas. 01.07.2012 seisuga on miinimumpalk töötajatele vanuses alates 23 ja vanemad: – 1456.20 EUR kuus, 336.05 EUR nädalas ja 67.21 EUR päevas.
Noorte miinimumpalga kohta saab teavet leheküljelt www.government.nl.  
 

Tööaeg                                                                                                                                                     

Tööaeg on reguleeritud Töötundide Akti (Arbeidstijdenwet-ATW). ATW-ga on kehtestatud järgmised standardid: maksimaalne töötundide arv; minimaalne puhkamisperiood; öötöö; puhkepausid; ületunnid; pühapäeval töötamine ja väljakutsed. Lubatud töötunnid ja kohustuslik puhkeaeg varieeruvad olenevalt tehtavast tööst. Tulenevalt seadusest ei tohiks töötada rohkem kui üheksa tundi päevas (vahetusetustega töö puhul on vahetuse maksimaalseks pikkuseks 12 tundi) ja mitte rohkem kui 45 tundi nädalas. Ületunnitöö tegemine aegajalt on lubatud. Tööaja Määruses (Arbeidstijdenbesluit – ATB) sisaldab erandeid ja täiendavaid eeskirju ATW-le (nt. kaevandus-, tervishoiu-, transpordi- ja mõningate teiste sektorite töötajatele kehtivad erireeglid).

Puhkused

Puhkusega seonduvaid küsimusi ja probleeme reguleerib The Work and Care Act (CWA), mille kohaselt on kõigil töötajail õigus minimaalsele tasulisele puhkusele. Ühe aasta järel on õigus saada puhkust vähemalt neli korda nii mitu päeva, kui on töötaja töönädalas (tavaliselt 4 x 5 = 20 päeva). Paljudel juhtudel on töötingimused ja muud suhted tööandja ja töötaja vahel reguleeritud ametiühinguorganisatsioonide ja tööandjaorganisatsioonide vaheliste kollektiivlepingutega (Collectieve Arbeidsovereenkomst - CAO). 

 

Tähtajaline tööleping  -  lõpeb automaatselt kokkulepitud ajal. Kui soovitakse lõpetada varem, siis peavad mõlemad, nii tööandja kui töövõtja, kinni pidama etteteatamisajast. 

 

Tähtajatu tööleping – lõpetamise võib algatada nii tööandja kui töövõtja ja vajalik on etteteatamise periood. Tööandja peab järgima etteteatamise perioodi, mis sõltub töötamise pikkusest. Töövõtja puhul on etteteatamise periood normaalselt 1 kuu. Kokkuleppel on võimalik ka nii lühem kui pikem etteteatamise periood (maksimaalselt 6 kuud). Mõningatel juhtudel vajab tööandja töösuhte lõpetamiseks (töövõtja vallandamiseks) luba Hollandi tööhõivetalituselt UWV werkbedrijf.

Tööandja võib esitada UWV werkbedrijf -le avalduse töötaja vabastamiseks peamiselt kahel põhjusel:
  1.      majanduslikud põhjused:

·        liiga vähe tööd;

·        firmade ühinemine;

·        firma sulgemine;

·        reorganiseerimine.

 2.      muud põhjused:

·        pikaajaline haigestumine;

·        kui töötaja on tihedalt haiguspuhkusel;

·        pidev töötingimuste rikkumine.

Töövõtjal on õigus esitada vastuargumendid kahe nädala jooksul.

Neljal juhul on tööandjal õigus lõpetada tööleping ilma UWV werkbedrijf nõusolekuta:

·        katseajal;

·        leping on tööjõurendiettevõttega;

·        lõpetamine mõjuval põhjusel;

·        tööandja pankroti korral.

 

Kasulikud lingid:

Euroopa EURES portaal: www.eures.europa.eu

Sotsiaal – ja Tööhõiveministeeriumis www.government.nl/ministries/szw,  
Tööinspektsioon: www.inspectieszw.nl,  
Hollandi valitsuse avaliku teabe oskond: www.government.nl

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee